สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

9 February 2021
สถิติการชม : 38 ครั้ง
9 February 2021
 
 

หลักสูตร  เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร

     

วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel  ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น !!!

 

 

        

หลักการและเหตุผล 

                  

   

           เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities) โดยใช้กระบวนการวงจร PDCA หรือ วงจร Deming อย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle) และ KAIZEN ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้มากจนเป็นเรื่องปกติ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมสายพันธุ์ไทยก็ยังมีการนำมาใช้เช่นเดียวกัน จนอาจพูดได้ว่า การส่งเสริมการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กิจกรรมระดับล่างนั้นต้องใช้ QCC Technique เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามีส่วนน้อยที่ประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากการขาดความรู้ในแนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน ตลอดจนการขาดทักษะที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

            หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ, แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างาน อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรณีที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของแต่ละหน่วยมาเป็นข้อมูลการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างง่ายดาย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1)      เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างถูกต้อง

2)      ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3)      ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4)      เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story

5)      เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหา Corrective & Preventive Action 

6)      เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN 

7)      เพื่อทราบประโยชน์ของ KAIZEN และการลดต้นทุนที่ได้ผล 

8)      เพื่อทราบวิธีการเขียน  การประเมิน  และการบริหาร KAIZEN ให้ประสบผลสำเร็จ 


ประเด็นสำคัญ 

-          แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับเพิ่มผลผลิต (Productivity)

-          กระบวนการแก้ปัญหาของเสียอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหา

-          การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิค Why - Why Analysis

-          การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )

-          การใช้แผนภูมิก้างปลา(C&E Diagram) เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้า

-          การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด

-          หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

-          ทำ KAIZEN แล้วได้ประโยชน์อะไร

-          ขั้นตอนการคิดเสนอแนะปรับปรุงงาน 6 ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน พร้อมตัวอย่างข้อ

           เสนอแนะปรับปรุงงาน

-          การบริหารข้อเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

-          การระดมสมอง ( BRAIN STORMING )

-          ตัวอย่างแบบฝึกหัด

-          ถาม – ตอบ ข้อซักถาม

-          กรณีศึกษา / ตัวอย่างการแก้ปัญหา


ผู้เข้ารับฟังการอบรม     กลุ่มหลัก  หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

 

รูปแบบการฝึกอบรม     การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม  

 รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคา 2 ท่าน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  3
Visits:  2,661,378
Today:  377
PageView/Month:  36,326