สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

12 October 2020
สถิติการชม : 296 ครั้ง
12 October 2020
 
 

หลักสูตร  เตรียมความพร้อมสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

     

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

        

        

          ความจำเป็นสู่การทีจะยกระดับ บุคลากร จากระดับปฏิบัติงาน สู่ระดับตำแหน่งของหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานอย่างมืออาชีพนั้น ไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็จะปรับบุคลากรคน ๆ นั้น ขึ้นตำแหน่งหัวหน้าเลย ซึ่งอาจจะมีข้ออ้างว่า ถึงเวลาแล้ว ที่เขาสมควรจะได้ตำแหน่ง หรือ ถ้าไม่ปรับให้ บุคลากรคน ๆ นั้น จะลาออกไปสู่บริษัทอื่น หรือ บริษัทคู่แข่ง


         แต่ทั้งนี้การปรับตำแหน่งงานให้เขาแล้ว โดยไม่เตรียมความพร้อมอะไรให้บุคลากรเลย ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาวะการทำงานของตัวเขาเอง เพราะเขาไม่พร้อมที่จะขึ้นรับตำแหน่งงาน จะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “เสียบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถไปคน แต่ได้หัวหน้า หรือ ผู้บริหารที่ไม่มีความสามารถมาหนึ่งคน “


         การเป็นหัวหน้าว่ายากแล้ว แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดียากยิ่งกว่า ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจึงต้องมีบริบทแนวทาง เพื่อพัฒนา บุคลากร ต่าง ๆ  ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน “การอ่านคนอก บอกคนได้ ใช้คนเป็น.” และ “ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน” 

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นฐานที่เป็นสาระสำคัญ ที่บุคลากรทุกหน่วยงานต้องมีพื้นฐาน และฝึกให้มีความชำนาญ พร้อมที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ที่เก่ง ที่มีความสามารถในการบริหารงาน บริหารคน ได้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ 

  1.     เพื่อให้มีบริบทแนวทางพื้นฐานในการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ 
  2.     เพื่อให้เกิดความเข้าใจกรอบความคิด (Growth Mindset) ในบทบาทของความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา 
  3.     เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ความสำคัญของการเข้าใจคน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้ดีได้อย่างไร 
  4.     เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานด้านการฟัง และการตั้งคำถามอันเป็นบริบทพื้นฐานของการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ 
  5.     เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่หัวหน้างานต้องมี 
  6.     เพื่อให้เข้าใจบริบทองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการต้องมีอะไรบ้าง 

 

หัวข้อการอบรม

 

 1.          กรอบความคิด (Mindset)

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดี และเป็นมืออาชีพ ในแนวทางของ Growth Mindset & Outward Mindset

 

 2.          หลุมพรางกับดักความคิดของการเป็นหัวหน้างานที่ดี

 Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ ถึงกับดักความคิดในการเป็นหัวหน้างานที่ดี ในมุมมองของแต่ละคนว่ามีอะไรบ้าง และกับดักหลุมพรางนี้ มันสะท้อนการบริหารงาน บริหารคนได้ดีหรือไม่

 

 3.          พื้นฐานของการอ่านคนออก ส่งผลกระทบต่อการสร้างศรัทธา และการบริหารงานได้อย่างไร

 Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการด้านการบริหารคนก่อน โดยการอ่านคนออก เพื่อบอกคนได้ และใช้คนเป็น โดยจะใช้ DISC Model เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจคนในแต่ละประเภท และเป็นฐานที่สำคัญในการสื่อสาร เพื่อผลลัพธ์ของการสร้างงานได้ตามที่ต้องการ

 

 4.    ความสำคัญของการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์

 Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงการเตรียมพร้อมและฝึกฝนในสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ กระบวนการของการคิดทั้งสามรูปแบบ ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของการบริหารงาน ด้วยเป็นฐานที่สำคัญในการต่อยอดด้านการคิดค้นรูปแบบใหม่ ด้านกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา ด้านการปรับปรุง

 

 5.    พื้นฐานของการบริหารการจัดการที่สำคัญที่ คนจะขึ้นเป็นหัวหน้างานต้องปรับและเพิ่มทักษะ

 Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรุ้ถึง หัวใจหลักของการบริหารการจัดการที่จะต้องมีเตรียมไว้เป็นทักษะ สมารรถนะที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ

 

-          ด้านการวางแผนงาน 

-          ด้านการสื่อสาร 

-          ด้านการควบคุม 

-          ด้านการมีภาวะผู้นำ

-          ด้านการจูงใจ

-          ด้านการจัดการ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

หกด้านเป็นปัจจัยพื้นฐาน บริบทที่สำคัญที่คนเป็นหัวหน้างานจำเป็นต้องมีและต้องฝึกฝนให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

 

6.          ความสำคัญของการโค้ชชิ่ง และการเป็น Facilitator

Facilitation & Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจพื้นฐานของความหมายของการโค้ชชิ่ง และการเป็นผู้อำนวยการให้เกิดกระบวนการการทำงานและการคิดได้อย่างไร โดยการใช้แนวทางการโค้ช และ Facilitation เป็นกระบวนการในการบริหารงานและบริหารคน

 

แนวทางการอบรม    จะใช้แนวทางการอำนวยการให้เกิดความคิด โดยกระบวนการ Facilitation

                            และกระบวนการการตั้งคำถามชวนคิด Coaching 60%  บรรยาย 40%

ผู้เข้าอบรม             ผู้เตรียมพร้อมขึ้นเป็นหัวหน้างาน  หรือ ระดับ Supervisor ขึ้นไป

 

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,527,874
Today:  560
PageView/Month:  465