สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานควรรู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 25b 60
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานควรรู้  วันที่ 28 พฤศจิกายน 25b 60
หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ฝ่ายบริหาร/หัวหน้างานควรรู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 25b 60
 
ราคา 4,000.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

“กฎหมายแรงงงานทีฝ่ายบริหาร/HR  ควรรู้"  

 

 

วิทยากร : ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน

 

 


 

 

หลักการและเหตุผล

 

          กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ฝ่ายบริหารต้องรู้ ไม่ใช่แค่รู้และเป็นสาระสำคัญที่จะช่วยให้ท่าน

ได้เข้าใจในการใช้กฎหมายแรงงานในการบริหารคนและองค์การได้อย่างถูกต้องรัดกุม และวิธีการทำสัญญาจ้าง

แรงงานที่ปลอดภัย เพื่อพิทักษ์รักษาสิทธิทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง โดยการบรรยายจะเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและ

การยกตัวอย่างประกอบตลอดเวลา ทำให้กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องยากๆกลับง่ายและน่าเบื่อ เป็นเรื่องที่สนุก อยากเรียนรู้

และติดตามอย่างต่อเนื่อง ต้องพิสูจน์ด้วยตาและหูของท่านเอง ในการจับประเด็นเค้นข้อกฎหมายได้อย่างรอบด้าน

ตีแผ่วงการบริหารงานบุคคล วงการกฎหมาย และเจาะแนวคิดศาลมาร้อยเรียงได้อย่างน่าฉงนและเร้าใจ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล มีความเข้าใจและรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2. เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจตามอย่างมากมาย

และองค์กรของท่านไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแรงงาน


หัวข้อการอบรม

 

1. ลักษณะของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน มีความสำคัญอย่างไร

2. การทำสัญญา/ข้อตกลง ที่ลูกจ้างเต็มใจตกลงด้วย ทำไมศาลฎีกา ให้ตกเป็นโมฆะ

3. กิจการทำผิดกฎหมาย ทำไมผู้บริหารกิจการจึงต้องถูกจำคุก และ/หรือ ถูกปรับ มาจากกฎหมายอะไร

ในมาตราใด มีความหมายอย่างไร

4. ต่อไปจะไม่จ้างลูกจ้างประจำ จ้างแต่ลูกจ้างชั่วคราวได้ไหม

5. การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างได้ไม่เกินกี่ปี จ้างกันนานๆ จะกลายเป็นลูกจ้างประจำไหม

6. การนับอายุงาน นับอย่างไรจึงจะถูกต้อง

7. ค่าชดเชยมีกี่อัตรา จ่ายเท่าไร ทำไมจึงมิใช่จ่าย 1 เท่า , 3 เท่า , 6 เท่า,8 เท่า,10 เท่า ของเงินเดือน

8. พนักงานลาออก ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรบ้าง

9. เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานปี 2551 มีเงือนไขอย่างไร

10. งานใดไม่ควรใช้การจ้างแรงงาน แต่ควรจ้างแบบเหมาบริการ มีประโยชน์แก่กิจการอย่างไร

11. การจ้างเหมาค่าแรง คือค่าจ้างแบบใด และกิจการที่จ้างต้องมีความรับผิดชอบอย่างไร

12. ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเท่าไร จึงจะถูกกฎหมาย

13. การคิดค่าจ้างต่อวันในลูกจ้างรายเดือน คิดอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย

14. การปฏิบัติต่อลูกจ้างชาย-หญิง อย่างเท่าเทียมกัน มีความหมายอย่างไร

15. งานใดควรใช้เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น  และงานแบบใดควร Fix เวลาเข้างาน / ออกงาน

16. การให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง Subcontractor มีผลให้กิจการนั้นกลายเป็นนายจ้างโดยตรงทันที

การให้สวัสดิการแบบใดที่ไม่ทำให้กิจการตกเป็นนายจ้างของลูกจ้าง Subcontrator

17. ขั้นตอนการนัดหยุดงานที่ถูกกฎหมาย มีกระบวนการ และขั้นตอนอย่างไร

18. ถ้าลูกจ้างนัดหยุดงานผิดขั้นตอน นายจ้างควรดำเนินการอย่างไร

19. จะลงโทษกรรมการสหภาพแรงงานที่ทำผิด เหมือนพนักงานทั่วไป ได้หรือไม่ เพียงไร

20. ข้อห้ามในการเลิกจ้างลูกจ้าง 3 มาตรา มีอย่างไร หากฝ่าฝืนผู้บริหารกิจการมีโทษอย่างไร

21. กรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิการลาไปร่วมกิจการอะไรได้บ้าง โดยถือเป็นวันทำงาน

22. เงินที่ลูกจ้างได้จากลูกค้าที่ให้เอง กับอำนาจเลิกจ้าง

23. ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ไปดื่มสุราในเวลาทำงาน อาจจะไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

24. ลูกจ้างร่วมกับบุคคลภายนอกชิงทรัพย์ลูกค้า กลับเลิกจ้างไม่ได้

25. ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ไปดื่มสุราในเวลาทำงาน อาจจะไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

26. ลูกจ้างมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ทำไมเลิกจ้างไม่ได้

27. ข้อสัญญาจ้าง ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หากลูกจ้างแปลผิดพลาดอาจจะต้องยอมรับ

28. ลูกจ้างหญิงเกษียณอายุก่อนลูกจ้างชายไม่ได้

29. การยุบหน่วยงาน เลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

30. ลูกจ้างเฉี่อยงาน แต่เลิกจ้างไม่ได้

31. งานรับเหมาช่วง งานรับเหมาก่อสร้าง อาจจะไม่ใช่งานครั้งคราว

32. ลูกจ้างเป็นผู้ลงนามในใบลาออกจริง กลายเป็นกรณีเลิกจ้าง

33. นายจ้างมีสัญญาจ้างทดลองงาน แต่กลับเลิกจ้างไม่ได้

34. นายจ้างจ่ายเงินสมทบเกินหน้าที่เสมอ

35. ข้อตกลงการจ่ายเงินรางวัลประจำปี ของฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง อาจใช้ไม่ได้

36. นายจ้างงดจ่ายค่าจ้าง หรือตัดค่าจ้างของลูกจ้างในวันที่ลูกจ้างขาดงาน หรือละทิ้งหน้าที่ไม่ได้

37. เงินจ่ายที่ไม่ใช่เงินเดือน ต้องนำมารวมกับเงินเดือน เพื่อคำนวณจ่ายเป็นค่าชดเชย

38. นายจ้างมีงานเร่งด่วน นายจ้างไม่มีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา วันหยุด

39. ลูกจ้างไม่ลาหยุด พักผ่อนตามประกาศ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง

40. ลูกจ้างทำความผิดจริง จึงสั่งลงโทษให้พักงานโดยงดจ่ายค่าจ้าง ทำไม่ได้

41. ค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่ายให้รายเดือนมีปัญหา

42. ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าว่าจ้างให้ผู้รับจ้างตามผลสำเร็จของงาน เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

43. ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำงานโดยอิสระ ศาลให้เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

44. เจ้าของบ้านว่าจ้างช่างมาปลูกสร้างบ้าน ศาลถือเป็นจ้างแรงงาน

45. ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง แต่กลับไม่ต้องชำระหนี้

46. การเลิกจ้างในระหว่างทดลองงาน อาจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

47. การเลิกจ้างไปสังกัดบริษัทในเครือ โดยลูกจ้างไม่ได้ตกลงด้วย

48. การลาออกไม่เป็นไปตามสัญญา งดการออกหนังสือรับรองการผ่านงานไม่ได้

49. การโอนลูกจ้างไปสังกัดบริษัทในเครือ โดยลูกจ้างไม่ได้ตกลงด้วย

50. การลาออกไม่เป็นตามสัญญา งดการออกหนังสือรับรองการผ่านงานไม่ได้

51. สัญญาจ้าง ข้อบังคับฯ ระเบียบ คำสั่งของนายจ้าง ที่ลูกจ้างลงนาม บังคับลูกจ้างไม่ได้

52. นายจ้างให้เว้นระยะการจ้างลูกจ้าง แต่ต้องนับอายุงานติดต่อกัน

53. กำหนดเวลาทำงานปกติ วันละ 9 ชม. สัปดาห์ 5 วัน ผิดกฎหมายแรงงาน

54. ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่สั่นสะเทือน งานขับเคลื่อน

ติดไปกับยานพาหนะ งานที่เข็นของหนักเกิน 15 กก. ไม่ได้

55. ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ร้องขอทำงานในวันหยุด นายจ้างยินยอม แต่มีความผิดทางอาญา

56. ไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายวัน ในวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี มีความผิดตามกฎหมาย

57. จ่ายค่าจ้างในวันที่ไม่ได้หยุดพักผ่อนตามส่วน ทำไมจึงถือว่าผิด

 

วิธีการสัมมนา :

บรรยาย /ซักถาม /แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ควรเข้ารับการสัมมนา :  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลทุกระดับ  และเจ้าของกิจการและผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

วิทยากร   ดร.ชยุตพงศ์  นิลอ่อน

 

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ทนายความด้านคดีแรงงาน คดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญา

หัวหน้าทีมตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

ความปลอดภัยOHSAS18001:2007

ที่ปรึกษากฎหมายให้กับสำนักงานส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว)

วิทยากรขึ้นทะเบียนกระทรวงแรงงานสอนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ

วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ( สปร ).

ที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทะเบียน 51-0-00-452

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม/กฎหมายพิเศษ /กฎหมายปกครอง ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

บุคคลทั่วไป 4,000 280 120 4,160
สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ  3,500 245 105 3,640
         

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น  

หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 

 

 

 

 
Online:  18
Visits:  1,141,474
Today:  1,834
PageView/Month:  25,838