สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

16 February 2021
สถิติการชม : 56 ครั้ง
16 February 2021
 
 

หลักสูตร   การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!! 

     

วันที่  16 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 @ Novotel Bangkok Hotel ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ  

 ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 


วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


สมัคร 3ท่าน  ลดเหลือเพียงท่านละ  3,300 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


 

วัตถุประสงค์ 


1.  เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR. ทราบถึงการทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน การทำสัญญาจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือการทำสัญญาจ้างแรงงานตาสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..หรือการทำข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) บังคับใช้ไม่ได้เป็นการกระทำในลักษณะใด

 

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสิ่งที่นายจ้างให้ลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการทำไม.. ถึงเป็นค่าจ้าง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้างที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?

 

 3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ลึก-รู้จริงต่อการบริหาร ค่าจ้าง-การจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน-การเรียกเก็บเงินประกันการทำงาน-การหักค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง กรณีออกจากงาน สิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับและผลประโยชน์ตอบแทนจากการทำงานนายจ้างต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

 

หัวข้อในการอบรม


                    หมวด 1: การทำสัญญาจ้าง-กำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

1.          ทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
2.          ทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
3.          ทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในองค์กร ต้องกำหนด ค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?
มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
4.          ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเป็นสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปี เพื่อให้ไม่มีผล ผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน ต้องกำหนด วันทำงาน-ค่าจ้าง-สวัสดิการ-สภาพการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
5.          ทำไม..?สวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างถึงเป็นค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างออกจากงานมักจะเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย กรณีที่นายจ้างไม่อยากให้สวัสดิการเป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร.?
มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
6.          นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วน30วัน ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างกับใคร...นายจ้างต้องทำอย่างไร...?
มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 
                   หมวด 2 : การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
7.          กรณีลูกจ้างสมัครงานแล้วไม่มาทำงานจะรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง ตามตำแหน่งงาน-ค่าจ้าง  พร้อมอธิบาย
8.          ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง 10 ตำแหน่งงาน  พร้อมคำอธิบาย
9.          นายจ้างกำหนดข้อบังคับในการทำงาน-กำหนดสัญญาจ้าง-ออกระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือมีข้อกำหนด 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
10.     นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีหักค่าอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การหักค่าจ้าง 5 กรณี
11.     มีเอกสารจากกองบังคับคดี ให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร.. และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิถูกหักเข้ากองบังคับคดี เพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาลมีเงินอะไรบ้าง..?
ยกตัวอย่าง มีเงิน 5 ประเภท ที่นายจ้างมีสิทธิหัก  พร้อมคำอธิบาย
12.     วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันอาทิตย์ นายจ้างมีนโยบายเปลี่ยนวันหยุดจากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำออย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม..เพราะอะไร..
ยกตัวอย่าง การกำหนดวันหยุดและนโยบายของนายจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
13.     กรณีที่ลูกจ้างร้องขอให้นายจ้างสะสมเวลาทำงานในวันทำงานปกติ วันละ 1 ชั่วโมง  เพื่อไปหยุดในวันทำงานวันอื่น โดยนับจากเวลาทำงานปกติ ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลและแนวทางการปฏิบัติ   พร้อมคำอธิบาย
14.     มีนิสัยปากจัดชอบด่าทอเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา จนมีเพื่อนร่วมงานตั้งฉายาให้และชอบปฏิบัติตนผิดวินัยบ่อยๆ จนเป็นอาจิณ หัวหน้างานปกครองไม่ได้อยากเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การปฏิบัติผิดวินัย  5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
15.     กรณีลูกจ้างส่งข้อความด่าทอเพื่อนร่วมงาน-หัวหน้างานหรือนายจ้างทางสื่อโซเชียล เช่น ทางเฟสบุ๊ค-ทางไลน์  จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นความผิดลงโทษสถานใด..?
ยกตัวอย่าง การใช้คำพูดที่ทำให้ได้รับความเสียหาย  พร้อมคำอธิบาย
16.     นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่     กรณีลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตามจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง และสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ  พร้อมคำอธิบาย
17.     ลูกจ้างร้องขอให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างกำหนดไว้ไปเป็นวันอื่นทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
ยกตัวอย่าง -การให้เหตุผลของลูกจ้าง-นายจ้าง-แนวทางการปฏิบัติ พร้อมคำอธิบาย
18.     ลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในเวลาทำงาน-ค่าทำงานในวันหยุด-ค่าล่วงเวลาในวันหยุดมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?
ยกตัวอย่าง การใช้สิทธิของนายจ้างตามข้อบังคับฯ-ตามสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
19.     ให้ลูกจ้างนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงานให้กับนายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง การกำหดวันทำงาน-ค่าจ้าง-ค่าเสื่อมรถยนต์  พร้อมคำอธิบาย
20.     เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานอยู่ไม่ครบ 30 วันถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง-ผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดระเบียบปฏิบัติ ลูกจ้างจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-การรับผิดกรณีผิดสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย  

 
หมวด 3 : มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย  

21.     ทำสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้ว มีการต่อสัญญาจ้างใหม่และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้ว ไม่มีการจ้างกันต่อไปอีก นายจ้างต้องจ่ายค่า......ตามกฎหมายอะไรบ้าง..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
22.     นายจ้าง-ลูกจ้างมีการเจรจาและตกลงกันแต่ไม่ได้บันทึกผลการเจรจากันไว้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร...?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
23.     นายจ้างเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของลูกจ้างถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง-เปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือไม่..เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
24.     พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างก่อนวันจ่ายเงินโบนัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่.เพราะประวัติการทำงาน..จำนวนวันที่จะได้รับได้กำหนดไว้ก่อนวันจ่าย ไว้แล้ว
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
25.     มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานทั้งยังเป็นที่เสียหายต่อชื่อเสียงของนายจ้าง นายจ้างลงโทษได้กรณีใด..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
26.     ทำสัญญาจ้างแรงงานขับรถให้ผู้บริหารจ่ายค่าจ้างเป็นเดือนไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
27.     ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างมีผลทางกฎหมายหรือไม่..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
28.     นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานและมีประกาศว่าเมื่อนายจ้างตรวจสอบพบว่าลูกจ้างมีสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายของลูกจ้างนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างกรณีนี้ทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
29.     ลูกจ้างมีปัญหากันในเวลาทำงานได้ด่าทอ- ต่อว่ากัน อย่างเสียหาย หลังจากเลิกงานแล้วยังไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานอีก นายจ้างลงโทษทางวินัยร้ายแรงทำได้ไหม...เพราะเหตุเกิดนอกที่ทำงาน
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
30.     ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจาทั้งยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนลูกจ้างหญิงรู้สึกอาย นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
31.     กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
32.     เมื่อลูกจ้างตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้างแล้ว มีสิทธิได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากนายจ้างหรือไม่เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
33.     เมื่อลูกจ้างเจตนาลาออกจากงานด้วยความสมัครใจและนายจ้างทราบแล้วต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก      ตามหลักทางกฎหมายแรงงาน ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
34.     นายจ้างอนุมัติให้ลูกจ้างพ้นสภาพก่อนครบกำหนดในหนังสือลาออก โดยจ่ายค่าจ้าให้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา เป็นการเลิกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
35.     การลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเมื่อนายจ้างทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ มีผลทางกฎหมายแรงงานหรือไม่..เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
36.     ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าลูกจ้างยินยอมที่จะไม่ไปทำงานเพื่อ....หรือทำประโยชน์ให้กับงานที่มีลักษณะเดียวกันกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดหรือไม่..เพราะอะไร...?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
37.     ทำข้อตกลงกับลูกจ้างให้ไปอบรม 14 วัน เมื่อกลับมาต้องทำงานอยู่กับนายจ้างเป็นเวลา 3 ปี ถ้าไม่กลับมาหรือทำงานไม่ครบ 3 ปี ให้เสียเบี้ยวปรับ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย สัญญาหรือข้อตกลง เช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
38.     อาศัยตำแหน่งความเป็นลูกจ้าง แอบอ้าง-เรียกเอา ผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อให้เข้ามาร่วมงานกับนายจ้าง จะมีความผิดตามกฎหมายแรงงานอย่างไร..?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
39.     ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างว่าเมื่อลูกจ้างลาออกก่อนกำหนด 30 วัน ยินดีสละสิทธิไม่ขอรับเงินประกันการทำงานคืน สัญญาจ้างหรือข้อตกลงเช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร.?
มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
40.     มาทำงานสายเป็นประจำและนายจ้างได้เตือนแล้วเมื่อลูกจ้างผิดซ้ำคำเตือนเมื่อเลิกจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่าย ค่าอะไรหรือไม่...เพราะอะไร...?

 

  • ถาม - ตอบ - แนะนำ 
  • ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป
  • ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย)
   • เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ 

   • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
   • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทยจำกัด

 

1. วิทยากรบรรยายหลักสูตร ประเด็นเกิดวิกฤต  โรค COVID-19 ระบาด  นายจ้างรับมืออย่างไร..?  รุ่นที่ 3

2. วิทยากรบรรยายหลักสูตร 30 ประเด็นเด็ด !!! ในการปรับลดค่าจ้าง-เลิกจ้าง  ช่วงวิกฤต Covid-19   นายจ้างและฝ่าย HR   

    ควรรับมืออย่างไรให้ถูกต้อง 

3. วิทยากรบรรยายหลักสูตร40ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้ 

4. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

5. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน 

6. วิทยากรบรรยายหลักสูตรสวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพราด 

7. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารงานHR.ที่กล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดี 

8. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 

9. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง 

10. วิทยากรบรรยายหลักสูตรUpdate กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี 2563

11. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 

3,900

273

117

4,056

สมัคร 2 ท่าน ๆ ละ 

3,500

245

105

3,640

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 

3,300

231

99

3,432

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 
 
Online:  1
Visits:  2,658,968
Today:  2,505
PageView/Month:  33,719