สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

25 September 2020
สถิติการชม : 58 ครั้ง
25 September 2020
 
 

หลักสูตร   พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และติดตามวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

     

วันศุกร์ที่ 25  กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Gold Orchid Bangkok   ถนนวิภาวดี -สุทธิสาร  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล

              ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม มิใช่แค่การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามแผนอบรม และส่งมอบบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วคืนกลับสู่องค์กรเท่านั้น แต่การที่จะทำให้เป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพได้ ผู้บริหารงานอบรมควรจะทำให้ผู้บริหารเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของการฝึกอบรม ซึ่งเราควรจะประเมินผลและวัดค่าของการฝึกอบรมให้กับองค์กรได้ ทำให้ผู้บริหารเห็นว่าการฝึกอบรมไม่ใช่การลงทุนที่สิ้นเปลืองแต่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายและพันธกิจขององค์กรได้

                 ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม รวมทั้งถ้าจะให้เห็นผลสัมฤทธิ์จริงๆ จะต้องสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม 

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม
    และ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างมีระบบที่ดี

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดําเนินงานอบรมให้สําเร็จตามเป้าหมายองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีแนวทางวิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนา
    อย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

 

หัวข้อการอบรม
1.   เป้าหมายของการอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

2.   การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในวิธีต่างๆ

3 .  เทคนิคการพูดที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ 

        -  การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากร

        -  กล่าวเปิด / ปิดการอบรม และ กล่าวแนะนําวิทยากร / ขอบคุณวิทยากร

        -  การชี้แจงรายละเอียดการอบรม

4.   ทักษะที่สำคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

        -  การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความจําเป็น

        -  การวางแผนและการจัดทํางบประมาณการฝึกอบรม

        -  การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

        -  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม

5.   WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ

      Competency, Core Values ฯลฯ

6.   การคัดเลือกวิทยากรและนําเสนอโครงการต่อวิทยากร

7.   เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

8.   รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

9.   การกำหนดเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

10.   การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

11. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่า (ROI)

12. WORKSHOP : ฝึกทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายและการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ

      Productivity และ Satisfaction

13. การรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

14. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

15. สรุป ถาม-ตอบ

 

รูปแบบการอบรม 

  • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)
  • เน้นเรียนรู้ด้วยตัวเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
    (Learning by Doing and Participating with Experiences)

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

49.50

3,481.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,468,813
Today:  1,243
PageView/Month:  1,187