สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

19 October 2020
สถิติการชม : 108 ครั้ง
19 October 2020
 
 

หลักสูตร  วิทยากรภายในมืออาชีพ  

     

วันจันทร์ที่  19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุล


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

        

        

           ปัจจุบันหลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านในหน่วยงานของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ เน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) เพราะปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงาน  แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยากรภายในองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายในการอบรม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.        1.  พื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร

2.        2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร

3.        3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล

 

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 

Ø         พนักงาน

Ø         หัวหน้างาน

Ø         ผู้จัดการ


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

Ø         การบรรยาย  40%

Ø         กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

Ø         กรณีศึกษา 10%

 

 

 

 


 

 

 

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.00–10.30 น.     

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

      ·       คุณสมบัติวิทยากรภายใน

      ·       การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน

      ·       เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

10.3010.45 น.

พักเบรค

 

 

10.45–12.00 น.  

      ·       การทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว

      ·       การสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก

      ·       การใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

12.0013.00 น.

พักเที่ยง

 

 

13.0014.30 น.

      ·       การประเมินการพูด พร้อมแนวทางฝึกฝนและพัฒนา

      ·       การดำเนินการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม

      ·       การเตรียมองค์ประกอบต่างๆ แบบเทรนเนอร์มืออาชีพ

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

14.3014.45 น.

พักเบรก

 

 

14.4516.00 น.

      ·       เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน

      ·       การออกแบบโปรแกรม และการจัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม

Workshop  ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น / Workshop

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 

 

<table style="width: 600px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>หลักสูตร&nbsp;&nbsp;สู่ความเป็นเลิศทักษะ &ldquo;การเขียนรายงาน&rdquo;&nbsp; ภาษาไทย</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong style="color: #0000ff;"><em> &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>วันอังคารที่ 6 ตุลาคม&nbsp;</em></strong><strong><em>2563&nbsp;</em></strong><strong><em>เวลา&nbsp;</em></strong><strong><em>9.00 น. &ndash; 16.00 น.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>@ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;กรุงเทพฯ &nbsp;</em></strong><strong><em>** <span style="color: #ff0000;">สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง</span></em></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong><em>&nbsp;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><em>&nbsp;</em></strong></span></p>
<br />
<p style="text-align: center;"><strong><em>วิทยากร&nbsp;&nbsp;<strong><em>อาจารย์ประภาภรณ์&nbsp; พนัสพรประสิทธิ์</em></strong></em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em><strong><em><br /></em></strong></em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000; font-size: 14px;"><strong><em>ชำระค่าสัมมนาก่อน&nbsp;</em></strong><strong><em>10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ&nbsp;&nbsp;</em></strong><strong><em>3,500&nbsp;</em></strong><strong><em>บาทเท่านั้น&nbsp;</em></strong></span><strong><em><span>&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span>&nbsp;</span></em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em><span>(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)</span></em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><em><br /></em></strong></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p><em>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</em><span style="color: #0000ff;"><em>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">หลักการและเหตุผล</span></em></strong></span><em>&nbsp;</em></p>
<p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></p>
<p class="textbody"><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></p>
<ul>
</ul>
<p><em>&nbsp;</em><strong><em>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></strong></p>
<p><em>&nbsp;</em></p>
<p><em>&nbsp;</em></p>
<p><em>&nbsp;</em></p>
<p><em>&nbsp;</em></p>
<p><em><br /></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">ค่าใช้จ่ายในการอบรม</span></em></strong></span><strong><em><span style="text-decoration-line: underline;">&nbsp;</span></em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><em>รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง&nbsp;</em></strong><strong><em>2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ&nbsp; &nbsp;รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong><em><br /></em></strong></span></p>
<table style="width: 600px; border: 1px solid #ff0000;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong><em>สถานภาพ</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong><em>ค่าลงทะเบียน</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong><em>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7</em></strong><strong><em>%</em></strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong><em>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย&nbsp; 3</em></strong><strong><em>%</em></strong></span></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><span style="background-color: #ffff00;"><strong><em>ราคาสุทธิ</em></strong></span><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<p><strong><em>ราคาปกติท่านละ</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>3,900</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>273</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>117</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>4,056</em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<p><strong><em>ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>3,500</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>245</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>105</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>3,640</em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="border: 1px solid #ff3300;">
<p><strong><em>สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>3,300</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>231</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>99</em></strong></p>
</td>
<td style="border: 1px solid #ff3300; text-align: center;">
<p><strong><em>3,432</em></strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration-line: underline;">รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ&nbsp; เพิ่มเติมได้ที่นี่&nbsp; คลิ๊ก&nbsp;&nbsp;</span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration-line: underline;">http://www.hrdzenter.com/</span></em></strong></p>
<p><strong><em>สำรองที่นั่ง&nbsp; ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></strong><em>คุณธนนันท์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><em>090 645 0992 , 089 606 0444, Line :&nbsp; hrdzenter</em></p>
<p><em>คุณพลอย&nbsp;</em><em>089 773 7091&nbsp;</em><a href="http://www.hrdzenter.com/"><em>www.hrdzenter.com</em></a><em>&nbsp;,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em><a href="http://www.facebook.com/hrdzenter"><em>www.facebook.com/hrdzenter</em></a><em>,&nbsp; IG : hrd_zenter<strong>&nbsp;</strong></em></p>
<p class="Default"><strong><em>วิธีการชำระเงิน&nbsp;</em></strong><em>&nbsp;&nbsp;<strong>เช็คสั่งจ่ายในนาม &nbsp;&nbsp;บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด</strong></em></p>
<p class="Default"><strong><em>โอนเงินเข้าบัญชีนาม&nbsp; บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
<p class="Default"><strong><em>&gt;&gt; ธนาคารไทยพาณิชย์&nbsp; สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์&nbsp; เลขที่&nbsp; 206-237-1740</em></strong></p>
<p class="Default"><strong><em>(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ &nbsp;:&nbsp;</em></strong><a href="mailto:hrdzenter@gmail.com"><strong><em>hrdzenter@gmail.com</em></strong></a><strong><em>,&nbsp;</em></strong><strong><em>Line : hrdzenter</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
<p class="Default"><strong><em>(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด</em></strong><em>)</em></p>
<p class="Default"><em>&nbsp;</em></p>
<p class="Default">&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong><span style="text-decoration: underline;">การแจ้งยกเลิก</span></strong></em><em>:&nbsp;</em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">1.&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;10&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">วัน&nbsp; โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></strong></em></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong><span style="text-decoration: underline;">2.&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">1-7&nbsp;</span></strong></em><em><strong><span style="text-decoration: underline;">วัน</span></strong></em><em>&nbsp;</em><em><strong>บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ</strong></em><em><strong>&nbsp;30&nbsp;</strong></em><em><strong>ของค่าสมัคร</strong></em><em>&nbsp;</em></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em>3.</em><strong><em>และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว&nbsp;&nbsp; บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ&nbsp; ทั้งสิ้น&nbsp;&nbsp; หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา&nbsp; ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน&nbsp;</em></strong><strong><em>&nbsp;30</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong><em>%</em></strong><strong><em>&nbsp; ทันที&nbsp;</em></strong><em>&nbsp;&nbsp;</em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน</em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
<div><strong><em><br /></em></strong></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">คลฺีก Download ใบสมัคร</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://file.siam2web.com/hrdzenter/form_register_public_training_2020.pdf"><img src="http://file.siam2web.com/hrdzenter/form_register_public_training_2019_(pdf.io).jpg" alt="" width="550" height="778" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 
Online:  1
Visits:  2,527,867
Today:  553
PageView/Month:  455