สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนสิงหาคม 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
1/8/2018 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
1/8/2018 เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่า ในกระบวนการทำงานลอจิสติกส์ (WASTES COST REDUCTION IN LOGISTICS) ดร.ธงไชย แก้วสอาด
6/8/2018 การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทะิ์
 7/8/2018 จิตวิทยาการเพิ่มยอดขายโดยปรับแนวการขายให้ตรงกับลูกค้าแต่ละสไตล์ N/A
7/8/2018 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดร. สันติชัย  อินทรอ่อน
 8/8/2018
Quality Control 7 Tool for Problem Solving อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
8/8/2018 IATF 16949:2016  Introduction & Implementation วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ
8/8/2018 กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development) อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ (Sam)
 9/8/2018 การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
9/8/2018 คิดบวกอย่างสร้างสรรค์  (Positive Thinking) อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
9/8/2018 เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี
10/8/2018 การวางแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด (KPIs)  ขององค์กรและหน่วยงาน อาจารย์พงศา  บญชัยวัฒมโชติ
11/8/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015 บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง 
15/8/2018 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
15-16/8/2018 The Professional Trainer อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
16/8/2018 การบริหารและจัดทำงบประมาณ  เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร อาจารย์เหรียญชัย
16/8/2018 กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุด "การปฏิวัติวิธีดำเนินคดีแรงงานและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่รู้ไม่ได้ อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์
 17/8/2018 Coaching Gen Y for High Performance
อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
17/8/2018 Effective Communication Skills อาจารย์ธนกฤต  โสลาพากุล
17/8/2018 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking) อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
18/8/2018 กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล อาจารย์องอาจ
18/8/2018 Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart ศราวุธ ไชยธงรัตน์ (อ.ต้น)
21/8/2018 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
21/8/2018 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
22/8/2018 การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัพท์ อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
22/8/2018 การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization) อาจารย์วฤทธิ์  สายสุวรรณ
22/8/2018 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
23/8/2018 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
23/8/2018 การลดสูญเปล่า 7 ประการ  ด้วยเทคนิคเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
23/8/2018 HR for Non HR Manager ดร.กฤติน  กุลเพ็ง
23/8/2018 กลยุทธ์การให้คำปรึกษา โดยผู้บังคับบัญชา
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
23/8/2018 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
23/8/2018 การแก้ปัญหาคุณภาพด้วย 8D  และ Why Why Analysis อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
23/8/2018 Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์
23/8/2018 การลดสูญเปล่า 7 ประการ  ด้วยเทคนิคเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
23/8/2018 กลยุทธ์การให้คำปรึกษา โดยผู้บังคับบัญชา อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
24/8/2018 การวางแผนและควบคุมการผลิต  Production Planning & Contro อาจารย์พิสิทธิ์  ชูยงค์
24/8/2018 Analytical Skill for Logical Thinking อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
24/8/2018 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill) อาจารย์ธนกฤต ภูษิดาอภิวัฒน์
24/8/2018 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
27/8/2018 Excel Advanced for Special Functions อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก
28/8/2018 การบริหารงานขนส่ง  (Transportation Management 4.0) อาจารย์ราชันทร์   ชัยวัฒนานนท์
28/8/2018 การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
29/8/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
29/8/2018 Failure Mode and Effects Analysis (FMEA : 4th Edition) อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
29/8/2018 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill) อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
30/8/2018 การเขียน Action Plan  โดยใช้ระบบ KPI  และ BSC อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
31/8/2018 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  9
Visits:  1,113,873
Today:  730
PageView/Month:  29,578