สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR


                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2560

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
สถิติการชม : 210 ครั้ง
หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 3,500.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
@Hip Bangkok Hotel

 

หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ และเจาะลึก

“รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม 

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต   โสลาพากุล


อาจารย์พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ


อบรมวันที่  15 พฤศจิกายน 2560


@ Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์

 

 

พร้อมรับใบ Certificate  ทุกที่นั่งทันที +++

 


สมัคร  2  ท่าน  ได้รับราคาพิเศษเหลือเพียงท่านละ  2,900 บาทเท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล

                 

             การเสียภาษีเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนต้องพึงปฏิบัติในฐานะเป็นพลเมืองของชาติ เพราะรายได้ที่มาจากการจัดเก้บภาษีรัฐ จำเป็นต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารปประเทศ  การเรียกเก็บภาษีนั้น ไม่ว่าจะเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอำาีพ  หรือภาษีที่มาจากการประกอบกิจการในรูปแบบธุรกิจ เช่น การค้าขาย งานบริการ หรือภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ  หากเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องระบบภาษี จะทำให้เรารู้เท่าทันว่าเราควรวางแผนภาษีอย่างไร ให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มกับการเสียค่าปรับต่าง ๆ   

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

Ø บุคคลที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเมื่อถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 

Ø เจ้าของกิจการที่ไม่มีความรู้ด้านภาษีมาก่อน

Ø บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องภาษี


ประโยชน์ที่ได้รับ 

·        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรม และนำไปใช้ได้จริง 

·        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  

เนื้อหาการอบรม

        

 1. ความหมายของภาษีอากร
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 3. การคำนวณรายได้บุคคลธรรมดา
 4. การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 6. การคำนวณรายได้นิติบุคคล
 7. การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล
 8. ภาษีต้องห้าม

หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

รูปแบบการสัมมน

     * ใช้การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และการอภิปรายกลุ่ม

 

ระยะเวลา  1  วัน  (09.00-16.00 น.)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร


Promotion  สมัคร 4 ท่าน รับราคาพิเศษทันที


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหักณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

บุคคลทั่วไป 3,500 245 105 3,640

สมัคร 2 ท่าน 

ท่านละ

2,900 203 87 3,016

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444

Line :  hrdzenter 

 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิกผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วและส่งใบ Pay-in เพื่อเป็นหลักฐานในการสำรองที่นั่ง email : hrdzenter@gmail.com

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

“Excel Advance For Special Functions"


เติมเต็ม ตรงประเด็น  ต่อยอดได้ชัวร์ !!!  

 

 

วิทยากร : ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก 

 

 

 


 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    

 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มต่างๆ และนำไปใช้งานได้จริงแบบไร้กังวล
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อนจนถึงขั้นสูตรแบบ Array ได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้ เช่น คำสั่ง Conditional Formatting, คำสั่ง Data Validation เป็นต้น
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริง

 • เนื้อหาการอบรม

          

 • ทบทวน Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ
 • เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)
 •  
 • งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative
 • งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute
 • งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative
 • ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)
 • ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์
 • เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)
 •        3. เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

 • วิธีการทำให้สูตรสั้นลง
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน
 •       4. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข

 • เช่น ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ
 •       5. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ

 • เช่น UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ
 •       6. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา

 • เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ
 •       7. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

 • IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ
 •       8. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

 • VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ
 •       9. การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชัน Array ที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้

 • รู้จักสูตรแบบ Array
 • เริ่มต้นสูตร Array
 • ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น  MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ
 •    10. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)
     11. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)
   
 • การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ
 • การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown
 • ฯลฯ
 •  

  หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์

   

  ลักษณะการฝีกอบรม 

 • บรรยาย 
 • สาธิต 
 • ปฏิบัติ 
 • Workshop
 • ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft  Excel version 2010 ขึ้นไป
 •  

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


        รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร


   

  ค่าลงทะเบียน

  ค่าลงทะเบียน

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   7%

  ภาษีหักณ ที่จ่าย 3 %

  ราคาสุทธิ 

  พิเศษสมัคร 1 ท่าน

  2,900

  203

  87

  3,016


   

   

  สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

  คุณนัยนา   0896060444, 0906450992

  คุณพัชมน  089 773 7091

  www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

  IG : hrd_zenter  , Line : hrdzenter

   

   

   

   
   
  Online:  9
  Visits:  1,017,216
  Today:  432
  PageView/Month:  26,527