สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

26 January 2021
สถิติการชม : 49 ครั้ง
26 January 2021
 
 

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ Quality Awareness

                

     

วันที่  26 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์สานุพันธ์  ใบศรี

 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

 

 

        

หลักการและเหตุผล 

                        

           เป็นการสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกด้านคุณภาพ จิตสำนึกที่ดีในการทำงาน มีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานด้วยจิตสำนึกที่ดี ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


 

วัตถุประสงค์ 

๑.    เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ แนวความคิด มุมมองทางด้านคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และ ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของแต่ละส่วนงานและต่อธุรกิจ

๒.    เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางในการนำหลักการทางด้านคุณภาพและ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการภายใน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผลได้

๓.    เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและเทคนิคในภาพรวมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมงานประจำด้วยตนเอง

 


หัวข้อการอบรม 

๑.     ความหมาย ความสำคัญของคำว่า “คุณภาพ”

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบภาคทฤษฎี

๒.    ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “คุณภาพ”

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้า

๓.    ขอบเขตคำว่า “คุณภาพ” ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจในกระบวนการผลิตในสินค้าแต่ละผลิตภัณฑ์

๔.    ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณภาพ”

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบภาคทฤษฎีและปากเปล่า

๕.    แนวความคิดหลักเกี่ยวกับสินค้าที่ผ่านงานคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : เปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของแผนกคุณภาพ

๖.     บัญญัติแห่งความจริง 10 ประการ เกี่ยวกับคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยการรับรู้เกี่ยวกับงานคุณภาพ

๗.    จิตสำนึกและจิตสำนึกคุณภาพคืออะไร 

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานที่ไม่มีความผิดพลาดจากการปฏิบัติตามระบบงานคุณภาพ

๘.    ผลกระทบจากการขาด จิตสำนึกคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงานที่มีความผิดพลาดจากการปฏิบัติตามระบบงานคุณภาพ

๙.     พฤติกรรมของผู้มีจิตสานึกคุณภาพ 

ตัวชี้วัด : ไม่มีความผิดพลาด จากการปฏิบัติงาน ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย 

พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน หรือระดับผู้บังคับบัญชาขึ้นไป ทุกฝ่ายทุกระดับ


วิธีการอบรม
              บรรยาย / Workshop / กรณีศึกษา

 


ระยะเวลาอบรม   1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  2
Visits:  2,661,304
Today:  303
PageView/Month:  36,230