สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 4,600.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

“เทคนิคการสื่อสารและการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ"  

(Professional Negotiation Skill)  

 

 

วิทยากร : อาจารย์ไพรัช   วนัสบดีไพศาส

 

ทุกการเจรจา  ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ !!!!

 

 

 


 

หลักการและเหตุผล


 1. การเจรจาต่อรองเป็น  สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้  โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ  เมือการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น  นั่นหมายถึง  เป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุ  ย่อมเกิดขึ้นตามมา  แน่นอนว่า  ฝายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเจรจาต่อรองก็เป็นได้  โอกาสของการเจรจาต่อรองที่จะเกิดการ  Win - Win  จึงเป็นไปได้ยากยิ่ง  หากทักษะและต้นทุนที่มีในองค์กรของทั้งสองฝ่ายไม่ใกล้เคียงกันจริง ๆ
 2. ดังนั้น ทักษะในการเจรจาต่อรอง  จึงเป็นทักษะที่สำคัญในโหมดของการแข่งขันเชิงธุรกิจการค้า  การทำธุรกรรมต่าง ๆ  การทำสัญญาต่าง ๆ  การขาย  การบริการ  เป็นต้น
 3. หลักสูตรการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพนี้  จะช่่วยเสริมทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งแนะแนววิธีการคิดที่เป็นผลดีต่อการเจรจา ให้เกิดขึ้นอย่างเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  และอิงจากทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่ย  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย  "ทุกการเจรจา  ย่อมเกิดจากเป้าหมายของตนเองเสมอ"

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้เรียนรู้หลักการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์  โน้มน้าวใจ  และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้นำความรู้  วิธีคิดต่อการเจรจาต่อรองไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดผล

 


หัวข้อการอบรม

 

 • เขา-รู้เรา ก่อนการเจรจาต่อรอง
 • คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง
 • เป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
 • วิธีคิดและวิเคราะห์ผลจากการเจรจาต่อรอง
 • การเจรจาต่อรองที่สร้างข้อได้เปรียบดีกว่าหรือเสียเปรียบดีกว่า
 • อำนาจการต่อรอง - การเจรจาต่อรอง
 • วาทศิลป์ในการเจรจาต่อรอง
 • รูปแบของการเจรจาต่อรอง  และการเลือกนำมาใช้
 • การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ 
 • เป้าหมายต้องมั่นคง  ประเด็กต้องเด่่นชัด
 • กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • สร้างบรรยากาศในการเจรจาต่อรอง
 • กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ 
 • จิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง
 • ข้อห้ามในการเจรจาต่อรอง
 • กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 • Workshop   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

             **  ให้โจทย์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ, วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของ workshop  นี้

 • สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 • ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม  เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

 

 

วิธีการ  (ทฤษฏี 30%  ปฏิบัติ  70%)

 

 • การบรรยาย - สาธิต - ประสบการณ์
 • เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์  เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา
 • ระดมสมอง - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ - เกมส์สอดแทรก - การแสดงบทบาทสมมติ

 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 1. ผู้จัดการ
 2. หัวหน้างาน
 3. พนักงาน

 

 

วิทยากร  อาจารย์ไพรัช   วนัสบดีไพศาล


 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


      รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตรสถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

บุคคลทั่วไป 4,600 322 138 4,784
สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ  3,200 224 96 3,328
         

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น  

หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com

 

 
Online:  27
Visits:  1,141,491
Today:  1,851
PageView/Month:  25,855