สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

16 November 2020
สถิติการชม : 55 ครั้ง
16 November 2020
 
 

หลักสูตรใหม่ !!! เการบริหารงานบุคคล กรณีสอบสวนความผิด กำหนดลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง  จ.ชลบุรี  

     

วันที่  16 พฤศจิกายน  2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ โรงแรมรัตนชล  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

 


สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ  3,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


            

  

    วัตถุประสงค์


1.          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการออกระเบียนปฏิบัติ เพื่อมิให้พนักงานปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน

2.          เพื่อให้ผู้บริหาร-หัวหน้างาน-HR. ทราบเทคนิคการไกล่เกลี่ยปัญหา-การระงับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร-การพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับฯกรณีใดลงโทษเป็นหนังสือเตือนหรือเลิกจ้างได้

3.          เพื่อทราบถึงการออกหนังสือเตือน-การออกหนังสือเลิกจ้างเขียนได้ดี ให้ครอบคลุมความผิดเพื่อให้มีผลในการต่อสู้คดีในศาล กรณีลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานต้องเขียนอย่างไร..


 

  หัวข้อการสัมมนา

 

 

 

 

                หมวด 1: การออกระเบียบปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

 1.          ประเภท มาทำงานสายบ่อยๆทุกอาทิตย์-ทุกเดือน หัวหน้างานตักเตือนแล้วไม่สนใจ-ไม่ปรับตัวให้ดีขึ้นจนกลายเป็นที่หนึ่งของแผนกและมีเพื่อนร่วมงานตั้งฉายาให้ นายจ้างต้องจัดการอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
2.          ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรลางาน-ไลน์ลางาน-ฝากเพื่อนลางานให้-ชอบลาย้อนหลังหรือยังไม่อนุมัติการลางานก็หยุดงานไป -หัวหน้างานปกครองไม่ได้จะต้องออกกฎเหล็กอย่างไร..?
 • มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบปฏิบัติการลางาน แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3.          หัวหน้างานกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นหนังสือเตือน เพื่อให้การเตือนมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแรงงานหรือการกำหนดความผิดลงในการเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..

 

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเตือนการทำผิดวินัย  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4.          ลางาน-หยุดงานมากหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพ  อยากเลิกจ้างก่อนเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องทำอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างพนักงานกรณีนี้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.          ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โควิด-19 ระบาด อยากเลิกจ้างพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างกรณีนี้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมา

6.          กรณี ลูกจ้างลาออก จู่ๆ ก็ฟ้องศาลแรงงาน ซึ่งบรรยายฟ้องว่า ถูกบีบบังคับให้ลาออก นายจ้างต้องทำอย่างไร...แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว นายจ้างต้องกำหนดข้อห้ามไว้ในหนังสือลาออกอย่างไร..?

 • มีตัวอย่าง การออกหนังสือลาออกจากการเป็นลูกจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

หมวด 2 : การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

 7.          นายจ้างบอกเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออกจากงาน ด้วยวาจา-ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิคส์-ทางอีเมล์   ทางไลน์-ทางโทรศัพท์ จะมีผลทางกฎหมายหรือไม่..เพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง การออกจากงานในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

8.          กรณีลูกจ้าง ทำผิดวินัยร้ายแรงแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-ไม่จ่ายเงินประกันการทำงานให้ ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง การออกจากงานที่มีความผิดในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

9.          ความผิดที่ผู้บริหาร-หัวหน้างานเป็นผู้ลงโทษพนักงานเป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตนผิดวินัยในการทำงาน  พร้อมคำอธิบาย

10.     ความผิดที่ผู้บริหารงานบุคคล ( HR. ) เป็นผู้ลงโทษพนักงานเป็นความผิดลักษณะใด...?

 • ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตนผิดระเบียบต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

11.     ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน ทำไม...มีกรณีเลิกจ้างได้และเลิกจ้างไม่ได้

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดระเบียบปฏิบัติกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

12.     ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติ ดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงาน ทำไม...มีกรณีเลิกจ้างได้และเลิกจ้าไม่ได้

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดระเบียบปฏิบัติกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

13.     ทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานในเวลาทำงาน ทำไม..เลิกจ้างได้และเลิกจ้างไม่ได้..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัยชกต่อยกันในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

14.     ความผิดที่พิจารณากำหนดลงโทษทางวินัยเป็นหนังสือเตือน-หรือพักงานเป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

15.     มีความผิดเกิดขึ้นและได้ออกหนังสือลงโทษทางวินัย กรณีผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับในหนังสือเตือน-หรือหนังสือสั่งพักงาน นายจ้าง-ผู้บริหาร-ต้องกำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
16.     เมื่อลูกจ้างลาออก-ถูกปลดออก-ไล่ออก หรือถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง-เงินประกันการทำงานให้กับลูกจ้างเมื่อใด...เพราะ จะมีผลต่อการเสียค่าดอกเบี้ย และเสียเงินเพิ่มทุกๆ 7 วัน
 • ยกตัวอย่าง การจ่ายค่าจ้าง-เงินประกันการทำงาน พร้อมคำอธิบาย
17.     เมื่อลูกจ้างออกจากงานมีสิทธิได้รับ-วันลากิจได้รับค่าจ้าง-วันลาพักผ่อนประจำปี-วันลาพักผ่อนสะสมอย่างไร.?
 • ยกตัวอย่าง การออกจากงานในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
18.     นายจ้าง มีนโยบายแก้ไขข้อบังคับในการทำงาน เพื่อตัด หรือเพิ่มเติมในหมวดต่างๆต้องดำเนินการอย่างไร..?
 • ยกตัวอย่าง การแก้ไขในหมวดต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
19.     ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานหรือร้องต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่แตกต่างกันอย่างไร..หรือในกรณีสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่าย  นายจ้างไม่ให้-ไม่มี-ไม่หนี-ไม่จ่าย ต้องดำเนินการอย่างไร..?
 • ยกตัวอย่าง การสั่งให้จ่ายใน กรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย
20.     กรณีมีคดีฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับตามฟ้องเป็นความผิดที่ถูกเลิกจ้างลักษณะใด..?
 • ยกตัวอย่าง กรณีถูกเลิกจ้างใน กรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

หมวด 3 : มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย


 21.     ลูกจ้างไม่ได้นำเงินจากการขายสินค้าเข้าเครื่องระบบ เซตเชียร์ภายในวันนั้นทันทีหลังจากปิดการขาย ตามระเบียบปฏิบัติ จะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

22.     อาศัยอำนาจหน้าที่ชักชวนหญิงที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ออกไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน นอกเวลาทำงานหากไม่ไปจะเสนอความเห็นไม่ผ่านการทดลองงาน จะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

23.     นำภาพถ่ายรูปเปลือยของหญิงที่ตนร่วมประเวณีอยู่-ที่ตนบันทึกไว้ ออกเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล ซึ่งระบุว่าตนเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ แผนก....ได้กระทำนอกเวลาทำงาน-นอกสถานที่ทำงาน จะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

24.     ใช้ของแหลมมีคมกรีดรถยนต์ของ-ผู้บริหาร-หัวหน้างาน หรือเพื่อนร่วมงานที่จอดอยู่ ในที่นายจ้างจัดให้จนได้รับความเสียหาย จะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

25.     จ่ายค่าพาหนะให้ลูกจ้างไปทำงานนอกสถานที่ เป็นรายเดือน เป็นการให้ตามตำแหน่งงานเมื่อเลื่อนตำแหน่งงานจะมีสิทธิได้รับหรือไม่....ถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่...เพราะอะไร...?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

26.     ทำสัญญารับลูกจ้างเข้าทำงาน ลูกจ้างจึงลาออกจากงาน เพื่อมาทำงานด้วย เมื่อถึงวันทำงานนายจ้างบอกยกเลิกสัญญา (ไม่รับเข้าทำงาน) นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

27.     การรับทรัพย์สินจากผู้มาติดต่องานกับนายจ้างไม่ว่าลูกจ้างจะเรียกรับหรือรับในกรณีใดๆ เป็นความผิดสถานใด..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

28.     คอมพิวเตอร์ที่ลูกจ้างใช้ในการทำงานซึ่งเป็นของนายจ้าง มีคลิปภาพเปลือยของชายและหญิงโดยไม่ปรากฏว่าลูกจ้างได้แจกจ่ายให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้อื่น เป็นความผิดสถานใด...?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

29.     ลูกจ้างรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาถือได้ว่าเป็นการกระทำอันไม่สมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

30.     ทำกิริยา-ท่าทางและด่าทอผู้บังคับบัญชาต่อลูกจ้างอื่น จะมีความผิดสถานใด.?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

31.     มีนโยบาย ให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิด โดยให้ผลตอบแทนตามกำหนด ลูกจ้างสนใจข้อตกลงจึงลาออกและทำบันทึกร่วมกันเพื่อประกอบกับหนังสือเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าต่างๆภายหลังหรือไม่..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

32.     ลูกจ้างขออนุญาตออกไปทำธุระส่วนตัวนอกสถานที่ทำงานได้ดื่มสุราแล้วเข้ามาทำงานและไม่ได้ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จะมีความผิดสถานใด..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

33.     ในเวลาทำงานลูกจ้างรับซื้อสลากกินรวม จะมีความผิดสถานใด...?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

34.     ทำสัญญาค้ำประกันเพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างเมื่อลูกจ้างทำผิดและออกงานไปผู้ค้ำประกันจะมีความผิดร่วมและชดใช้ค่าเสียหาย ตามกฎหมายใหม่ในอัตราเท่าใด..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

35.     กรณี ประธานบริษัทฯพูดกับลูกจ้างว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้ ให้ลาออกไป เมื่อลูกจ้างออกจากงานในวันนั้นเลยจะได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

36.     ลูกจ้างทำผิดอาญาต่อนายจ้างได้มีการเจรจากันตกลงกันว่า นายจ้างจะไม่ดำเนินคดีอาญาต่อลูกจ้าง ส่วนลูกจ้างจึงทำบันทึกว่าสลสิทธิจะไม่เรียกร้องสิ่งใดๆต่อนายจ้างและลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯไป กรณีนี้ลูกจ้างฟ้องนายจ้างภายหลังเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายแรงงานได้ไหม...เพราะอะไร...?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

37.     เมื่อนายจ้างเลิกจ้างได้หักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ทำขึ้น ทำได้ไหม...เพราะอะไร...?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

38.     เลิกจ้างไม่เป็นธรรมหมายถึงเลิกจ้างลูกจ้างที่มีความผิดลักษณะใด...?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

39.     ศาลตัดสินคดีให้ผู้ฟ้องได้มากกว่าคำฟ้องได้หรือไม่....เพราะอะไร.?

 • มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย40.     จำเลยลงลายมือชื่อทราบวันนัดไกล่เกลี่ย-หรือนัดสืบพยานแล้ว ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุผลใดๆ ต่อศาลกระบวน การต่อสู้คดีทางศาลจะสิ้นสุดอย่างไร.

 

40.  จำเลยลงลายมือชื่อทราบวันนัดไกล่เกลี่ย-หรือนัดสืบพยานแล้ว ไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุผลใดๆ ต่อศาลกระบวน การต่อสู้คดีทางศาลจะสิ้นสุดอย่างไร...?

 

 

 

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้    พร้อมคำอธิบาย
 • ถาม - ตอบ - แนะนำ 
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องสหภาพแรงงาน  
 • ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย  

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
                ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

•      เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 9 ปี ( 4 สมัย ) 

•      เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 

•      เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ  ที่กระทรวงแรงงาน 

•      เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานจดทะเบียนที่ กระทรวงแรงงาน 

•      เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  

•      เป็น อนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 

•      เป็น ผจก.ฝ่ายบุคคลบริษัทดับบลิว เอส เอสกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด 

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตร40 ประเด็น เด็ดๆ...ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้MOU.

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน  

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรสวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงาน HR.ที่กล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดี

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรการเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง 

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรUpdate กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี 2563

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรกฎหมายแรงงานและประกันสังคมสำหรับลูกจ้างในองค์กร  

•      วิทยากรบรรยายหลักสูตรเจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร 

•    วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  6
Visits:  2,583,077
Today:  997
PageView/Month:  3,681