สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

27 January 2021
สถิติการชม : 49 ครั้ง
27 January 2021
 
 

หลักสูตร  OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร


แจกฟรี หนังสือ OKRs for Leader จำนวน 1 เล่ม พร้อมลายเซ็น มูลค่า 250 บาท !!!


                

     

วันที่  27 มกราคม 2564  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์พลกฤต   โสลาพากุล


 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

 

 

        

หลักการและเหตุผล 

                        

 

OKRs เป็นเครื่องที่ทำให้ Google ประสบความสำเร็จมาแล้ว และปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยส่วนใหญ่ก่อนที่เครื่องมือ OKRs ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการตั้งเป้าหมาย เป้าหมายต้องชัดเจน เป็นเป้าหมายที่ท้าทาย ต้องทำได้จริงไม่เพ้อฝัน สำหรับเครื่องมือนี้หัวหน้างานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เครื่องมือนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากคนที่เป็นหัวหน้างานที่คอยช่วยผลักดัน เพื่อให้เครื่องมือสามารถใช้งานได้จริง เครื่องมือ OKRs ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแทนที KPIs เป็นเครื่องมือที่เน้นการเชิงรุกมากกว่าการทำงานเชิงรับ เน้นการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ให้อิสระความคิดของคนในทีมได้ระดมสมองในการตั้งเป้าหมายทำงานร่วมกัน เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้น

          หลักสูตร OKRs for Leader เครื่องมือบริหารคน และองค์กร เน้นการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสู่แผนการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจในศาสตร์ของการใช้เครื่องมือ OKRs ควบคู่กับบทบทบาทหัวหน้างาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเทคนิคในการตั้ง OKRs เพื่อใช้การบริหารงาน การตั้งป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 3. เพื่อให้หัวหน้างานฝึกการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในการนำเครื่องมือ OKRs ไปใช้ผ่านกระบวนการ Communication ,Feedback, Recognition ผ่านกระบวนการโค้ช

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 

 • OKRs กับหัวหน้างาน
 • หัวหน้างานคือใคร?
 • บทบาทหัวหน้างานในศตวรรษที่ 21
 • Workshop 1: บทบาทหัวหน้างานที่ต้องมีในยุคดิจิทัล
 • ทักษะหัวหน้างานที่จำเป็นต้องมี
 • การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับหัวหน้างาน
 • Workshop 2 : การคิดวินิจฉัยองค์กรก่อนการบริหารงานผ่านการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดการบริหารงาน
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริหารงาน
 • การใช้ OKRs สำหรับหัวหน้างาน
 • Workshop 3: การติดตั้ง OKRs ใช้ในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
 • การใช้ CFR เหมาะกับหัวหน้างานอย่างไร
 • Workshop 4: กระบวนการโค้ช ผ่าน Communication ,Feedback, Recognition
 • สรุปการเรียนรู้ ได้แผนงาน และมอบของรางวัล

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม 30%
 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง 70%

 

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้(benefit)

 

1.แผนงานของตนเองที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หน้างานได้เลย

2.หนังสือ OKRs for Leader จำนวน 1 เล่ม พร้อมลายเซ็น มูลค่า 250 บาท (กรณีมาอบรม Public Training)

 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  3
Visits:  2,661,360
Today:  359
PageView/Month:  36,308