สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

25 November 2020
สถิติการชม : 151 ครั้ง
25 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! 7 Waste for Cost Reduction

(การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต) 

     

วันที่  25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ


ชำระค่าสัมมนาก่อน 10 วัน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


            

  

หลักการและเหตุผล


           การลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสูญเสียในรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 7 ประการนั้น นอกจากจะช่วยให้ส่งมอบงานได้ทันเวลา ได้งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถทำให้องค์การลดความสูญเสียทุกรูปแบบในกระบวนการทำงานทุกสายงาน ซึ่งหากไม่ให้ความสนใจสังเกต และพยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานนั้นๆ ให้ดีขึ้น ความสูญเสียก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้หน่วยงานหรือองค์การต้องสูญเสียลูกค้าและกำไรที่ควรได้ไป การลดความสูญเสียถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

 

วัตถุประสงค์การอบรม 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้สร้างจิตสำนึกและการหาวิธีการลดความสูญเสียในการทำงานทั้ง 7 ประการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการสังเกตความสูญเสีย 7 ประการ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม 

1. ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย  

2. ความสูญเสีย 7 ประการ กับต้นทุนการผลิต

3. เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ พร้อมตัวอย่าง

  • ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป  
  • ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น  
  • ความสูญเสียจากการการเคลื่อนย้าย ขนย้าย  
  • ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล  
  • ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว  
  • ความสูญเสียจากการรอคอย ว่างงาน  
  • ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย หรือแก้ไขงานเสีย  

4. การลดความสูญเสียกับการเพิ่มผลผลิต  

5. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

6. ค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย

7. สนอผลงานกลุ่ม

8. สรุป

9. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

 

รูปแบบการอบรมสัมมนา

1. การบรรยาย                                             30 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop    70%

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

ชำระก่อนวันอบรม 10 วัน

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  4
Visits:  2,583,074
Today:  994
PageView/Month:  3,678