สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

22 September 2020
สถิติการชม : 66 ครั้ง
22 September 2020
 
 

หลักสูตร   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ

     

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel  ซอยสุขุมวิท 23  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

 

หลักการและเหตุผล


     

    

          การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ 

          หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

 

วัตถุประสงค์  (Objective ) 

 1. 1.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 
 2. 2.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 
 3. 3.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562  
 4. 4.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง 

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ 
 • ผู้บริหาร 
 • หัวหน้างาน 
 • พนักงาน 
 • บุคคลทั่วไป 

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40% 
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน   1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.00–10.30 น.

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

 • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)
 • ความคาดหวังในวันนี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

10.30–10.45 น.

พักเบรค

 

 

10.45–12.00 น.

 • เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ
 • ประเภทสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติฯ
 • ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop  Data Analysis

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

12.00–13.00 น.

พักเที่ยง

 

 

13.00–14.30 น.

 • การให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาของผู้ละเมิด

Workshop วิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมถายในองค์กร

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

14.30–14.45 น.

พักเบรค

 

 

14.45–16.00 น.

 • การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อนกฎหมายบังคับใช้
 • สิ่งที่องค์กร / HR / ผู้ควบคมข้อมูล จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

Workshop จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อนำไปใช้งานภายในองค์กรจริง

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

49.50

3,481.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  9
Visits:  2,468,858
Today:  1,288
PageView/Month:  1,235