สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

11 November 2020
สถิติการชม : 199 ครั้ง
11 November 2020
 
 

หลักสูตร   การวางแผน การมอบหมายงาน การควบคุมและติดตามผลงาน  

     

วันที่  11 พฤศจิกายน  2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท  23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุล


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หัวหน้างานมีหน้าที่ในการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยต้องอาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การวางแผนและการมอบหมายงาน การควบคุมและการติดตามงาน มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งานเพื่อมอบหมายงานในแต่ระดับ จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องมีความพึงพอใจ  เกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมาย และผลลัพธ์ตามที่องค์กรตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

 

 

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


เวลา 

หัวข้อการฝึกอบรม 

รายละเอียด 

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

 

 

09.00–10.30 น.

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ 

Planning & Assignment

 • คุณสมบัติของผู้นำที่ดี
 • เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6 STEP
 • การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3 D
 • 5 เคล็ดลับเพื่อการวางแผนงาน

Workshop ค้นหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือ Points Of You

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

10.30–10.45 น.

พักเบรค

 

 

11.00–12.00 น.

 • ความสำคัญของการมอบหมายงาน
 • ลักษณะงานที่ควร และไม่ควรมอบหมาย
 • จิตวิทยาในการมอบหมายงาน
 • วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของผู้รับมอบหมายงาน

Workshop วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ D I S C 

วิทยากรบรรยาย

Workshop

12.00–13.00 น.

พักเที่ยง

 

 

13.00–15.00 น.

Controlling & Monitoring

 • เทคนิคการความคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 • จิตวิทยาในการความคุมและติดตามงาน
 • 5 ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Workshop ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน 

 

 

วิทยากรบรรยาย

Workshop

15.00–15.15 น.

พักเบรค

 

 

15.15–16.00 น.

 • การติดตามงานแบบเชิงรุก
 • การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • สร้าง Commitment เพื่อการทำงาน
 • ถาม-ตอบ

 

วิทยากรบรรยาย

Workshop

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,582,986
Today:  906
PageView/Month:  3,590