สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

13 January 2021
สถิติการชม : 66 ครั้ง
13 January 2021
 
 

หลักสูตร 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง สำหรับการแก้ไขปรับปรุงปัญหา

                

     

วันที่  13 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel  ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง

 

 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

 

 

        

หลักการและเหตุผล 

                        

          การเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการดำเนินการปรับปรุง หรือแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ ขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลนั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจต่อไป หรือในบางกรณีเรามีกิจกรรมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุง ดังรายละเอียดที่กล่าวมาขั้นต้นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูล แสดงข้อมูลมาวิเคราะห์งานแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงแล้วนำข้อมูลนั้นมาเพื่อตัดสินใจในการทำงาน คือ 7QC Tools หรือเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้ประสบความสำเร็จเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดซํ้าที่มีความนิยมในกระบวนการควบคุมคุณภาพซึ่ง อันประกอบด้วย Check Sheet, Pareto Diagram, Cause and Effect Diagram, Histogram , Scatter Diagram , Graph และ Control Chart เครื่องมือทั้ง 7 อย่าง มีความสำคัญและการนำมาใช้ตามลำดับของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสม การเลือกใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาจึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถนำข้อมูลกลับมาแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ


1. สามารถเข้าใจแนวคิดและหลักการของ QC 7 Tools หรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง ได้ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิต

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ PDAC และ ECRS อย่างเป็นระบบ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ QC 7 Tools หรือเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อสัมมนา  

1. หลักแนวคิดและหัวใจสำคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา, คุณภาพ และมาตรฐาน”

2. หลักความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้วยจิตสำนึกแบบทุกคนมีส่วนร่วม

3. การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกจากความท้าทายใน ”ต้นทุนคุณภาพ” และ“การควบคุมคุณภาพ”

4. อะไรคือ ของเสีย(Defect) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใด  

5. แนวคิดกระบวนการแก้ไขปัญหาตามแนวคิด PDCA และการเพิ่มผลผลิตด้วยหลักการ ECRS

• การกำหนดประเด็นปัญหาและการทำความเข้าในปัญหา

• การวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาและสาเหตุ ที่แท้จริงของปัญหา

• การกำหนดมาตรการแก้ไขและการนำไปปฏิบัติ

• การกำหนดมาตรการแก้ไขและประเมินประสิทธิผล

6. คุณสมบัติเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง และขั้นตอนการใช้งานให้ประสบ  ผลสำเร็จแก่องค์กร

1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)

2. แผนภู มิพาเรโต (Pareto Chart)

3. ฮิตโตแกรม (Histogram)

4. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)

5. แผนภาพสาเหตุ และผล (Cause and Effect Diagram)

6. กราฟ (Graph) เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้น , กราฟวงกลม , กราฟเรด้า

7. แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control charts)

- ตัวอย่างกรณีศึกษาการดำเนินกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice)

- สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)  

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

- ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  3
Visits:  2,661,358
Today:  357
PageView/Month:  36,306