สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร Train the Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร Train the Trainer  การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร Train the Trainer การเป็นวิทยากรมืออาชีพ วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 8,000.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

หลักสูตร การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 

Train the Trainer

 

 วันที่ 28-29  พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.–16.00 น.

 

@Arize Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม. 

 (โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

วิทยากร : อาจารย์อิทธินันท์   สันทัศ                        

 

 

หลักการและเหตุผล 


     การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผนและการเตรียมการที่ดีและเป็นระบบ  โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง  จึงจะทำให้การฝึกอบรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

     ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ คือการขาดความรู้และความชำนาญด้านเทคนิควิธีการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมการเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมที่กำหนด

 

     ดังนั้นบริษัท ฯ การจึงจำเป็นต้องสร้างวิทยากรขึ้นเองภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร กลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ก็คือ การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงาน ปัญหาและอุปสรรคในองค์กรดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้มีจิตวิทยา และทักษะ ที่เหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรที่จะสนับสนุนให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

 

      นอกจากนี้หลักสูตรยังได้บรรจุเนื้อหาการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ออกความคิดเห็นและมีกิจกรรม  ทำให้เกิดความสนุกสนานและประทับใจ  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้สาระที่เต็มเปี่ยมและสามารถนำไปใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี ๆ ในการทำงานได้ในระดับหนึ่ง  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

 

     หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างความ สามารถในการเป็นผู้ฝึกสอน หรือวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainer/Instructor) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความ เข้าใจ รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการเป็นผู้ฝึกสอน กระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และเสริมสร้างการทำงานของบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 

           1. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

        2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเป็นวิทยากรที่ดี ตลอดจนสามารถใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง

        3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรภายในองค์กรให้มีความสามารถดำเนินการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน  อันจะนำไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการทำงานทั้งองค์กร

 

เนื้อหาการอบรม


1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สำหรับวิทยากร (Brake the Ice)

2. บทบาทหน้าที่ของวิทยากรและคุณสมบัติของวิทยากรภายในองค์กร

3. ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากรภายในองค์กร

4. ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้

• ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคนในองค์กร

5.  เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอดสำหรับวิทยากร

6.  การสร้างบรรยากาศที่ดี ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้

7.   กระบวนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

• การวางแผนและการเขียนแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

• การดำเนินการฝึกอบรม

• การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

8.  ทักษะการพูดและการสื่อสารสำหรับการเป็นวิทยากร

• น้ำเสียง

• คำพูด

• ภาษาท่าทาง

9.  เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนให้น่าสนใจ

• ประเภทของสื่อมีอะไรบ้าง

• ทำไมต้องใช้สื่อประกอบการสอน

• ข้อดี – ข้อเสีย ของสื่อแต่ละประเภท

• การสร้างสื่อประกอบการสอน

10.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากร

• การวิเคราะห์ผู้ฟัง

• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• การเปิด/ปิดให้ประทับใจ

• เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก ผู้เข้าอบรม/ผู้ฟัง

• เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

11.   บุคลิกภาพของวิทยากร

• การเดิน/ การทรงตัว/การใช้สายตา/การแสดงสีหน้า/การแต่งกาย

12.   Workshop : ฝึกปฎิบัติรายบุคคล และฝึกปฎิบัติการนำเกมส์

 

รูปแบบการสัมมนา 

          -  ใช้การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)

          -  ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้จากตัวเอง (Games and Group Dynamics)

          -   การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (Workshop)

          -  ฝึกปฏิบัติการนำเกมส์/กิจกรรมเสริมการเรียนรู้


ระยะเวลา 2 วัน  (รับจำนวน 15 คน/รุ่น)

 


 


ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

Vat 7%

Tax 3 %

ราคาสุทธิ 

สมัึคร 1 ท่าน 8,000 560 240 8,320
สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 6,900 483 207 7,176
         

 

 

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

ช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น  

หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 

 
 
Online:  11
Visits:  1,141,460
Today:  1,820
PageView/Month:  25,824