สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ปฏิทินสัมมนาประจำปี 2018

มกราคม

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
เดือนธันวาคม 2018

วันที่

หลักสูตร   

วิทยากร  
1/12/2018
แนวคิดและเทคนิคการนำ "ลีน"  มาใช้ในสำนักงาน อาจารย์พิทักษ์พงษ์  จัตุชัย
3/12/2018 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
7/12/2018 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
7/12/2018 Project Feasibility Analysis อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
8/12/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง 
 14/12/2018 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
14/12/2018 การจัดทำงบต้นทุนการผลิตอย่างมืออาชีพ อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล16 
15/12/2018 การบริหาร "ธุรการยุคใหม่" อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์
18/12/2018 เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ  (Negotiation) อาจารย์อนุภาพ  พันชำนาญ
19/12/2018 Easy KM for Organization Development อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
20/12/2018 Professional Conversation Skills
อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
21-22/12/2018 เทคนิคการจัดทำงบการเงินประจำปี (งบกำไรขาดทุน,งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสด)
อาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล
25/12/2018 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015 บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-6450992, 089-606-0444, 089-773-7091 ,  

   Line : hrdzenter      

https://www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

https://www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ

4x2,900
 
Online:  10
Visits:  1,113,881
Today:  738
PageView/Month:  29,586