สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

12 November 2020
สถิติการชม : 131 ครั้ง
12 November 2020
 
 

หลักสูตร  Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน  (Kaizen for Improvement )

     

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์พลกฤต  โลลาพากุล 

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ 

Certified OKR Professional by The KPI Institute

Certificate Professional Coaching Program (ICF)

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (Ph.D. Candidate)

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

        

หลักการและเหตุผล 

        

        

         การปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นเป็นหน้าที่ของพนักงานในองค์กรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นของการทำงาน องค์กรจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกกันว่า ไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็นเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต่อยอดมาจาการทำ 5ส ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานของตน หรือหน่วยงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดในการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาการทำKaizen และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  • หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ คณะทำงานไคเซ็น  
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents) 

  • กรอบแนวคิดของ Kaizen
  • แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพในการเพิ่มผลผลิตตามหลัก QCDSMEE
  • การค้นหาจุดที่ต้องทำปรุงในการทำงาน 
  • เทคนิคของการปรับปรุงงานตามหลักของ Kaizen พร้อมกรณีศึกษา
  • การนำเสนอแผนเพื่อปรับปรุงงานตามหลัก Kaizen
  • หลักการทำ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม 

 

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  5
Visits:  2,583,062
Today:  982
PageView/Month:  3,665