สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 22 March 2017 Course เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
22 March 2017  Course  เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
22 March 2017 Course เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
พิเศษ !!! สำรองที่นั่งเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
วิทยากร อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 

“เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ"


Effective Interviewing Techniques

 

 

วิทยากร : อาจารย์ธนเดช   ทิพยอภิชยากุล

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

 

 

 

 

ชำระในราคาสมาชิก เหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น!!! 

 

 


 

หลักการและเหตุผล


          หลายๆองค์กรมักใช้การสัมภาษณ์งานเป็นเครื่องมือหลักในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งงานต่างๆ และผู้บริหารหลายคนมักจะตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไร? จึงจะสามารถคัดสรรผู้สมัครที่เป็นคนเก่งและคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะงานที่ต้องการได้


          หลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ ออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะการสัมภาษณ์งานให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้างานให้มีแนวทางในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อรวบรวมและเจาะลึกข้อมูลในอดีตของผู้สมัคร และนำมาเปรียบเทียบผู้สมัครทั้งหมดเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่ถูกวิธี มีหลักและขั้นตอนในการเจาะลึกเพื่อค้นหาพฤติกรรมหลักของพนักงาน เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรต้องการอย่างยิ่ง


 

วัตถุประสงค์

 

1)       ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการสัมภาษณ์ รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งคำถามและการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)       ผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถาม เพื่อค้นหาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมหลักของผู้สมัครได้ตรงกับความคาดหวังของตำแหน่งงาน

3)       ผู้เข้าอบรมมีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถามเพื่อเจาะลึก Competency ของผู้สมัครและสามารถประเมินผลจากการสัมภาษณ์ได้คนที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการ


 

หัวข้อการอบรม


  1    ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งานแบบเดิม

  2    เทคนิคใหม่ “การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Competency Based Interview)”

  3    เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน

       -          ก่อนการสัมภาษณ์

       -          ระหว่างการสัมภาษณ์

       -          หลังการสัมภาษณ์

  4    เทคนิคการตั้งคำถามสัมภาษณ์เพื่อเจาะลึกพฤติกรรมของผู้สมัคร

       -          คำถามเพื่อประเมินความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

       -          คำถามเพื่อประเมินทัศนคติในแง่มุมต่างๆ

       -          คำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ในงาน

       -          คำถามสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะต่างๆ

  5    เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินผู้สมัครเพื่อการตัดสินใจว่าจ้าง

  6    ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งานแบบ Behavioral based Interview

  7    ข้อพึงระวังและปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  •           ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  •           ระยะเวลา 1 วัน

 

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

  • กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบััติ       50%
  • การบรรยาย 30%
  • Case Study 20%

 

 

ผู้สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

  • ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เข้าอบรม มีทักษะการสัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือในการตั้งคำถาม  เพื่อเจาะลึกสมรรถนะของผู้สมัคร  และสามารถประเมินผลจากการสัมภาษณ์ได้คนที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรต้องการได้

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาสมัคร 1 ท่าน 2,900 203 87 3,016
  

 

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  HOT LINE  089-606-0444 , 090-645-0992  ทุกวัน

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com

E-mail : hrdzenter@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/hrdzenter


 

 
 
Online:  14
Visits:  1,141,440
Today:  1,800
PageView/Month:  25,804