สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

17 November 2020
สถิติการชม : 95 ครั้ง
17 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste  New !!

     

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์จันทรา ประสงค์ศิลปกุล

 


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


            

  

หลักการและเหตุผล

 

          ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีความท้าทายเนื่องจากมีการแข่งขันสูง ลูกค้ามีความคาดหวังสูง แต่องค์กรยังขาดแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ องค์กรต้องหาวิธีตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นในยอดขายที่เพิ่มขึ้นและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้องค์กรต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจที่ดี และพัฒนาทักษะสำหรับพนักงาน ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ลดเวลาทำงาน และลดต้นทุน  ดังนั้น พนักงานต้องยกระดับทักษะด้วยโปรแกรมการฝึกอบรม "ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7 Waste"

 

วัตถุประสงค์  

 • เพิ่มความรู้ ความเสามารถในการระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการทำงานอย่างถูกต้อง 
 • พัฒนาทักษะความสามารถในการเลือกระบุใช้เทคนิคการลดความสูญเสียที่จะเกิดได้เหมาะสม 
 • สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกในการเพิ่มคุณภาพ และลดความสูญเสีย 
 • ฝึกฝนการวิเคราะห์เชิงตรรกะหาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสีย 
 • สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยที่มีส่วนในการลดความสูญเสียในการทำงาน 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  

 • พนักงานโรงงาน 

 

หัวข้อการฝึกอบรม  :  

 • ทำไม พนักงานต้องลดความสูญเสีย?
 • เป้าหมายอยู่ที่ไหน? ใคร? ต้องการอะไร? ผลกระทบของความสูญเสียคืออะไร?
 • การค้นหาสาเหตุของปัญหา 
  • 5-Whys:  วิธีการใช้ทฤษฎี 5 Whys เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
 • ปัญหาความสูญเสียในการทำงานที่เกิดจากสาเหตุ 7 ประการ
 1. การผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 2. การจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory)
 3. ของเสีย / ผลงานเสีย (Defect)
 4. กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ (Processing)
 5. การรอคอยงาน / ว่างงานระหว่างผลิต (Delay)
 6. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)
 7. การขนส่ง (Transportation)
 • วิธีการลดความสูญเสียทำอย่างไร?
  • เทคนิค การใช้วงจร PDCA เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสีย 7 ประการ
  • เทคนิค ผลิตในปริมาณที่ต้องการแบบทันเวลาพอดี (JIT = Just In Time)
  • เทคนิค การพัฒนาทีมให้มีมาตรฐานและทักษะหลายอย่าง 
  • เทคนิค กำจัดปัญหาจุดคอขวด  (Bottle Neck) ของการทำงาน
  • เทคนิค การจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ FIFO
  • เทคนิค สร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์ 
  • เทคนิค 5ส เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดความสูญเสีย
  • เทคนิค ลดความสูญเสียด้วย POKA YOKE
  • เทคนิค การวิเคราะห์ Operation Process Chart
  • เทคนิค การตั้งคำถาม 5W 1H และหลักการ ECRS
  • เทคนิค ตั้งค่าเวลาเครื่องจักรให้น้อยที่สุดและดูแลเครื่องให้พร้อมใช้งาน
  • เทคนิค ศึกษาการเคลื่อนไหวและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ
  • เทคนิค วางผังเครื่องจักร ลดความซ้ำซ้อน และใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม
 • ผลลัพธ์ของการลดความสูญเสีย

ระยะเวลา และรูปแบบ   ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 • บรรยาย และ กิจกรรม ระดมความคิด กรณีศึกษากรณีศึกษา บทบาทสมมติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความสามารถ ระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ผู้เข้าอบรมมีทักษะสามารถเลือกระบุเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในการลดความสูญเสีย
 • ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติดี จิตสำนึกที่ดีในการเพิ่มคุณภาพ และลดความสูญเสีย
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสีย
 • ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความปลอดภัยที่มีส่วนในการลดความสูญเสียในการทำงาน

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  3
Visits:  2,583,050
Today:  970
PageView/Month:  3,653