สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : » 24 March 2017 Course เทคนิคการบันทึกและกาจัดทำรายงานการประชุม
24 March 2017  Course เทคนิคการบันทึกและกาจัดทำรายงานการประชุม
24 March 2017 Course เทคนิคการบันทึกและกาจัดทำรายงานการประชุม
 
ราคา 2,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
! ระดับผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้โปรโมชั่นสินค้านี้ได้
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

 

"เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม"  

 

 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์ 

อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ” 

 


 

หลักการและเหตุผล

 

           แต่ละองค์กรจะมีการร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งการประชุมจะเกิดผลดีนั้น  จะต้องมีการเขียนรายงานการประชุม  เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ  ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพื่อเตือนและเน้นย้ำว่า ใครจะต้องทำอะไรให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ไป

 

           ดังนั้น การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ  หรือเรื่องต่าง ๆ ที่มีการสนทนากันนั้น  รวมถึงการถ่ายทอดประเด็นสำคัญต่าง ๆ  ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ  หากปราศจากทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีแค่บางทักษะนั้น อาจทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุมและการสื่อความหมายอาจผิดเพี้ยนไปได้ 

 

 

วัตถุประสงค์


         1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  ได้เรียนรู้การฝึกทักษะในการฟัง  การจับประเด็น  รวมถึงการสรุปสาระสำคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรงประเด็น

         2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม

         3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักในการจัดทำวาระการประชุม

         4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคของการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

         5. รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


หัวข้อการอบรม


          1.วงจรการบริหาร  “การประชุม”  ที่มีประสิทธิผล  6 ผล (Effective Cycle of  “Meeting

             Administration Management)

          2. บทบาทหน้าที่ของผู้จดบันทึก  (Minutes’ taker  duty)

          3. ทักษะการจดบันทึก  (Powerful  techniques for minute taking)

          4. หลักการในการจัดทำ “วาระการประชุม” (Preparation of    effective  “Agenda”)

          5. หลักการในการจัดทำ “รายงานการประชุม” (Producing  Informative  “Minutes  of 

              Meeting”)

          6. กรณีฝึกปฏิบัติ   (Group Case Study Exercises)  “Agenda”  and  “Minutes  of 

              Meeting”

          7. การนำเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)

          8.  ประเมินผล  (Key points evaluation & correction)

          9.  สรุป คำถาม – คำตอบ  (Q & A  and wrap- up)

 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธิ์


 ปัจจุบัน : วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

 ผู้คร่ำหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี   ในองค์กรชั้นนำ

 เช่น ปูนซิเมนต์ไทย เบอร์ลี่ยุคเกอร์ Esso Standard  บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

 หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ : เลขานุการมืออาชีพ การบริหารระบบเอกสาร การบริหารงานประชุม

 ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน การพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ

ราคา 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ 2,900 203 87 3,016
         

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

 

คุณนัยนา  0896060444, 0906450992  Line : hrdzenter

 

www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

IG : hrd_zenter 

 


 

 
 
Online:  14
Visits:  1,141,438
Today:  1,798
PageView/Month:  25,802