สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนกันยายน 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
 6/9/2018
HR for non HR อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล 
 7/9/2018 Six Sigma  เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
8/9/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015 บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง 
11/9/2018 Mindset and Skillset for Excellent Innovation อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
12/9/2018 Change Management  การบริหารการเปลี่ยนแปลง อาจารย์อนุภาพ   พันชำนาญ
 14/9/2018 Communication for Service Excellence
อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
20/9/2018 การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์ 
20/9/2018 การจัดทำ KPIs  เพื่อวัดความสำเร็จในงาน อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
21/9/2018 การบริหาร "ธุรการยุคใหม่" อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
25/9/2018 Time Management for Efffective Work อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
26/9/2018 เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น
อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย 
27/9/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง
27/9/2018 รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  9
Visits:  1,113,906
Today:  763
PageView/Month:  29,611