สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

23 September 2020
สถิติการชม : 81 ครั้ง
23 September 2020
 
 

หลักสูตร   พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ

     

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานา  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

เคยมั๊ย!!!  ที่ลูกค้าติดอกติดใจใน สินค้า และ ชื่อเสียง บริษัท  แต่ไม่พอใจกับ การให้บริการของพนักงาน 

**แล้วสุดท้ายลูกค้าก็จากไป **


หลักการและเหตุผล


              ในยุคที่การแข่งขันเช่นปัจจุบัน  การแข่งขันทางด้านการตลาด  ด้านราคา ด้านคุณภาพสินค้า อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว  การบริการถือเป็นส่วนงานที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง  เพราะการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทางตรงก็คือลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการขององค์กร  ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และยอดขายให้แก่องค์ได้อีก  ส่วนทางอ้อมก็คือ  ลูกค้าจะนำความประทับใจเหล่านั้นไปบอกต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง  รวมไปถึงโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจายการรับรู้ของผู้คนให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับความไม่ประทับใจหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ เกิดได้จากหลายสาเหตุ  ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานไม่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการบริการจนลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเฉยชาและไม่ใส่ใจ

 

                หลักสูตรนี้ จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน  เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน  เพื่อให้การทำงานทุก ๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน  เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 

              

วัตถุประสงค์ 

 

 1. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม 
 2. เพื่อเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท 
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อการสัมมนา 

 1. First Impression  “แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ”
 2. ปลูกจิตสำนึก และเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 
 3. รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่าง ๆ 
 4. เทคนิคการตั้งคำถาม “คำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ใช่” 
 5. ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ 
 6. เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint)   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. การบริการเหนือความคาดหวัง
 8. การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์สำหรับงารบริการ
 9. พฤติกรรมที่ไม่ควรสำหรับงานบริการ
 10. สรุปการเรียนรู้ Q &A

 

รูปแบบการแนวทางการเรียนรู้

     เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ  ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม  ได้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

 

Workshop           ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

49.50

3,481.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  5
Visits:  2,468,964
Today:  1,394
PageView/Month:  1,344