สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

9 October 2020
สถิติการชม : 234 ครั้ง
9 October 2020
 
 

หลักสูตร  นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ  (Professional HRD)

     

วันศุกร์ที่ 9  ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Novotel Hotel ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  ดร.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

หลักสูตร 1 วันสำหรับปูพื้นฐาน HRD  ปรับปรุงเนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้น 

        


หลักการและเหตุผล 

        

        

              ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  

 

 

ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กร

  • การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0
  • กรณีศึกษาขององค์กรที่ปรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจ และแนวทางปรับใช้งาน
  • บทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
  • สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ
  • ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้

           ? Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร  

           ? การทำ Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร  

           ? การประเมินศักยภาพของ Talent และวางแผนพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated Program) และกรณีศึกษา

           ? วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method)    และวิธีการนำไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร

           ? การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล

           ? รู้จักกับ Talent Management

           ? รู้จักกับ Succession Planning  

           ? การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development) 

           ? Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น

  • แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล 

           ? วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล

           ? การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

           ? แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา  

           ? การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age

           ? การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

           ? การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning   

  • ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไข
  • สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 

  


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  2
Visits:  2,527,849
Today:  535
PageView/Month:  437