สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

19 November 2020
สถิติการชม : 241 ครั้ง
19 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

( Modern HR for Proactive and Effective People Management )

     

วันที่  19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Grand Sukhumvit Hotel ซอยสุขุมวิท 6 ใกล้ BTS นานา  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์ชัญญชิตา ศรีชัย 

 


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


            

  

หลีกการและเหตุผล

        เมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า VUCA World การบริหารงาน HR แบบเดิม อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์บริบทสังคมรอบข้างและองค์กรได้ HR ต้องรับบทบาทใหม่ที่ท้าทายและปรับเปลี่ยนให้ตนเองเป็น Modern HR เพื่อสามารถนำพาทั้งคนและองค์กร ผ่านพ้นวิกฤตในสถานการณ์ต่างๆ ไปได้ เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และ Modul ต่างๆ ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสามารถบริหารงาน HR เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบปฏิบัติงาน HR ให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกคนในองค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญและภาพรวมของแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา

   ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงรุก  

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ Modul งานต่างๆที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน สำหรับ HR สมัยใหม่เชิงรุก  

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร  

   อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

HR มือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้แนวทางบริหารงานแบบ Modern HR เชิงรุก

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม Card Coaching

  1.    สถานการณ์ปัจจุบัน ในการดำเนินธุรกิจ และงานที่ท้าทายของ HR ยุคปัจจุบัน
  2.    การบูรณาการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ 
  3.    บทบาทหน้าที่ของ Modern HR เชิงรุก
  4.    Mindset และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน HR สมัยใหม่
  5.   เรียนรู้ HR Modul และเทคนิคในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพ

5.1 วางแผนกำลังคน ( HR Planning )

5.2 การสรรหา คัดเลือก ( Recruitment & Selection )

5.3 การฝึกอบรมและพัฒนา ( Training & Development )

5.4 เส้นทางความก้าวหน้าในการฝึกอบรม ( Training Road Map )

5.5 แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan

5.6 เส้นทางสายอาชีพ และ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง   ( Career Path & Succession Planning )

5.7 การบริหารดาวเด่น ( Talent Management )

5.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management System )

5.9 งานบริหารสวัสดิการและค่าจ้าง ( Benefit & Welfare Management )

5.10 งานสื่อสาร งานบริหารพนักงานสัมพันธ์เพื่อสร้าง ขวัญ และกำลังใจ

     Workshop

      6.การบริหารความหลากหลายในองค์กร ( Diversity Management )

      7. การทำงานเป็น Partner กับ Line Manager และหัวหน้างานเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน

      8. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวทางแก้ไข

     กิจกรรม 

     9.HR มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไร

     10.สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

9.00 – 17.00 น.

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60:40

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,583,045
Today:  965
PageView/Month:  3,648