สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

18 November 2020
สถิติการชม : 99 ครั้ง
18 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! สื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง 

Communication By Listening   

     

วันที่  18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์อรพินท์ ธีระตระกูลชัย  (โค้ชซันนี่)


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


            

  

หลักการและเหตุผล

 

               การสื่อสารที่ดีไม่ใช่เพียงแค่พูดเป็น แต่ต้องเริ่มจากการที่เราฟังคนอื่นเป็น เข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง การฟังสามารถประยุกต์ใช้ในบทบาทต่าง ๆได้เป็นอย่างดี เพราะคนที่ฟังเป็นจะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูดได้ สามารถรับรู้ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึกของผู้พูด รวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้พูดได้   

              การพัฒนาทักษะการฟัง  เป็นพื้นฐานของการสื่อสารอย่างหนึ่ง หลายคนมองว่าการฟังเป็นเรื่องง่ายที่ไม่จำเป็นต้องฝึกกัน หารู้ไม่ว่าการฟังที่ดีมีตั้ง 4 ระดับ ยิ่งเราใส่ใจ ให้ความสำคัญกับการฟังมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเป็นนักสื่อสารที่ดีมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยในการประชุมหรือการจับประเด็นต่างๆจากการสื่อสารอีกด้วย  

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เราเข้าใจตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง  
 • พัฒนาการจับประเด็นเพื่อสื่อสารได้ครบใจความสำคัญ กันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร 
 • เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน  ไม่รีบด่วนตัดสิน และลดอัตตาในตนเองลง 
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับสารและสามารถถ่ายทอดส่งต่อไปยังผู้อื่นได้โดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือมีอคติกับเรื่องนั้นๆ  

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 

องค์ประกอบพื้นฐานของการฟัง  

 • ฟังให้ได้ใจความส่งผลดีอย่างไร 
 • เพราะอะไรเราจึงเสียสมาธิในการฟังอย่างง่าย 
 • นักฟังที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  
 • ทำความรู้จักการฟัง 4 ระดับ
 • ความแตกต่างระหว่างการฟังเชิงรุกและการฟังเชิงรับ
 • Workshop I: ฝึกการฟัง

 

สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจความ

 • องค์ประกอบการสื่อสารอันทรงพลัง 3 V
 • Powerful Question ตั้งคำถามเพื่อการฟัง
 • สื่อสารตัวต่อตัวต่างจากสื่อสารแบบรวมอย่างไร
 • ฟังเพื่อจับประเด็นสำคัญและถ่ายทอดเป็น
 • สื่อสารให้ตรงประเด็น รู้ว่าต้องพูดอะไรกับใคร
 • การวิเคราะห์เจตนาผู้พูดโดยผ่านคำถามในรูปแบบต่างๆ
 • Activity I: ฝึกการจับใจความและการถ่ายทอด

 

ปัญหาการสื่อสารที่มักเกิดจากการฟังที่ไม่มีประสิทธิภาพ

 • ไม่สามารถจับประเด็นได้ นำไปสู่การสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
 • เกิดการตีความที่ผิดพลาด ส่งผลให้การทำงานไม่ตรงตามเป้าหมาย
 • ความไม่พร้อมในการฟัง

 

 

การประยุกต์ใช้การฟังกับการทำงาน

 • อุปสรรคในการฟังอย่างมีประสิทธิผล
 • ฝึกใช้ความคิด จับประเด็น ฝึกความจำ
 • ฟังอย่างตรงประเด็นนั้นเป็นอย่างไร
 • ถ่ายทอดอย่างไรให้ได้งาน
 • ประยุกต์ใช้ในการประชุมและเสนอผลงาน
 • ประยุกต์ใช้ในการประสานการทำงาน
 • เทคนิคการฟังในบทบาทต่างๆ
 • Role Play I: การฟังและการสื่อสารที่ดี

 

รูปแบบการบรรยาย

 • เปิดและปรับทัศนคติก่อนสร้างความตระหนักรู้ ก่อนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลายผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม VDO และWorkshop มากมาย ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Activities Base Learning)
 • ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 • เรียนรู้ผ่านรูปแบบการโค้ชชิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน
 • บรรยากาศการเรียนรู้เป็นแบบสนุกสนานและเป็นกันเอง ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ  

 

ประโยชน์ที่ได้รับหลังการอบรม

 • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
 • เพื่อทำความเข้าใจการฟังประเภทต่างๆ
 • ทำให้สามารถจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดต่อได้
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบทบาทต่างๆในที่ทำงานได้
 • สามารถจับประเด็นโดยการตั้งคำถามและนำมาสื่อสารในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  5
Visits:  2,583,079
Today:  999
PageView/Month:  3,683