สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
หลักสูตร การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 
ราคา 3,800.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444
www.hrdzenter.com

 

การเจรจาเพื่อสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า

 

วันพฤศจิกายน ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.–16.00 น.

 

@Arize Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม.   (โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

วิทยากร : อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี

                          

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 3,200 บาทเท่านั้น !!!

 

 

หลักการและเหตุผล   

                 

      การบริการ คือ "จุดยุทธศาสตร์" ของสำเร็จทางธุรกิจ และในทางกลับกันก็อาจจะกลายเป็น
"จุดเปราะบางหนึง" สู่ความสูญเสียของธุรกิจได้เช่นกัน เนื่องด้วยงานบริการเป็น "ด่านหน้า" ที่จะมี
โอกาสถูกลูกค้า "เชิดชู" หรือ "ชิงชัง" เพราะทุก "จุดสัมผัส" ในวงจรธุรกิจ คือ "จุดพิสูจน์" วัดความจริง
ใน "การเชื่อมตัว" ว่าองค์กรนั้น "มีความเป็นเลิส" หรือ "มีความเป็นรอง" ในการบริการหรือไม่เพียงใด
และเสี้ยวเวลาแห่งความจริงในงานบริการ (The Moment of Truth in Service) จึงเป็น "บททดสอบ"
การจัดการกับข้อร้องเรียนลูกค้า เพื่อเปลี่ยนจากการตำหนิ ต่อว่าหรือร้องเรียนให้กลายเป็นคำชื่นชม
(Change the Complaint to the Compliment, You can) จากการเรียนและเล่นกิจกรรมที่เราออก
แบบและพัฒนามาใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากในงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งต่อให้ท่าน
นำกลับไปใช้ในการทำงานในองค์กรของท่านด้านการบริการ

วัตถุประสงค์
        
 1. มีหลักการและเทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล
 2. ฝึกปฏิบัติทักษะที่เกิดจากการทำตามขั้นตอนเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้ในงานบริการลูกค้า
 3. ฝึกปฏิบัติทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากและรับมือกับความไม่พึงพอใจจากลูกค้า

หัวข้อการอบรม
 • 4 ธาตุ : ส่วนประกอบที่ครบของ "ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า" เมื่อต้อง "เจรจาสื่อสารกับลูกค้า"
 1. ใจ : มีทัศนคติเชิงบวก - แม้ลูกค้าผิด และเราต้องปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเสมอทุกกรณีด้วยใจ
 2. วจี : อะไรที่ควรพุดออกไป - ภาษาเข้าหู มิใช่ภาษาแทงใจหรือพูดไม่เข้าหู
 3. ท่าที: แบบไหนที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า ด้วยความสุภาพ
 4. สีหน้า : ควรแสดงออกอย่างไร - ให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่
 • 4 C : คุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่การบริการลูกค้า  โดยการใช้ LIB-PQRS Techniques"  

เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

 1. นักสื่อสาร (Communicator)
 2. นักกำกับการสนทนา (Conductor)
 3. นักมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  (Coordinator)
 4. นักโน้มน้าว  (Convincer)
 • ระดับของความคาดหวังจากลูกค้า
 1. ระดับเกินความคาดหวัง  (Beyond Bepectation Level) : รุ้ได้อย่างไร
 2. ระดับตรงความคาดหวัง (Balance Expectation Level) : รู้ได้อย่างไร
 3. ระดับต่ำกว่าความคาดหวัง  (Below Expectation Level) : รู้ได้อย่างไร
 4. ระดับผิดความคาดหวัง (Bad Expectation Level) : รู้ได้อย่างไร
 • ระดับของข้อร้องเรียนจากลุกค้า
 1. ระดับข้่อเสนอแนะ : ควรรับมืออย่างไร
 2. ระดับตำหนิ :  ควรรับมืออย่างไร
 3. ระดับร้องเรียน : ควรรับมืออย่างไร
 4. ระดับฟ้องร้อง : ควรรับมืออย่างไร
 • 7P วิธีการค้นหาสาเหตุของข้อร้องเรียน
 1. People = ผู้ให้บริการ
 2. period of Waiting = เวลารอคอย
 3. Product = ตัวผลิตภัณฑ์
 4. Process = กระบวนการ
 5. parther = หน่วยงานถัดไป /  ผู้เกี่ยวข้อ
 6. Paraphemalia = เครื่องมือ อุปกรณ์
 7. Policy = นโยบาย
 • เทคนิคเชิงจิตวิทยารในการฟังเพื่อแยกแยะปัญหา 3 ประเภท
 1. ฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opinion  Finding  Listening)
 2. ฟังเพื่อรับรู้ความรู้สึก  (Feeling Finding Listening)
 3. ฟังเพื่อค้นหาความจริง (Fact Finding Listending)
 • เทคนิคการรับมือกับคำต่อว่า  ข้อร้องเรียนลูกค้าด้วย  Take HEAT 
By "H-E-A-R-T" Steps
* Hear them out ตั้งใจฟัง "ปัญหา" และ "ความรู้สึก" ของลูกค้า ณ ขณะนั้นให้ออก
* Empathy ให้แสดงความเห็นใจลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องประสบมา
* Aplolgize กล่าว "คำขอโทษ" ลูกค้าด้วยความจริงใจ
* Response แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการ "ตอบสนอง" การแก้ปัญหาให้ลูกค้า
* Thank you กล่าว "คำขอบคุณ" ลูกค้าที่ให้โอกาสเราได้แก้ตัวในข้อผิดพลาด
และที่ได้รับทราบถึงปัญหาที่สร้างความผิดหวังแก่ลูกค้าในบริการที่ได้รับ
 • 4 ช่องทาง : การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า  ทำอย่างไรจึงได้ประสิทธิผล
 1. Fact to Fact  : เจรจาอย่างไร ลูกค้าจึงพึงพอใจ
 2. Ear to Ear : เจรจาอย่างไร ลูกค้าจึงประทับใจ
 3. Letter : เขียนอย่างไร ลูกค้ายุติ
 4. Social Medias : ตอบโต้/แถลงข่าวอย่างไร ลูกค้ายอมรับและสังคมชื่นชม
 • 4R : หลักในการสนองตอบลูกค้าที่เกิดจากการร้องเรียน
 1. Result = ผลลัพธ์
 2. Recovery = สิ่งชดเชย
 3. Reason = ให้เหตุผล
 4. Relationship = รักษาความสัมพันธ์

 

วิธีการฝึกอบรม 
 • บรรยายนำ กิจกรรม เกม บทบาทสมมติ ชม VDO คลิป  ถกอภิปราย และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน

เหมาะสำหรับ : พนักงานบริการที่ต้องการพัฒนาทักษะการเจรจากับลูกค้าให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ 

สมัึคร 1 ท่าน 3,800 266 114 3,952
สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328
         

 

 

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

ช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 

 
 
Online:  13
Visits:  1,141,458
Today:  1,818
PageView/Month:  25,822