สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 3,500.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

หลักสูตร ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ และเจาะลึก

“รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม 

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต   โสลาพากุล


อาจารย์พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ


อบรมวันที่  15 พฤศจิกายน 2560


@ Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS พร้อมพงษ์

 

 

พร้อมรับใบ Certificate  ทุกที่นั่งทันที +++

 


สมัคร  2  ท่าน  ได้รับราคาพิเศษเหลือเพียงท่านละ  2,900 บาทเท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล

                 

             การเสียภาษีเป็นหน้าที่ ที่ทุกคนต้องพึงปฏิบัติในฐานะเป็นพลเมืองของชาติ เพราะรายได้ที่มาจากการจัดเก้บภาษีรัฐ จำเป็นต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารปประเทศ  การเรียกเก็บภาษีนั้น ไม่ว่าจะเรียกเก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอำาีพ  หรือภาษีที่มาจากการประกอบกิจการในรูปแบบธุรกิจ เช่น การค้าขาย งานบริการ หรือภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ  หากเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องระบบภาษี จะทำให้เรารู้เท่าทันว่าเราควรวางแผนภาษีอย่างไร ให้ถูกต้อง โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มกับการเสียค่าปรับต่าง ๆ   

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

Ø บุคคลที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพเมื่อถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 

Ø เจ้าของกิจการที่ไม่มีความรู้ด้านภาษีมาก่อน

Ø บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องภาษี


ประโยชน์ที่ได้รับ 

·        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้บุคคลธรรม และนำไปใช้ได้จริง 

·        เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

  

เนื้อหาการอบรม

        

 1. ความหมายของภาษีอากร
 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 3. การคำนวณรายได้บุคคลธรรมดา
 4. การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 6. การคำนวณรายได้นิติบุคคล
 7. การยื่นแบบและอัตราเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคล
 8. ภาษีต้องห้าม

หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

รูปแบบการสัมมน

     * ใช้การบรรยายแบบมีส่วนร่วม การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และการอภิปรายกลุ่ม

 

ระยะเวลา  1  วัน  (09.00-16.00 น.)

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร


Promotion  สมัคร 4 ท่าน รับราคาพิเศษทันที


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหักณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

บุคคลทั่วไป 3,500 245 105 3,640

สมัคร 2 ท่าน 

ท่านละ

2,900 203 87 3,016

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444

Line :  hrdzenter 

 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิกผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร และในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วและส่งใบ Pay-in เพื่อเป็นหลักฐานในการสำรองที่นั่ง email : hrdzenter@gmail.com

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 

“Excel Advance For Special Functions"


เติมเต็ม ตรงประเด็น  ต่อยอดได้ชัวร์ !!!  

 

 

วิทยากร : ทีมงานอาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก 

 

 

 


 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    

 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวคิดของฟังก์ชันได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มต่างๆ และนำไปใช้งานได้จริงแบบไร้กังวล
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานฟังก์ชันแบบซับซ้อนจนถึงขั้นสูตรแบบ Array ได้
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งาน Excel Function ได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ทันที
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งอื่นๆ ได้ เช่น คำสั่ง Conditional Formatting, คำสั่ง Data Validation เป็นต้น
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริง

 • เนื้อหาการอบรม

          

 • ทบทวน Excel เฉพาะในส่วนที่สำคัญ
 • เทคนิคการอ้างอิงเซลล์ (การนำเซลล์ไปใช้ร่วมกับสูตร/ฟังก์ชัน)
 •  
 • งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Relative
 • งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute
 • งานแบบไหนควรอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute+Relative
 • ความแตกต่างของการอ้างอิงเซลล์ แบบใช้ชื่อจริง กับ ใช้ชื่อเล่น เช่น =SUM(Sheet1!A1:A10000) กับ =SUM(ยอด)
 • ประโยชน์ของการตั้งชื่อเล่น (Range Name) เช่น นำชื่อเล่นไปใช้ในการคำนวณข้ามชีต หรือ ข้ามไฟล์
 • เทคนิคเกี่ยวกับชื่อเล่น (Range Name)
 •        3. เทคนิคความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ถูกที่ ถูกทาง

 • วิธีการทำให้สูตรสั้นลง
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการซ้อนฟังก์ชัน
 •       4. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มตัวเลข

 • เช่น ABS, INT, TRUNC, ROUND, SIGN ฯลฯ
 •       5. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มข้อความ

 • เช่น UPPER, LOWER, PROPER, TRIM, SUBSTITUTE, LEN, LEFT, RIGHT, MID ฯลฯ
 •       6. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มวันที่/เวลา

 • เช่น TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, NOW, HOUR, MINUTE, TIME ฯลฯ
 •       7. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการตรวจสอบเงื่อนไข

 • IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, COUNTA, AVERAGEIF, AVERAGEIFS ฯลฯ
 •       8. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในกลุ่มการค้นหาและอ้างอิง

 • VLOOKUP แบบ TRUE กับ FALSE ต่างกันอย่างไร, HLOOKUP ISERROR ฯลฯ
 •       9. การประยุกต์ใช้สูตร/ฟังก์ชัน Array ที่สูตร/ฟังก์ชันธรรมดาไม่สามารถทำได้

 • รู้จักสูตรแบบ Array
 • เริ่มต้นสูตร Array
 • ตัวอย่างฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ Array เช่น  MAX(IF, MIN(IF ฯลฯ
 •    10. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด (Conditional Formatting)
     11. การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่งที่ช่วยในการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)
   
 • การป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำ
 • การสร้าง Dropdown ซ้อน Dropdown
 • ฯลฯ
 •  

  หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

  พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์

   

  ลักษณะการฝีกอบรม 

 • บรรยาย 
 • สาธิต 
 • ปฏิบัติ 
 • Workshop
 • ผู้เข้าอบรมกรุณาจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเพื่อฝึกปฏิบัติลงโปรแกรม Microsoft  Excel version 2010 ขึ้นไป
 •  

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


        รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร


   

  ค่าลงทะเบียน

  ค่าลงทะเบียน

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   7%

  ภาษีหักณ ที่จ่าย 3 %

  ราคาสุทธิ 

  พิเศษสมัคร 1 ท่าน

  2,900

  203

  87

  3,016


   

   

  สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่  

  คุณนัยนา   0896060444, 0906450992

  คุณพัชมน  089 773 7091

  www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter

  IG : hrd_zenter  , Line : hrdzenter

   

   

   

   
   
  Online:  12
  Visits:  1,141,457
  Today:  1,817
  PageView/Month:  25,821