สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

10 February 2021
สถิติการชม : 37 ครั้ง
10 February 2021
 
 

หลักสูตร   วิทยากรภายในมืออาชีพ   (The Professional Trainer)              

     

วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุลราคาพิเศษ สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น !!!

 

 

        

หลักการและเหตุผล 

                  

        

          ปัจจุบันหลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้านในหน่วยงานของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชื่อมั่น และเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

 

          หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ เน้นพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) เพราะปัญหาที่หลายองค์กรกำลังเผชิญสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสายอาชีพหรือสายงานที่ตนปฏิบัติงาน  แต่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการถ่ายทอด ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เป็นวิทยากรภายในองค์กรเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมแผนการสอน การใช้เทคนิคการสอน และรูปแบบการสอน ตลอดจนวิเคราะห์ความจำเป็นในการอบรม และวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยากรภายในองค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายในการอบรม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 
วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร
2.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
3.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงาน
 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

 

 

เนื้อหาการอบรม

 

เวลา 

หัวข้อการฝึกอบรม 

รายละเอียด 

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.00–10.30 น.

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ 

 • คุณสมบัติวิทยากรภายใน 
 • การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน 
 • เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล

วิทยากรบรรยาย 

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

10.30–10.45 น. 

พักเบรค 

 

 

10.45–12.00 น.

 • การทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว 
 • การสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก
 • การใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว

วิทยากรบรรยาย 

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

12.00–13.00 น. 

พักเที่ยง 

 

 

13.00–14.30 น.

 • การประเมินการพูด พร้อมแนวทางฝึกฝนและพัฒนา 
 • การดำเนินการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม 
 • การเตรียมองค์ประกอบต่างๆ แบบเทรนเนอร์มืออาชีพ

วิทยากรบรรยาย 

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

14.30–14.45 น. 

พักเบรก 

 

 

14.45–16.00 น.

 • เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน 
 • การออกแบบโปรแกรม และการจัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม

Workshop  ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น / Workshop

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคา 2 ท่าน ๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    

คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  3
Visits:  2,661,307
Today:  306
PageView/Month:  36,233