สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download

    **  Form Public 

     **  Form In-house

     **  Calendar 2020 

18 November 2021
สถิติการชม : 172 ครั้ง
18 November 2021
 
 

Online by Zoom Public Training   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

หลักสูตร   หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 

 

(Strategics Thinking Enhancement to be excellence ) 

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  17 พฤศจิกายน   2564  เวลา 09.00-16.00  น.  (6 ชม.)

 


วิทยากร  อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า


ราคาพิเศษ   สมัคร  3   ท่าน  เข้าเพิ่มฟรี 1 ท่านทันที   

 

หลักการและเหตุผล 

              ด้วยแนวความคิดการบริหารการจัดการภายใต้โลกแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ที่คาดการณ์ได้ไม่ง่ายนัก และมีค่อนข้างมีความซับซ้อนสูง (VUCA World) ประกอบการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคก็มีความซับซ้อนสูงมาก ถ้าทางด้านผู้บริหารและพนักงานขององค์กรเองไม่เกิดการตระหนักรู้ถึงสัญญานการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ของปัจจัยภายนอก จะเกิดประเด็นในการบริหารการจัดการภายในค่อนข้างที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงถดถอย และไม่มีเสถียรภาพทางด้านผลประกอบการ ส่งผลต่อกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ขององค์กร

              เพื่อให้การดำเนินการในแนวทางที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานได้เกิดการตระหนักและเห็นถึงความสำคัญต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจกระบวนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลง (Paradigm shift) พร้อมกับเห็นปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อนำมาสู่การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

              ดังนั้นรูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์จึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีเกิดองค์ความรู้และสามารถรังสรรค์ กลยุทธ์ในระดับองค์กร และระดับหน่วยงานเพื่อดำรงไว้ของความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน และความเป็นเลิศในธุรกิจ

 


วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงผลกระทบในยุคการเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอะไรบ้าง
 2. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงหลักคิดจิตวิทยาเชิงบวกอันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์และการจัดการ
 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ส่งผลกระทบต่อการจัดการอย่างไร
 4. เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน Business Model ว่าต้องเสริม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างไร
 5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบ Design Thinking ส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ทางด้าน Innovation อย่างไร
 6. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อประมาณการสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ และ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่ง

 

หัวข้ออบรม

 

 1. กรอบความคิด (Mindset)

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของ Mindset โดยเฉพาะการปรับสู่การมี Growth Mindset & Outward Mindset ว่าช่วยในการบริหารการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร และส่งผลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างไร

 

2. Appreciative Inquiry ส่งผลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างไร

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักคิดในแนวหลักการของ Appreciative Inquiry ซึ่งเป็นหลักการแนวความคิดเชิงจิตวิทยาเชิงบวก ที่มีหลักปรัชญาที่ว่า ทุก ๆ องค์กร ทุก ๆ ระบบ ทุก ๆ ตัวคน มีสิ่งดี ๆ รอการค้นพบอยู่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวความคิดเชิงบวก จะก่อให้เกิดการ Flow ของความคิด และสามารถเห็นและเชื่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ ได้ชัดเจน และลึกซึ้งกว่าการเห็นปัจจัยเชิงลบ

 

3. ทำความเข้าใจ Paradigm shift ส่งผลต่อการคิดเชิงกลยุทธ์

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้และเข้าใจถึงความหมาย และเห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ Paradigm และเพื่อพิจารณาให้เห็นว่า ณ สถานการณ์ปัจจุบัน มีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลง Paradigm บ้างส่งผลกระทบต่อการจัดการขององค์กรอย่างไร เพื่อเป็นการเข้าใจในมุมมองของลูกค้า มุมมองของคู่แข่งขัน มุมมองของ Suppliers มุมมองของ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกิจ กับ องค์กร

 

 4. Data Analytic สัมพันธ์กับ Scenario Insight and Planning อย่างไร

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลดิบที่มีอยู่ทั้งปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน เพื่อมาสู่ Platform ของการเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพของแนวโน้ม ภาพข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการเชื่อมโยงให้เห็นภาพเชิงลึก ภาพของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการอย่างไร (ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง)  (Scenario Insight and Scenario sensitivity) อันนำมาสู่ข้อมูลที่สำคัญต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาพต่าง ๆ (Scenario Planning) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การได้ จุดแข็ง  และโอกาส ที่องค์กรกำลังเผชิญกับปัจจัย ต่าง ๆ อยู่ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูล จุดแข็ง โอกาส มากำหนดกลยุทธ์องค์กร โดยใช้ แนวความคิด SOAR Model

 

5. Game Theory มีความสำคัญอย่างไร

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดองค์ความรู้และตระหนักรู้ว่าการคิดเชิงทฤษฎีเกม มีส่วนสำคัญต่อการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างไร โดยการเชื่อมจากข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์มาแล้ว (Data Analytic and Scenario Insight) นำข้อมูลมาเชิงความสัมพันธ์ของทฤษฎีเกม เพื่อให้ได้เห็นภาพจำลองของสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมา อันมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ในอุตสาหกรรมได้อย่างดี โดยผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นมุมมองในการสร้าง ทฤษฎีเกมจำลอง ขึ้นมาเอง โดยให้แต่ละกลุ่มเป็น คู่แข่งขันกันเองในอุตสาหกรรม หลังจากถอดบทเรียน จากการเล่นเกมจำลองนี้ ว่าได้เรียนรู้อะไร

 

 6. Design Thinking นำมาสู่การคิดเชิงนวัตกรรม อย่างไร

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมได้เกิดการตระหนักรู้ เข้าใจองค์ความรู้ของกระบวนการ design thinking เพื่อนำหลักกระบวนการไปพัฒนาการคิด Innovation ในด้านการให้บริการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารการดำเนินการ  เพื่อให้ได้แนวคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอันนำมาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมจะได้เกิดทักษะ ในการเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทักษะด้านการมุมมองคู่แข่งขัน ในมุมมองด้านต่าง ๆ ทักษะ ความเข้าใจบุคลากร ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาคิดออกแบบเชิงสร้างสรร เชิงนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ทางด้านความได้เปรียบการแข่งขัน และสร้างความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม

 

 7. Business Model สำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์อย่างไร

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจ Business Model ที่มีอยู่ว่า ยังสามารถนำไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจได้หรือไม่ และ นำฐานข้อมูลที่ได้จากการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีเกม และ Design Thinking นำมาพิจารณว่า ควรปรับ Business Model ให้เกิดความกระชับ ปรับปรุง เพิ่มในกิจกรรมอะไร เพื่อเป็นฐานที่สำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ต่อไป

 

 8. สร้างกลยุทธ์การตลาด และการขาย พร้อมกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เกิดแนวทางในคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ Work Shop แต่ละด้านมาแล้ว สามารถสังเคราะห์ ได้ว่า ข้อมูลที่ผ่านการ Work Shop มาแล้ว มากำหนดกลยุทธ์การตลาด และการขาย

 

แนวทางการอบรม  บรรยาย 40% Work Shop 60% โดยแนวทางอำนวยให้เกิดความคิด โดยใช้หลักการของ Facilitation and Group Coaching และหลัก Appreciative Inquiry and Positive Psychology ในการอบรมระดับพนักงาน        ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

จะทำการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน

 พร้อมรับใบรับรองวุฒิบัตรทางไปรษณีย์

สถานภาพ 

ค่าลงทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน ๆ ละ 2,500 175 75 2,600
สมัคร 3 เข้าฟรี + 1  ท่าน 7,500 525 225 7,800

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

(กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

 

 

การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


 
 
คลฺีก Download ใบสมัคร
 
 

 

 

อบรม Online  ผ่าน Zoom   พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี

 

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ... นายจ้างและฝ่าย HR  ควรรับมืออย่างไรในช่วงวิกฤตโควิด

 

** เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน **

                

     

วันที่  19 มกราคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.

 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า


 

เฉพาะเดือนมกราคม 64  ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ท่านละ  1,500 บาทเท่านั้น   

(จากราคาปกติท่านละ 2,900 บาท) 

 

 

 

        

หัวข้อการสัมมนา 

                        

1.      การดำรงตนของ ผู้บริหาร - HR. ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 2.      การรักษาความลับขององค์กร - การใช้อำนาจตามหน้าที่ - การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร - HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

3.      ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร- HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
4.      การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..?
5.      การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร..?
6.      ทำสัญญาจ้างพนักงาน 11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วทำสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?
7.      7 ประการที่ลูกจ้างได้รับ สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 มีอะไรบ้าง
8.      พบปัญหาพนักงาน - เข้า - ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแข็ง - จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?
9.      ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?  มีจุดอ่อนตรงไหน

 10.   การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องดำเนินการอย่างไร..?
11.   การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..?  (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)
12.   การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
13.   กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร - HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?
14.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?        (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
15.   พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก - ต้องทำสัญญาจ้าง - กำหนดเงื่อนไขการจ้าง - กำหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?
16.   วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง - ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น (สลับวันหยุด) ผู้บริหาร - HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?
17.   นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร...?
18.   กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?
19.   จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี - ค่ารถ – ค่าอาหาร - ค่าเครื่องดื่ม - ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่  (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
20.   หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)
21.   จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ - เพราะอะไร..?
22.   พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?
23.   ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน - ฝากเพื่อนลางาน - ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ - ผู้บริหาร - HR. จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง
24.   ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด  -ป่วยวันเดียว - ป่วยทุกอาทิตย์ - ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร - HR.  จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?
25.   หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? (โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)
26.   กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายุติลง
27.   พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล - ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?
28.   ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ - ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..? กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ 1-2 ชั่วโมง HR.ต้องทำอย่างไร..?
29.   รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - บอกเลิกจ้างด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - ด้วยทางโทรศัพท์ - ด้วยทางไลน์ - ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?
30.   ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง  ผู้บริหาร - HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
31.   กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร - HR.หัวหน้างาน - จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?
32.   ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..? หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก - วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง - หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?
33.   ลูกจ้างลาออก - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?
34.   ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง...?
35.   ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน - ยึดเงินค่าจ้าง - เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..? เพราะไร..?
36.   ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..?
37.   องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน - สั่งพักงาน - เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง
38.   การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..?
39.   การออกหนังสือเลิกจ้าง - เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?
40.   เมื่อออกจากงาน - ลาออก - ละทิ้งหน้าที่ - สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน - เกษียรงานตามโครงการ - ถูกไล่ออก - ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?

 

 • ถาม - ตอบ - แนะนำ
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลทั่วไป
 • ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า
        

  ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
     • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย)
     • เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ

     • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
     • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
     • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
     • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี 2562

   

   

   

   

  ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

  รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ   

  รับของที่ระลึกจากสถาบันและใบรับรองวุฒิบัตร


  สถานภาพ 

  ค่าลงทะเบียน 

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

  ราคาสุทธิ 

  ราคาพิเศษ ท่านละ 

  1,500

  105

  45

  1,560

   

  รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/


  สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    


  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter

  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com

  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 


  วิธีการชำระเงิน   เช็คสั่งจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด

  โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด 

  >> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740

  (กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชำระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.comLine : hrdzenter 

  (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

   

   

  การแจ้งยกเลิก1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร 

  3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งสิ้น   หรือหากท่านยังไม่ชำระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจำนวน  30 %  ทันที   

   

  ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 


   
   
  คลฺีก Download ใบสมัคร
   
   
   
  Online:  4
  Visits:  3,314,797
  Today:  188
  PageView/Month:  57,500