สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

13 November 2020
สถิติการชม : 801 ครั้ง
13 November 2020
 
 

หลักสูตร  “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ”

PDPA

     

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์ปนิธิ  ศิริเขต 


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

           

     

หลักการที่สำคัญตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ฯ


หลักการที่ ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มี “นโยบาย” และ “แนวทางปฏิบัติ” เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ “สิทธิของเจ้าของข้อมูล” เป็น สำคัญ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ด้วย เช่น


1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject  : DS) หมายถึงผู้ใด และมีข้อมูลใดบ้างที่ต้องคุ้มครอง

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller : DC) หมายถึงผู้ใด

3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor : DP) ประกอบไปด้วยบุคคลใดบ้าง

4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)  หมายถึงผู้ใด

การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน  

2. การขอความยินยอม มีวิธีการดำเนินการอย่างไร 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์และแจ้งสิทธิต่อเจ้าของข้อมูลอย่างไร

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องมีความเป็นมาตรฐานและมั่นคงปลอดภัย ทำอย่างไร 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เขียนอย่างไร

6. ความตกลงร่วมกันของ “ผู้ประมวลผลข้อมูล” เขียนอย่างไร

7. กรณีข้อมูลรั่วไหล หรือผู้ประมวลผลข้อมูล (DP) ปฏิบัติงานผลิดพลาด ผู้ควบคุมข้อมูล (DC)  

   จะต้องรับผิดชอบอย่างไร 

 

บทลงโทษ 

1      ความรับผิดทางแพ่ง รวมถึงต้องจ่าย "ค่าเสียหายเชิงลงโทษ" เพิ่มขึ้นอีกต่างหาก 

              2.  โทษอาญา

              3.  โทษปรับทางปกครอง

              พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เลื่อนการบังคับใช้ไปเป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด หรือข้อมูลรั่วไหล

 

 

 

 


 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคร 2 ทาน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,582,975
Today:  895
PageView/Month:  3,566