สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

21 October 2020
สถิติการชม : 540 ครั้ง
21 October 2020
 
 

หลักสูตร  การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน 

     

วันmี่ 21  ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

               

วัตถุประสงค์ 

 

 • เพื่อให้ ผู้บริหาร - หัวหน้างานได้ทราบและเข้าใจถึงการใช้อำนาจตามหน้าที่และการกล่าวโทษทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรถึงจะไม่ขัดต่อข้อบังคับในการทำงาน หรือไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 • เพื่อให้หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการระงับข้อพิพาทแรงงานและการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ปัญหายุติลง 
 • เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และใช้จิตวิทยาในการแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกรักองค์กรมองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศและไม่เข้า – ออกงานบ่อยๆ 
 • เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างหรือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

หัวข้อการสัมมนา 

 

หมวด1: การพิจารณาความผิด - กำหนดโทษทางวินัย - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

 • หัวหน้างานกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหนังสือเตือนพิจารณาจากอะไร..? 
 • หัวหน้างานออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน เขียนให้ดีให้คอบคุมความผิด ให้มีเหตุทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ต้องเขียนอย่างไร..? 
 • กรณีไม่ยอมเซ็นชื่อ -ไม่สนใจ -ไม่ยอมรับในหนังสือเตือนหัวหน้างานจะดำเนินการอย่างไร..? 
 • หัวหน้างานอนุมัติการลาหรือไม่อนุมัติการลา  พิจารณาจากอะไร..? 
 • หัวหน้างานจะกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นกรณีร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? 
 • เมื่อหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ผ่านทดรองงาน ต้องแจ้งฝ่ายบุคคลภายในกี่วันเพราะจะมีผลต่อการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 • การใช้อำนาจ เพื่อ – เลื่อน – ลด –ปลด – ย้าย ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากอะไร..?
 • คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ในเวลาทำงานซึ่งเป็นของนายจ้างมีคลิปภาพเปลือยของชายและหญิงหัวหน้างานพบปัญหาดังกล่าวจะลงโทษอะไรได้บ้าง.?
 • ชอบเรียกรับทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้างหัวหน้างานจะลงโทษอะไรได้บ้าง.?  (เพราะเป็นความผิดกรณีร้ายแรง)
 • รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหัวหน้างานซึ่งเป็นการกระทำอันไม่สมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต หัวหน้างานต้องลงโทษอย่างไร..? (เพราะเป็นความผิดกรณีร้ายแรง)
 • แอบ เอาชิ้นงานออกไปนอกรั้ว ข้างโรงงานหัวหน้างานสอบสวนจึงรับสารภาพและเอามาคืนไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมกรณีเช่นนี้หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร..?
 • ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชาหญิงว่ามีเพื่อนร่วมงายชาย ได้พูดจาลวนลาม ช้ำยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนรู้สึกอาย หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร..? ( เพราะเป็นความผิดร้ายแรง )
 • หยุดงานไป 4 วันโดยไม่ได้โทร-ไม่ได้แจ้ง-ไม่ได้ลาเมื่อถึงวันที่ 5 มาทำงานและยื่นใบลาแจ้งเหตุว่าป่วยพร้อม มีใบรับรองแพทย์ มาประกอบการลางานด้วย หัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?
 • ชอบใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น ขายหวย – ขายของกิน -  ขายของผ่อน                -รับแทงหวย – รับแทงบอล – ปล่อยเงินกู้ – ตั้งวงแชร์ – เล่นการพนัน - ขายยาเสพติด  หัวหน้างาน                          จะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร..?
 • โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างานเพื่อลากิจ 2 วันหัวหน้างานรับทราบแต่ไม่อนุมัติในการลา พนักงานก็หยุดงานไปเมื่อถึงวันทำงานมายื่นใบลาหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?
 • ในระหว่างเป็นลูกจ้างเอาความลับของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง หัวหน้างาน    จะใช้เทคนิคในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างไร..?
 • เขียนเบิก – ค่าล่วงเวลา – ค่าเดินทาง – ค่าอาหาร – ค่าที่พัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หัวหน้างานจะสอบสวน - กล่าวโทษ หรือเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?
 • ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างเป็นบางคนหัวหน้างานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไร..?
 • มีเสียงโวยวายเรื่องได้รับการปรับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น หัวหน้างานจะจัดการกับปัญหาอย่างไ..?
 • ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนหัวหน้างานรับไม่ได้ เช่น โทรศัพท์ลางาน-ไลน์ลางาน – ฝากเพื่อนลางาน - ลางานกับโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน เมื่อเจอปัญหาอย่างนี้หัวหน้างานจะใช้มาตระการอย่างไร..? ถึงจะเอาอยู่หรือทำให้ปัญหาหมดไป
 • หยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปี แล้วมักจะลาป่วยเท็จจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้าง หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร..?
 • ชอบ มาทำงานสายบ่อยๆ จนเป็นที่หนึ่งของแผนก จนมีเพื่อนตั้งฉายาให้ หัวหน้างานจะใช้มาตระการอย่างไรถึงจะทำให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ-เลิกจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร..?
 • ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาขับรถส่งสินค้าออกนอกเส้นทางบ่อยๆเพื่อทุจริตน้ำมันรถ แนวทางการสอบสวน   หาข้อเท็จจริงและกล่าวโทษหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?
 • มีนิสัยปากจัด-ชอบอยากรู้อยากเห็น-ชอบด่าทอต่อว่า-ชอบโวยวาย มักสร้างปัญหา-ชอบเป็นแกนนำในการสร้างปัญหา หัวหน้างานจะผ่าตัดใหญ่อย่างไร..? ให้เจ้าปัญหาเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้
 • ชอบออกนอกหน่วยงานบ่อยๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้างานจะกล่าวโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..?
 • ลงชื่อทำ OT. แล้ว ถึงเวลาไม่ทำโดยไม่แจ้งเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้าจะใช้อำนาจ ตามหน้าที่ ลงโทษได้เพียงใด..?
 • ชอบนั่งหลับในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าก่อนหรือหลังทำงานไปขับมอเตอร์ไซวินรับจ้าง หรือรับงานเหมาต่างๆ จึงทำงานได้ไม่เต็ม 100% หัวหน้างานจะกำจัดปัญหานี้ได้อย่างไร..?
 • ชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณ หัวหน้างานจะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะกล่าวโทษเพื่อนำเสนอผู้บริหารให้เลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?
 • ชอบดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานหัวหน้างานจะกล่าวโทษพิจารณาจากอะไร..?
 • ยื่นใบลาออกแล้วหายไปเลย ออกก่อนกำหนดอยู่ไม่ครบ30วันตามข้อบังคับในการทำงานหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?  แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว ต้องทำอย่างไร..?
 • การกระทำอันไม่เป็นธรรมคือการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร..?
 • ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ตั้งสหภาพแรงงาน มาจากอะไร..?

หมวด 2: การแก้ปัญหา กรณีพนักงาน - เข้า - ออก - งานบ่อยๆ

 • ปัจจัยหลักที่จะทำให้พนักงานมองเห็นองค์กร มีความเป็นเลิศต้องโซจุดแข็ง อะไร..?
 • หัวหน้างาน สร้างจิตสำนึกอย่างไร..? ให้พนักงานรักองค์กร - ให้เกียรติองค์กร
 •  หัวหน้างานสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆต้องทำอย่างไร..?
 • การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

 

  หมวด 3: การแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

 • กรณีพนักงานร่วมกันชุมนุมในเวลางาน-ในเวลาพักเพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายค่าจ้าง- ค่าสวัสดิการหรือสิทธิที่หายไปกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง - เปลี่ยนมิติบุคคล หัวหน้างานจะเป็นแกนนำหลัก อย่างไร..? เพื่อให้ปัญหายุติลง
 • การไกล่เกลี่ยปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยในการทำงานขณะปฏิบัติงาน - สร้างปัญหาในงานเลี้ยงปีใหม่  ผู้บริหาร- หัวหน้างานจะสอบสวนความผิด - พิจารณากำหนดโทษ - ต้องยึดหลักในการปกครองอย่างไร..?
 •  เทคนิคการสอบสวนความผิดและการพิจารณากำหนดโทษทางวินัย กรณีเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย – ตามข้อบังคับในการทำงาน หัวหน้างานพิจารณาจากอะไร..?
 •  ผู้บริหาร-หัวหน้างาน จะทำข้อตกลงอย่างไร..?  เขียนบันทึกข้อความอย่างไร..? เพื่อป้องกันมิให้พนักงานไปฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ( กรณีถูกเลิกจ้าง )
 •   ถาม -  ตอบ - แนะนำ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าของกิจการ - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน
 •  ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย   

 

 

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,527,746
Today:  432
PageView/Month:  333