สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

25 May 2021
สถิติการชม : 215 ครั้ง
25 May 2021
 
 

อบรม Online  ผ่าน Zoom   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

กฎหมายแรงงาน  : การบริหารงานของ HR. มือใหม่   พร้อมตัวอย่าง

คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด !!! 


แจกฟรี ตัวอย่างเอกสาร  

 

สำหรับการจัดทำ และเรียกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 


** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

 

วันที่  25 พฤษภาคม  2564  เวลา 13.00-16.00 น.  (3 ชม.)

 

 


วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า

 

ประสบการณ์    อดีต ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี   


 

 ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  1,500 บาทเท่านั้น   

สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่านเท่านั้น +++

 

 

    
  วัตถุประสงค์
1.       เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR. ทราบถึงการทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน การทำสัญญาจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือการทำสัญญาจ้างแรงงานตาสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..หรือการทำข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) บังคับใช้ไม่ได้เป็นการกระทำในลักษณะใด
2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสิ่งที่นายจ้างให้ลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการทำไม.. ถึงเป็นค่าจ้าง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้างที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?
3.       เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ลึก-รู้จริงต่อการบริหาร ค่าจ้าง-การจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน-การเรียกเก็บเงินประกันการทำงาน-การหักค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง กรณีออกจากงาน สิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับและผลประโยชน์ตอบแทนจากการทำงานนายจ้างต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

 
หัวข้อในการอบรม
                    หมวด 1: การทำสัญญาจ้าง-กำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน
1.       ทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
2.       ทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
3.       ทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในองค์กร ต้องกำหนด ค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?
·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
4.       ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเป็นสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปี เพื่อให้ไม่มีผล ผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน ต้องกำหนด วันทำงาน-ค่าจ้าง-สวัสดิการ-สภาพการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?
·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
5.       ทำไม..?สวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างถึงเป็นค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างออกจากงานมักจะเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย กรณีที่นายจ้างไม่อยากให้สวัสดิการเป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร.?
·         มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
6.       นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วน30วัน ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างกับใคร...นายจ้างต้องทำอย่างไร...?
·         มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ  แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
                   หมวด 2 : การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
7.       กรณีลูกจ้างสมัครงานแล้วไม่มาทำงานจะรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
·         ยกตัวอย่าง ตามตำแหน่งงาน-ค่าจ้าง  พร้อมอธิบาย
8.       ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?
·         ยกตัวอย่าง 10 ตำแหน่งงาน  พร้อมคำอธิบาย
9.       นายจ้างกำหนดข้อบังคับในการทำงาน-กำหนดสัญญาจ้าง-ออกระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?
·         ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือมีข้อกำหนด 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
10.   นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีหักค่าอะไรบ้าง..?
·         ยกตัวอย่าง การหักค่าจ้าง 5 กรณี
11.   มีเอกสารจากกองบังคับคดี ให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร.. และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิถูกหักเข้ากองบังคับคดี เพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาลมีเงินอะไรบ้าง..?
·         ยกตัวอย่าง มีเงิน 5 ประเภท ที่นายจ้างมีสิทธิหัก  พร้อมคำอธิบาย
12.   วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันอาทิตย์ นายจ้างมีนโยบายเปลี่ยนวันหยุดจากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำออย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม..เพราะอะไร..
·         ยกตัวอย่าง การกำหนดวันหยุดและนโยบายของนายจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
13.   กรณีที่ลูกจ้างร้องขอให้นายจ้างสะสมเวลาทำงานในวันทำงานปกติ วันละ 1 ชั่วโมง  เพื่อไปหยุดในวันทำงานวันอื่น โดยนับจากเวลาทำงานปกติ ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
·         ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลและแนวทางการปฏิบัติ   พร้อมคำอธิบาย
14.   มีนิสัยปากจัดชอบด่าทอเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา จนมีเพื่อนร่วมงานตั้งฉายาให้และชอบปฏิบัติตนผิดวินัยบ่อยๆ จนเป็นอาจิณ หัวหน้างานปกครองไม่ได้อยากเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?
·         ยกตัวอย่าง การปฏิบัติผิดวินัย  5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย
15.   กรณีลูกจ้างส่งข้อความด่าทอเพื่อนร่วมงาน-หัวหน้างานหรือนายจ้างทางสื่อโซเชียล เช่น ทางเฟสบุ๊ค-ทางไลน์  จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นความผิดลงโทษสถานใด..?
·         ยกตัวอย่าง การใช้คำพูดที่ทำให้ได้รับความเสียหาย  พร้อมคำอธิบาย
16.   นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่     กรณีลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตามจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?
·         ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง และสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ  พร้อมคำอธิบาย
17.   ลูกจ้างร้องขอให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างกำหนดไว้ไปเป็นวันอื่นทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
·         ยกตัวอย่าง -การให้เหตุผลของลูกจ้าง-นายจ้าง-แนวทางการปฏิบัติ พร้อมคำอธิบาย
18.   ลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในเวลาทำงาน-ค่าทำงานในวันหยุด-ค่าล่วงเวลาในวันหยุดมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?
·         ยกตัวอย่าง การใช้สิทธิของนายจ้างตามข้อบังคับฯ-ตามสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย
19.   ให้ลูกจ้างนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงานให้กับนายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานอย่างไร..?
·         ยกตัวอย่าง การกำหดวันทำงาน-ค่าจ้าง-ค่าเสื่อมรถยนต์  พร้อมคำอธิบาย
20.   เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานอยู่ไม่ครบ 30 วันถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง-ผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดระเบียบปฏิบัติ ลูกจ้างจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?
·         ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-การรับผิดกรณีผิดสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย  
หมวด 3 : มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย  
21.   ทำสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้ว มีการต่อสัญญาจ้างใหม่และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้ว ไม่มีการจ้างกันต่อไปอีก นายจ้างต้องจ่ายค่า......ตามกฎหมายอะไรบ้าง..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
 
22.   นายจ้าง-ลูกจ้างมีการเจรจาและตกลงกันแต่ไม่ได้บันทึกผลการเจรจากันไว้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร...?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
23.   นายจ้างเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของลูกจ้างถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง-เปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือไม่..เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
24.   พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างก่อนวันจ่ายเงินโบนัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่.เพราะประวัติการทำงาน..จำนวนวันที่จะได้รับได้กำหนดไว้ก่อนวันจ่าย ไว้แล้ว
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
25.   มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานทั้งยังเป็นที่เสียหายต่อชื่อเสียงของนายจ้าง นายจ้างลงโทษได้กรณีใด..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
26.   ทำสัญญาจ้างแรงงานขับรถให้ผู้บริหารจ่ายค่าจ้างเป็นเดือนไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
27.   ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างมีผลทางกฎหมายหรือไม่..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
28.   นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานและมีประกาศว่าเมื่อนายจ้างตรวจสอบพบว่าลูกจ้างมีสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายของลูกจ้างนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างกรณีนี้ทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
29.   ลูกจ้างมีปัญหากันในเวลาทำงานได้ด่าทอ- ต่อว่ากัน อย่างเสียหาย หลังจากเลิกงานแล้วยังไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานอีก นายจ้างลงโทษทางวินัยร้ายแรงทำได้ไหม...เพราะเหตุเกิดนอกที่ทำงาน
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
30.   ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจาทั้งยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนลูกจ้างหญิงรู้สึกอาย นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
31.   กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
32.   เมื่อลูกจ้างตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้างแล้ว มีสิทธิได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากนายจ้างหรือไม่เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
33.   เมื่อลูกจ้างเจตนาลาออกจากงานด้วยความสมัครใจและนายจ้างทราบแล้วต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก      ตามหลักทางกฎหมายแรงงาน ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
34.   นายจ้างอนุมัติให้ลูกจ้างพ้นสภาพก่อนครบกำหนดในหนังสือลาออก โดยจ่ายค่าจ้าให้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา เป็นการเลิกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
35.   การลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเมื่อนายจ้างทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ มีผลทางกฎหมายแรงงานหรือไม่..เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
36.   ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าลูกจ้างยินยอมที่จะไม่ไปทำงานเพื่อ....หรือทำประโยชน์ให้กับงานที่มีลักษณะเดียวกันกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดหรือไม่..เพราะอะไร...?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
37.   ทำข้อตกลงกับลูกจ้างให้ไปอบรม 14 วัน เมื่อกลับมาต้องทำงานอยู่กับนายจ้างเป็นเวลา 3 ปี ถ้าไม่กลับมาหรือทำงานไม่ครบ 3 ปี ให้เสียเบี้ยวปรับ 3 เท่าของค่าใช้จ่าย สัญญาหรือข้อตกลง เช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
38.   อาศัยตำแหน่งความเป็นลูกจ้าง แอบอ้าง-เรียกเอา ผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อให้เข้ามาร่วมงานกับนายจ้าง จะมีความผิดตามกฎหมายแรงงานอย่างไร..?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
39.   ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างว่าเมื่อลูกจ้างลาออกก่อนกำหนด 30 วัน ยินดีสละสิทธิไม่ขอรับเงินประกันการทำงานคืน สัญญาจ้างหรือข้อตกลงเช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร.?
·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย
40.   มาทำงานสายเป็นประจำและนายจ้างได้เตือนแล้วเมื่อลูกจ้างผิดซ้ำคำเตือนเมื่อเลิกจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่าย ค่าอะไรหรือไม่...เพราะอะไร...?
 
·       ถาม - ตอบ - แนะนำ
·       ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป
·       ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี
          เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีแรงงานในศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
          เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน
          เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน
          เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี
          เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562
          เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอสรุป (ประเทศไทย) จำกัด
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่ง
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก...การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน                 
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง
          วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี256

           วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564


 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

จะทำการจัดส่งไฟล์เอกสารการอบรม  PDF ก่อนวันอบรม 2-3  วัน 

พร้อมรับใบวุฒบัตรหลังจบสัมมนา ฟรี  ทางไปรษณรีย์  


สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 

1,500

133

57

1,976

สมัคร 4 จ่ายแค่ 3 ท่าน 4,500 315 135 4,680

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

คุณอิศราภรณ์   089 773 7091

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 

 

 

อบรม Online  ผ่าน Zoom   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ... นายจ้างและฝ่าย HR  ควรรับมืออย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  19 มกราคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  1,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 2,900 บาท) 

 

 

 

        

หัวข้อการสัมมนา 

                        

1.      การดำรงตนของ ผู้บริหาร - HR. ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 2.      การรักษาความลับขององค์กร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร - HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

3.      ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร- HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
4.      การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..?
5.      การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร..?
6.      ทำสัญญาจ้างพนักงาน 11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วทำสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?
7.      7 ประการที่ลูกจ้างได้รับ สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 มีอะไรบ้าง
8.      พบปัญหาพนักงาน - เข้า - ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?
9.      ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?  มีจุดอ่อนตรงไหน

 10.   การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
11.   การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..?  (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)
12.   การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
13.   กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร - HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?
14.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?        (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
15.   พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก - ต้องทำสัญญาจ้าง - กำหนดเงื่อนไขการจ้าง - กำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
16.   วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง - ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น (สลับวันหยุด) ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
17.   นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร...?
18.   กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?
19.   จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี - ค่ารถ – ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม - ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่  (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
20.   หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
21.   จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ - เพราะอะไร..?
22.   พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?
23.   ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน - ฝากเพื่อนลางาน - ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ - ผู้บริหาร - HR. จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง
24.   ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด  -ป่วยวันเดียว - ป่วยทุกอาทิตย์ - ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร - HR.  จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?
25.   หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? (โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)
26.   กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง
27.   พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล - ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?
28.   ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..? กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง HR.ต้องทำอย่างไร..?
29.   รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - บอกเลิกจ้างด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - ด้วยทางโทรศัพท์ - ด้วยทางไลน์ - ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?
30.   ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง  ผู้บริหาร - HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
31.   กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร - HR.หัวหน้างาน - จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?
32.   ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..? หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก - วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง - หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?
33.   ลูกจ้างลาออก - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
34.   ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง...?
35.   ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน - ยึดเงินค่าจ้าง - เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..? เพราะไร..?
36.   ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..?
37.   องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน - สั่งพักงาน - เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง
38.   การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..?
39.   การออกหนังสือเลิกจ้าง - เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?
40.   เมื่อออกจากงาน - ลาออก - ละทิ้งหน้าที่ - สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน - เกษียรงานตามโครงการ - ถูกไล่ออก - ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?

 

 • ถาม - ตอบ - แนะนำ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
        

  ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
     • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย)
     • เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ

     • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
     • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562

   

   

   

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

  รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

  รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


  สถานภาพ 

  ค่าลงทะเบียน 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

  ราคาสุทธิ 

  ราคาพิเศษ ท่านละ 

  1,500

  105

  45

  1,560

   

  รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


  สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


  วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

  โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

  >> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

  (กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

  (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

   

   

  การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

  3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

   

  ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


   
   
  คลฺีก Download ใบสมัคร
   
   
   
  Online:  8
  Visits:  2,935,019
  Today:  690
  PageView/Month:  38,977