สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

2 October 2020
สถิติการชม : 68 ครั้ง
2 October 2020
 
 

หลักสูตร   กการจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix และเชื่อมโยงกับ OJT อย่างได้ผล

(Skill Matrix Setting & Implementation)

     

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

           

ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix  นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเลือกคนทำงานในหน้าที่งานต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการและหัวหน้างานรู้ว่าพนักงานที่ได้รับการประเมินทักษะมาแล้ว สามารถมอบหมายหรือกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้เพียงใด  และยังนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาพนักงานในทางหนึ่งด้วย  อย่างไรก็ตาม การจัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix นี้ก็มีปัญหาหลายประการเช่น การระบุตัวชี้วัดทักษะที่กำหนดไว้ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะที่เป็น Soft Skills หรือทักษะด้านการคิดและการทำงานกับบุคคล (หรือที่เรียกว่า  Human Skills) เนื่องจากเป็นลักษณะของทักษะที่มีความซับซ้อนมากกว่าทักษะตามตัวงานหรือ Hard Skills ที่สามารถวัดหรือประเมินได้ง่าย                               

หัวข้อการอบรม

1. ทักษะหรือ Skill คืออะไร  และSkill มีกี่แบบ

2. ความแตกต่างของ Skill กับ ความรู้หรือ Knowledge  และ Skill กับ พฤติกรรมการทำงานหรือ Attributes

3. ระบบ ISO กำหนดเรื่อง Competency และ Skills ไว้อย่างไร

4. บทบาทหน้าที่ของ HR และหัวหน้างานในการจัดทำ Skills Matrix 

5. ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix คืออะไร  และรูปแบบของ Skill Matrix (รายบุคคลและภาพรวม)

6. ประโยชน์ของการทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix

7. แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง

- ระบุหน้าที่งานตามใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)  และข้อมูลอื่นที่ต้องเตรียมสำหรับการจัดทำ Skill Matrix

- วิเคราะห์ผลลัพธ์หลักที่คาดหวังจากหน้าที่งาน (Key Results)

- กำหนดทักษะและให้ความหมายของทักษะที่ต้องการจากผลลัพธ์หลักที่คาดหวัง

- กำหนดตัวชี้วัดทักษะ (Skill Indicators)

- กำหนดกรอบการประเมินทักษะในแต่ละระดับ

- จัดทำตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix

8. การเชื่อมโยง Skill Matrix ไปสู่การจัดทำหัวข้อการสอนงานแบบ OJT

9. การเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลงานประจำปี (รอบการประเมิน) เพื่อให้ใช้ Skill Matrix ได้ผลมากขึ้น  

10. ฝึกปฏิบัติ :  ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix และการเชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อการสอนงาน ประกอบด้วย  

- ฝึกวิเคราะห์รายการทักษะ และให้ความหมายทักษะ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกกำหนดตัวชี้วัดทักษะในแต่ละระดับ พร้อมคำแนะนำ   

- ฝึกกำหนดวิธีการประเมินทักษะ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกกำหนดหัวข้อการสอนงานตามระดับทักษะ พร้อมคำแนะนำ

- ฝึกการให้คะแนนระดับทักษะตามโจทย์ตัวอย่าง 

11. การกำหนดนโยบายในการจัดทำ Skills และนโยบายอื่นที่ชัดเจนเช่น   

- นโยบายการทำงานที่ต้องใช้หลายทักษะหรือ Multi-skills

- อบรมและฝึกปฏิบัติให้ HR และหน่วยงานจัดทำทักษะให้ถูกต้อง 

- กำหนด Template ของ Skills Matrix ที่ชัดเจน

- กำหนดและสื่อสารแนวทางการประเมินทักษะให้แก่หัวหน้างาน/พนักงาน

- การเชื่อมโยงทักษะสู่การให้รางวัลและจูงใจ เป็นต้น  

12. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางในการปรับใช้งานในองค์กรต่อไป  

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย1.5%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

58.50

4,114.50

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

52.50

3,692.50

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  16
Visits:  2,468,891
Today:  1,321
PageView/Month:  1,269