สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

21 September 2020
สถิติการชม : 67 ครั้ง
21 September 2020
 
 

หลักสูตร   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ

     

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel  ซอยสุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์จันทรา  ประสงค์ศิลปกุล


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

 

หลักการและเหตุผล


     

          ปัจจุบันนี้ การนำเสนอ’ (Presentation) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญของ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น เพื่อการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสสร้างความสำเร็จ ความเติบโตทางธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  เช่น การขายสินค้า บริการ หรือ ขาย Idea ให้ก้าวหน้าทันยุคสมัย ทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น  ‘เทคนิคการนำเสนอ’ ที่เคยใช้ได้ดีในยุคก่อน อาจใช้ไม่ได้ผลดีในยุคนี้ 

 

          ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กร ควรจัดการฝึกฝน พัฒนาทักษะการนำเสนอ’ (Presentation Skill) ของ ผู้นำเสนอ (Presenter) ในทุกระดับ ใน ‘ทีมนำเสนอ’ ให้สามารถปรับตัว ปรับความคิดเชิงสร้างสรรค์ และปรับกลยุทธ์  ให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงความต้องการของผู้เกี่ยวข้องรอบด้าน ให้มีความสุข ความสำเร็จร่วมกัน จนกระทั่งได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจ ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นว่า… ‘ว้าว! สุดยอดการนำเสนอ’  (WOW! Presentation)

                                                                                                                                         

วัตถุประสงค์  

 • เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเรียนรู้การวางแผน ออกแบบ เตรียมนำเสนอ เตรียมสื่อ คุมเวลา และอื่นๆ 
 • พัฒนาทักษการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอโน้มน้าวจูงใจ เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 • สร้างทัศนคติที่ดี มีแรงบันดาลใจ  เพิ่มความเชื่อมั่นในการพัฒนาทักษะการนำเสนอที่ดีขึ้น 
 • ฝึกฝนประยุกต์การแก้ไขปัญหาในการนำเสนอ การตอบคำถาม การขจัดข้อโต้แย้งอย่างมืออาชีพ 
 • สร้างความตระหนักถึงการใช้เครื่องมือ กิจกรรม การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสม และความปลอดภัย 

วิทยากร

 • คุณจันทรา  ประสงค์ศิลปกุล  

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหาร ผู้นำทีม พี่เลี้ยง ผู้สอนงาน ทีมผู้นำเสนอ ทีมขายสินค้าและบริการทุกระดับ

หัวข้อการฝึกอบรม

 

1. Introduction : ความสำเร็จกับการนำเสนอแบบ WOW! Presentation

 • Why? ทำไม  ต้องนำเสนอให้น่าสนใจ แบบ WOW! Presentation 
 • Who?  ใคร  บ้างที่สามารถเป็น…ทีมนำเสนอสุดว้าว!  
 • What? อะไร  คือ  การนำเสนอสุดว้าว!  
 • How? ทำอย่างไร จึงนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมายสนใจจนอุทานว่า…  ‘ว้าว! สุดยอดการนำเสนอ 
 • Change!  เปลี่ยน  ‘การนำเสนอที่น่าเบื่อ’ เป็น ‘ว้าว! สุดยอดการนำเสนอ’ 
 • 3D Presentation!  ขั้นตอนการนำเสนอแบบ 3 มิติ  
 • Challenge : ท้าทาย!  ให้นำเสนอแบบ  ว้าว! สุดยอดการนำเสนอ

2. Module 1:  Input การนำเข้าข้อมูลที่จำเป็นก่อนออกแบบ WOW! Presentation

 • Learn how to go : 3 เรื่อง ที่ต้อง ‘รู้’ ก่อนก้าวสู่การนำเสนอแบบ WOW! Presentation
 • Start  : รู้จุดเริ่มต้น (รู้เขา รู้เรา)
 • Destination:  รู้จุดมุ่งหมาย (รู้ชัดเป้าหมาย รู้ใจกลุ่มเป้าหมาย)
 • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอ
 • GPS :  รู้ถูกทิศทาง (รู้ยุทธวิธี รู้จักใช้เครื่องมือ)
 • 4 องค์ประกอบของ WOW! Presentation

3. Module 2:  Process กระบวนการออกแบบเนื้อหาในการนำเสนอแบบ WOW! Presentation

 • Build story board: การสร้างกรอบแสดงเรื่องราวของ WOW! Presentation
 • Content : โครงสร้างเนื้อหาการนำเสนอ
 • Chanel & Other : การใช้ช่องทาง สถานที่ เครื่องมือ และอื่นๆ เพื่อประกอบการนำเสนอ

           (การจัดเตรียมสื่อนำเสนอน่าสนใจ เห็นภาพ สี อักษร สัมผัส ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบอื่น )

 • Practice: 3 ขั้น ที่ต้อง ‘ฝึก’ นำเสนอ เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับข้อเสนอ
 • Connect: การเชื่อมโยงการนำเสนอกับกลุ่มเป้าหมาย
 • Pain Point:  การค้นหาจุดเจ็บปวด หรือปัญหาต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย
 • Strong Point:  การนำเสนอจุดเข้มแข็งที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

4. Module 3:  Output ผลลัพธ์การส่งมอบ WOW! Presentation ด้วยทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

 •  Presenter: 3 คุณสมบัติหลัก ที่ต้อง ‘เป็น’  ของ ผู้นำเสนอ
 • Internal power:  พลังจากภายใน

การเพิ่มความมั่นใจ เทคนิคลดตื่นเต้น ลดความประหม่า

 • Character & Action: คุณลักษณะ และการแสดงออก

บุคลิกภาพ การต้อนรับ-ทักทาย การสบตา การวางท่าทาง นั่ง ยืน เดิน เคลื่อนไหว การใช้พื้นที่

 • Communication: การสื่อสาร

ภาษากาย การใช้น้ำเสียง การใช้ถ้อยคำ

 • การจัดการ Feedback

(เทคนิคการตอบคำถาม และขจัดข้อโต้แย้ง)

 

ระยะเวลา และ รูปแบบการอบรม

 • ระยะเวลาอบรม 1 - 2 วัน (6 - 12 ชั่วโมง)
 • บรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
 • ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน และแบ่งปัน (Sharing) ประสบการณ์ ระดมความคิด กรณีศึกษา
 •  ฝึกปฏิบัติ ด้วยกิจกรรม Workshop
 • การแสดงสาธิตจำลองสถานการณ์ (Role Playing)
 • สื่อมัลติมีเดีย ภาพ VDO ตัวอย่างประกอบการฝึกอบรม และประเมินผลการนำเสนอ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนออกแบบเตรียมการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอโน้มน้าวจูงใจได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจในการนำเสนอที่ดีได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์แก้ไขปัญหาในการนำเสนอ การตอบคำถาม และขจัดข้อโต้แย้ง
 • ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการใช้เครื่องมือ กิจกรรม การใช้พื้นที่ได้เหมาะสม และความปลอดภัย

    

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

49.50

3,481.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  6
Visits:  2,468,968
Today:  1,398
PageView/Month:  1,349