สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

14 September 2020
สถิติการชม : 75 ครั้ง
14 September 2020
 
 

หลักสูตร   ลดปัญหาการข่มเหงในที่ทำงาน  และศิลปะการจัดการคนสำหรับผู้บังคับบัญชา 

(Power Harassment & Arts of People Management)

     

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Holel  ซอยสุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบ HR

ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

Executive Mini-MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วุฒิบัตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ (HROD


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

 

หลักการและเหตุผล


           ปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน  (Power harassment)  เป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่อยในองค์กร  ทั้งในประเทศตะวันตกและในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เช่น  ในประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น  ปัญหาเช่นที่ที่เกิดในหลายองค์กรได้ส่งผลกระทบทางลบอย่างมาก  ให้ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ลูกน้องกับหัวหน้างานหรือ  “นาย”  เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น  กระทบต่อเนื่องไปจนถึงผลิตภาพขององค์กร  และหากเกิดปัญหาในระดับที่เข้มข้นขึ้น  อาจส่งผลให้เกิดการกล่าวโทษ  ร้องทุกข์หรือการฟ้องร้องอันเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย  อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับองค์กร


วัตถุประสงค์    ภายหลังจากการเรียนรู้ครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ จะมีการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

 1. 1.          ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายพฤติกรรมการข่มเหงลูกน้องในที่ทำงาน 
 2. 2.          ความรู้ ความเข้าใจ  ถึงปัญหาหรือข้อเสีย  และสิ่งที่เป็นผลกระทบจากปัญหาการข่มเหงลูกน้องในที่ทำงาน  
 3. 3.          ความรู้  ความเข้าใจ  และฝึกทักษะการบริหารคนเพื่อลดปัญหาการข่มเหงกันในที่งาน 
 4. 4.          ร่วมวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการลดปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน  และเสริมทักษะการบริหารคนให้แก่ผู้บังคับบัญชา 
 5. 5.          การสำรวจข้อเด่น ข้อด้อยของตนเอง  เพื่อวางแผน  ปรับปรุงพัฒนาตนเองได้ 

 

ใครควรเข้าหลักสูตรนี้  (Who Should Attend)

พนักงานระดับผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการจากทุกสายงาน

 

หัวข้อการเรียนรู้ 

 • สำรวจปัญหาระหว่าง “นาย” กับ  “ลูกน้อง”   ในองค์กรของเรา 
 • ลักษณะและพฤติกรรมของ “นาย”  ที่ลูกน้องรักใคร่และทำงานด้วยใจ 
 • ทำความรู้จักปัญหาการข่มเหงกันในที่ทำงาน  (Power Harassment)
 • ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงถึงการข่มเหงในที่ทำงาน  และผลกระทบการข่มเหงกันในที่ทำงานต่อการทำงานและองค์กร 
 • กฎหมายไทยกับการข่มเหงในที่ทำงาน  (Power Harassment) ที่ผู้บังคับบัญชาควรรู้
 • แนวทางการลดปัญหาการข่มเหงในที่ทำงาน 

   * ทำความเข้าใจพื้นฐานพฤติกรรมของมนุษย์  และช่องว่างระหว่างช่วงวัย  (Generation Gap)

   * การควบคุมอารมณ์ (Control your Emotion)

   * การสะท้อนผลพฤติกรรมลูกน้องทางบวกด้วย (AID Model)

   * การสื่อสารกับลูกน้องในสถานการณ์ที่มีความเครียด หรือในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

   * บุคลิกภาพ  การใช้น้ำเสียงและสายตาในการพูดคุยกับลูกน้อง

 • สำรวจทักษะการบังคับบัญชา  และวางแผนการพัฒนาทักษะของตนเอง 
 • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้  และถาม-ตอบ

 

วิธีการเรียนรู้ 

 1. 1.          บรรยายอย่างย่อ และซักถาม 
 2. 2.          อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 3. 3.          ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ
 4. 4.          กิจกรรมกลุ่มที่มีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นส่วนร่วม

 

กลุ่มเป้าหมาย

1.      เจ้าของธุรกิจ

2.      ผู้บริหาร

3. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ทุกสายงาน

4. ผู้สนใจทั่วไป


 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

49.50

3,481.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  6
Visits:  2,468,879
Today:  1,309
PageView/Month:  1,259