สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 3,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ และเจ้านายไว้วางใจ

 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.–16.00 น.

 

@Arize Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม.   (โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

วิทยากร : อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

                          

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น !!!

 

 

หลักการและเหตุผล   

                 

      คงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้าง "People join organization but leave theri boss" 
ความหมายคือ คนเลือกที่จะเข้าทำงาน เพราะองค์กร แต่เลือกที่จะไปจากองค์กรเพราะหัวหน้างาน นี่คือ สาเหคุหนึ่ง
ที่องค์กรพบในการลาออกของพนักงานในปัจจุบัน ในทางกลับกัน หัวหน้างานเองคงต้องรู้จักการเพิ่ม
ศักยภาพ พัฒนาการทำงาน การบริหารของตนเอง การเป้นหัวหน้างานต้องอาศัยทีมการทำงานร่วมกัน
เป็นสิ่งสำคัญ องค๋กรถึงจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการเป็นหัวหน้างานส่วนหนึ่งคือตัวแทนของ
องค์กร และตัวแทนของพนักงานเช่นกัน
      ในการบริหารงานในองค์กร หัวหน้างานเปรียบเสมือนกบ ที่เวลากระโดดต้องให้เท่าหลังช่วย
เพื่อให้ก้าวไปได้ไกล นั้นคือ "การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ" ประกอบด้วย การไว้เนื้อเชื่อใจ
การสือ่สารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา การมีความเมตตา
ให้อภัยเพื่อการบริหารที่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ว่า การเป็น
หัวหน้างานที่บริงานได้ดี และได้ใจลูกน้องนั้นยากกว่า แต่ไม่เกินความสามารถ ถ้าเราเป็นหัวหน้างาน
ที่ดี ที่ลูกทีมเห็นว่า เราสามารถดูแลช่วยเหลือ และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีได้ พวกเขาก็จะ
เต็มใจที่จะทำงานให้เช่นกัน

วัตถุประสงค์
        
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจแนวคิด ทัศนคติเชิงบวกในการบริหารในปัจจุบัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ตระหนักและเข้าใขบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างกั

          กันและกัน

     3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบัติงาน และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ตามที่ลูกน้องปรารถนาและองค์กรต้องการ


หัวข้อการอบรม
 1. เรียนรู้ความหมายและเข้าใจการทำงานในแนวทางของการทีมีทัศนคติเชิงบวก เพื่อการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้ลักษณะของหัวหน้างานที่ลูกน้องปรารถนา เพื่อไปสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานขององค์กร
 3. เรียนรู้จากหลักการ 3 รู้ (ต้องรู้ ควรรู้ รู้ไว้ก็ดี) สิ่งที่สมาชิกในทีมต้องรู้ ซึ่งมีปัจจัยของความสำเร็จของทีม
 4. เรียนรู้หลักการ 3 เก่ง (เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด) และภาวนาเป็นผู้นำและผู้ตาม
 5. เรียนรู้การตระหนักถึงการทำงานเป็นทีม คุณค่าของลูกน้อง การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 6. เรียนรู้การสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 7. เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงานเป็นทีม (Team Work)
 • เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของทีม
 • การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานเป็นทีม
 • สิ่งใดควรทำ และไม่ควรทำ หากต้องทำงานเป็นทีม
 • ปัจจัยที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
        8. เรียนรู้ปัจจัยสำคัญของการทำงานร่วมกับลูกน้อง
 • การสื่อสาร การเป็นผู้รับฟังที่ดี  และประสานงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างานที่ดี
 • การสอนงานให้คำแนะนำ  และการเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับลูกน้อง
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ก็มีความเข้าใจลูกน้องและให้โอกาส
 • หลักการของการทำงานบนพื้นฐาน 3 ร่วม  (ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ)
 • การบริหารความขัดแย้งของทีมอย่างสร้างสรรค์  และยุติธรรม
 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • สรุป ถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย >> หัวหน้างาน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  40%
 2. game workshop 40%
 3. ดูภาพยนตร์ 20%
 4. มอบของรางวัลสำรับการจัดทำกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

สมัึคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056
สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328
         

 

 

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

ช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 

 
 
Online:  20
Visits:  1,141,476
Today:  1,836
PageView/Month:  25,840