สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

2 October 2020
สถิติการชม : 101 ครั้ง
2 October 2020
 
 

หลักสูตร  การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”

     

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

        

              การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับของ “ยุคการแข่งขัน”  ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องสร้างศักยภาพด้านภาพพจน์ของความเป็น “ยุคใหม่”  คู่กับ  “ระดับมืออาชีพ”  โดยมีบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพด้านภาพลักษณ์ของความเป็น “ยุคใหม่”  คู่กับ  “ความเป็นมืออาชีพ”  ในการสร้างอาณิสงฆ์ความสำเร็จในการแข่งขันดังกล่าวอย่างเป็นทีมงาน

              ดังนั้น  การพัฒนา “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”  (ภาษาใจ)  ของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นพื้นฐานสำคัญด้วยหลาย ๆ องค์ประกอบที่ต้องคำนึง  เพื่อสร้างและบ่งบอกถึงสัญลักษณ์  “ความเป็นมืออาชีพ”  (ประสิทธิพลจากภาษาใจ)  ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

              ทั้งนี้ จากประสิทธิผล “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”  ของบุคลากรในองค์กรที่มีพื้นฐานของวิสัยทัศน์  และเป้าหมายขององค์กรที่ยึดไว้  จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่การแข่งขันด้วยศักยภาพด้าน “ความคิดสร้างสรรค์”  (Creative Thinking)  จากกลยุทธ์ของหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างแน่นอน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเอง  และของเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่าเหมาะสม 

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  และเกิดทัศนคติที่ดีต่องานองค์กร  และเพื่อนร่วมงาน

 


หัวข้อการอบรม  (Course outlines) 

 • เกมส์ การละลายพฤติกรรม
 • มาตรฐานนักปฏิบัติการยุคใหม่
 • การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี  และจิตสำนึกที่ดี 
 • แบบทดสอบ  :   การรู้จักตนเอง
 • การพัฒนาศักยภาพด้าน “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”
 • แบบทดสอบ :  เคล็ดลับความสำเร็จ
 • ประเมินกลุ่มด้านศักยภาพ “ภาพลักษณ์ยุคใหม่และมืออาชีพ”
 • นำเสนอผลประเมินกลุ่ม ประกอบ การวิเคราะห์
 • สร้างความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้าง  “ความคิดสร้างสรรค์
 • จัดกิจกรรมกลุ่ม “ความคิดสร้างสรรค์”
 • นำเสนอผลของทีมงาน  ประกอบ  และการประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  1
Visits:  2,468,923
Today:  1,353
PageView/Month:  1,302