สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  แบบฟอร์มใบสมัคร Public Training

 

     **  แบบฟอร์มใบสมัคร In-house Training

 

     **  ปฏิทินสัมมนา  ปี  2561

 

 

 

ประเภทสินค้า : November 2017 » หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกาย 2560
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกาย 2560
หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง วันที่ 30 พฤศจิกาย 2560
 
ราคา 3,900.00 บาท สมัครอบรมได้ที่ 090 645 0992, 089 606 0444, 089 773 7091
www.hrdzenter.com

 

หลักสูตร เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง

 

 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น.–16.00 น.

 

@Arize Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กทม.   (โรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต   โสลาพากุล                         

 

 

 

หลักการและเหตุผล   

                 

      คงเคยได้ยินประโยคนี้กันมาบ้าง "People join organization but leave theri boss" 
ความหมายคือ คนเลือกที่จะเข้าทำงาน เพราะองค์กร แต่เลือกที่จะไปจากองค์กรเพราะหัวหน้างาน 
นี่คือ สาเหคุหนึ่งที่องค์กรพบในการลาออกของพนักงานในปัจจุบัน ในทางกลับกัน หัวหน้างานเอง
คงต้องรู้จักการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาการทำงาน การบริหารของตนเอง การเป้นหัวหน้างานต้องอาศัย
ทีมการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ องค๋กรถึงจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ เพราะการเป็นหัวหน้างาน
ส่วนหนึ่งคือตัวแทนขององค์กร และตัวแทนของพนักงานเช่นกัน
      ในการบริหารงานในองค์กร หัวหน้างานเปรียบเสมือนกบ ที่เวลากระโดดต้องให้เท่าหลังช่วย
เพื่อให้ก้าวไปได้ไกล นั้นคือ "การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ" ประกอบด้วย การไว้เนื้อเชื่อใจ
การสือ่สารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา การมีความเมตตา
ให้อภัยเพื่อการบริหารที่ประสบผลสำเร็จ หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ว่า การเป็น
หัวหน้างานที่บริงานได้ดี และได้ใจลูกน้องนั้นยากกว่า แต่ไม่เกินความสามารถ ถ้าเราเป็นหัวหน้างาน
ที่ดี ที่ลูกทีมเห็นว่า เราสามารถดูแลช่วยเหลือ และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีได้ พวกเขาก็จะ
เต็มใจที่จะทำงานให้เช่นกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

 1. รู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้ และลดความเสี่ยงในการจัดเก็บหนี้
 2. สามารถสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามหนี้ และการบริหารลูกหนี้
 3. สามารถเข้าใจและเทคนิคการเจรจาต่อรองหนี้ได้อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

หัวข้อการอบรม

Module # 1 ปัญหาของการเกิดหนี้เสีย

 • การวิเคราะห์หาสาเหตุของหนี้เสีย
 • การจัดระดับและเก็บข้อมูลลูกหนี้

Module # 2 การบริหารลูกหนี้

 • ทบทวนนโยบายการบริหารสินเชื่อสำหรับฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี-การเงิน
 • วิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการชำระหนี้
 • วิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงกรณีให้เครดิต

Module # 3  กำหนดกลยุทธ์เพื่อติดตามหนี้

 • การวางแผนติดตามหนี้ที่มีปัญหา
 • การลดช่องว่างในการเจรจาต่อรอง
 • ยื่นข้อเสนอเงื่อนไขในการเจรจาต่อรอง
 • วิเคราะห์ข้อได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
 • การยื่นข้อเสนอในการยุติการเจรจา
 • การบริหารอารมณ์ขณะเจรจาต่อรอง
 • การจัดทำข้อมูลสำหรับความต่อเนื่องในการติดตามหนี้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %


รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร

 

สถานภาพ

ราคา Promotion

Vat 7%

Tax 3 %

ราคาสุทธิ 

สมัึคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056
สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 3,500 245 105 3,640
         

 

 

 

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่   

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444

Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

 

>> วิธีการชำระเงิน >>

ช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัคร,

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น  

หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที    

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021

 

ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร 

ติดต่อคุณจิ๋ว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com


 

 

 
 
Online:  12
Visits:  1,141,455
Today:  1,815
PageView/Month:  25,819