สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

5 October 2020
สถิติการชม : 58 ครั้ง
5 October 2020
 
 

หลักสูตร  การบริการด้วยใจ เพื่อเพิ่มรายได้ทวีคูณ

                    (Service mind to increase revenue)         

       

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์จันทรา  ประสงค์ศิลปกุล


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

                   

           ในปัจจุบัน ศิลปะการบริการเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจที่มีความท้าทาย จากการแข่งขันทางการค้า ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมทั้งลูกค้ามีความต้องการคาดหวังสูงขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้พนักงานทุกคนสามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรในฐานะผู้ให้บริการ’ ที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้า จนกระทั่งลูกค้ายินดีมอบสิ่งตอบแทนจากความพึงพอใจ ทำให้มีรายได้มากกว่าที่เคยทำได้

ดังนั้น จึงต้องพัฒนา ‘พนักงาน’ ไปสู่การบริการด้วยใจ เพื่อเพิ่มรายได้ทวีคูณให้กับตนเองและองค์กร

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริการด้วยใจบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า 
 • พัฒนาทักษความสามารถประยุกต์ใช้ศิลปะการบริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
 • สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกบริการ สร้างแรงจูงใจ ในการบริการที่ดีกว่าความคาดหวังของลูกค้า 
 • ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้านการบริการในสถานการณ์ต่างๆ 
 • สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานบริการ 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 • ทีมงานต้อนรับ ทีมบริการ ทีมขาย ทีมนำเสนอ

รูปแบบการอบรม  

บรรยาย และกิจกรรมระดมความคิด กรณีศึกษา บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง 

 

หัวข้อการฝึกอบรม

ü Why ทำไม…การบริการด้วยใจ จึงมีความสำคัญกับทุกคน?

ü Who ใคร… คือ ผู้บริการ?

ü How ทำอย่างไร…การบริการด้วยใจจึงเพิ่มรายได้ทวีคูณ?

 • Change!  เปลี่ยน สู่ การบริการด้วยใจ
 • การสร้างความประทับใจ ด้วยใจบริการ 
 • Learn how to learn :  เรียนรู้วิธีการเรียนรู้
 • Learn how to go : 3 เรื่อง ที่ต้อง ‘รู้’ พัฒนา สู่ การบริการด้วยใจ
 • Start รู้จุดเริ่มต้น (รู้เขา รู้เรา…รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อย)
 • Destination (รู้จุดมุ่งหมาย…เป้าหมายมีไว้พุ่งชน!)
 • GPS รู้ถูกทิศทาง (รู้ยุทธวิธี รู้จักใช้เครื่องมือ…มุ่งสู่ความสำเร็จ)
 • การเตรียมความพร้อมก่อนการบริการ 
 • Service team  : 3 สิ่ง ที่ต้อง ‘เป็น’ ทีมบริการที่ดี บริการด้วยใจ!
 • Internal power พลังศักยภาพจากภายใน

(การสร้างคุณค่า แรงจูงใจ จิตสำนึกในการบริการ พลังทีมบริการ )

 • Communication 3 ขั้น ที่ต้อง ‘ฝึก’ การสื่อสารเพื่อการบริการจากหัวใจ!
 • Connect พลัง! เชื่อมโยงสายสัมพันธ์
 • Pain Point พลัง! แก้ไขจุดเจ็บปวด
 • Strong Point พลัง! เชื่อมั่นจุดเข้มแข็ง
 • Character :  คุณลักษณะ และการพัฒนาบุคลิกภาพของทีมบริการ
 • ขั้นตอนการบริการ ณ  จุดบริการ 
 • การบริการลูกค้าแต่ละประเภท และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการขาย 
 • คุณภาพของการจัดระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกที่ดี และความปลอดภัย ในการบริการ 
 • Challenge! ท้าทายกระบวนการ ของ PC มืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขายได้ทวีคูณ

-               ระดมความคิดนำเสนอความเป็นผู้บริการมืออาชีที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า 

-               กิจกรรมการจำลองสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาของผู้บริการแต่ละตำแหน่ง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริการด้วยใจบริการที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะความสามารถประยุกต์ใช้ศิลปะการบริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติดี มีจิตสำนึกที่ดี มีแรงจูงใจ ในการบริการที่ดีกว่าความคาดหวังของลูกค้า
 • ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาด้านการบริการในสถานการณ์ต่างๆ
 • ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานบริการ

 

  


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,527,788
Today:  474
PageView/Month:  375