สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 


หมวด  In-House

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

หมวดความปลอดภัย การผลิต-อุตสาหกรรม
หมวด ไอที / Microsoft Officer
หมวดการบริหารงานบุคคล 
หมวดผู้บริหาร / หัวหน้างาน
หมวดจัดซื้อ คลังสินค้า
หมวดนำเข้า ส่งออก
หมวดการตลาด
หมวดการขาย
หมวดการบริการ
หมวดบริหารจัดการ กลยุทธ์
หมวดการสื่อสารและภาษาต่างประเทศ
หมวดเลขานุการ ธุรการ
หมวดการพัฒนาตนเอง องค์กร
หมวดการเงิน บัญชี กฎหมาย
หมวด AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Clip หลักสูตร : ปฐมพยาบาล First Aid & CPR


Clip หลักสูตร : Attitude for Success

Clip หลักสูตร : กลยุทธ์พิชิตคน พิชิตงาน

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 200 %  
ตามประกาศกระทรวงการคลัง

  24 HOURS EVERYDAY
In

In-house Training Program

          HRDZENTER   มีให้บริการจัดหลักสูตร  In-house  Training  ให้กับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน   มากล้นไปด้วยประสบการณ์ของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง   ซึ่งทุกหลักสูตรได้ตอบโจทย์อย่างตรงใจ   และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับทุก ๆ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   
 

 

      

 

 

ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดความปลอดภัย การผลิต-อุตสาหกรรม

 
    หลักสูตรปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid & CPR 2013) หลักสูตร 1 วัน
      หลักสูตรปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หลักสูตร 1 วัน
      หลักสูตรปฐมพยาบาลขั้นสูง (First Aid  Level II) หลักสูตร 3 วัน

     หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับทีมปฐมพยาบาล ( FAT) และ ช่างไฟฟ้าตามแผนฉุกเฉิน

      และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (1วัน)

       หลักสูตรอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
       หลักสูตรอบรม การขับขี่อย่างปลอดภัย
     หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น 1 วัน
     หลักสูตรซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 3-6 ชั่่วโมง
      หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ (จมน้ำ สำลักน้ำ)หลักสูตร 1 วัน
      หลักสูตรอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ First Responder FR หลักสูตร 3-5 วัน

      เทคนิคการสอบสวน การรายงานอุบัติเหตุ เตือนสถาพที่ไม่ปลอดภัยและจิควิทยาการจัดการกับพนักงานที่ไม่ปฏิบัติ

     ตามกฎความ ปลอดภัย

      การตรวจสถานความปลอดภัยในสถานประกอบการ

      ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม

     พรบ.ความปลอดภัย  และอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554

      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
      ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องมือ / เครื่องจักร
      ความปลอดภัยในการใช้งานระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
      การประเมินความเสี่ยง
      ความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
      ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและที่สูง
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น / เครน
      วิธีการเขียนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
      การประเมินความเสี่ยง : การชี้บ่งโรคจากการทำงาน
      การค้นหาและวิเคราะห์อันตรายแบบมีส่วนร่วม
      ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก ( FORKLIFT )
      ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซแรงดันสูง
      ความปลอดภัยในการทำงานในอาคารสูง ( กรณีแผ่นดินไหว )
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
      การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
      จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
      ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
 
     ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวด ไอที / Microsoft Office
 
      Excel Basic Smart
      Excel for Smat Accounting
      Excel for Smart HR
      Excel Advance Functions
      Excel Advance Macro
      Excel  Advance VBA
      Access Basic Smart
      การพัฒนาฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
      Access Advance Macro
      Access Advance VBA
      Microsoft Word Techniques
      Microsoft  Powerpoint Techniques
      PDF Document Techniques
      E-Form with Word  Excel Access 
      การประยุกต์ใช้ Google App ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
      Open source Software & Freeware (OpenOffice.Org)
      Understanding Network Fundamentals
      PC Maintenance and Troubleshooting
      PC Cloning & Data Backup
      Macromedia Dreamweaver
      Adobe Photoshop         
      Adobe Illustrator
 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดการบริหารงานบุคคล
 


       หลักสูตรอบรม เจาะลึกกฎหมายแรงงานและการจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

         หลักสูตรอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญที่นายจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้

         หลักสูตรอบรม เจาะลึกการจัดทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและเงินตอบแทนทุกประเภท

                                การออกหนังสือเตือน การเลิกจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน

         หลักสูตร การประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

         หลักสูตร นักฝึกอบรมมืออาขีพ (Professional Training Officer)

         หลักสูตร Train the Trainer

       หลักสูตรอบรม การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐาน ISO9001

         หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

         ( Individual Training & Development Planning )

         หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่

         Modern Job Description (+Competence and KPI)

         หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม : Training Needs Analysis :TNA
         หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดทำเส้นทางฝึกอบรมพัฒนา : Training Road Map : TRM
         หลักสูตรอบรม เริ่มต้นอย่างไร เมือนำ Competency มาใช้ในองค์กร
 
 
 
 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดผู้บริหาร / หัวหน้างาน
 
      การสร้างแรงจูงใจและการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน 
      TEAM MOTIVATION การสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน
      จุดประกาย .........ศักยภาพองค์กรยุคการแข่งขัน  สู่ความเป็นเลิศศักยภาพด้าน “ภาพลักษณ์ผู้บริหารอย่างมีระดับ
      การบริหาร Gen Y แบบไร้พรมแดน
      การสอนงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับพนักงาน GEN Y  
      Leadership 3.0  หัวหน้างานบุคใหม่ ใจเป็นบวก
      Leadership Development  
      หลักสูตรการสร้างศรัทธาที่มากกว่าคำว่าเจ้านาย – ลูกน้อง
      การทำงานแบบถูกใจลูกน้อง ครองใจหัวหน้างาน ต้องตาเพื่อนร่วมงาน
      เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
      PROFESSIONAL MANAGEMENT การบริหารงาน บริหารคนมืออาชีพ
       การพัฒนาทักษะหัวหน้างานมือใหม่  ( New Supervisor skill development )
      การสื่อสาร การสั่งงาน การควบคุมงาน และการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน
      บทบาทห้าที่ของหัวหน้างาน  กับการบริหารงานบุคคล HR FOR NON HR
     เทคนิคการสอนงาน OJT  ( On  The Job Training Technique )
      7Q Management  การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน
      เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์  และการทำงานเป็นทีม  เพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
      การคิดเชิงกลยุทธ์...เพื่อพัฒนาองค์กร (Strategic Thinking)
      10 Tool for Supervisory Skills
      ศิลปะการแจ้งหารือผลการปฏิบัติงาน  (Performance Interview)
 
  ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดจัดซื้อ คลังสินค้า
 
       หลักสูตรอบรม การจัดซื้อเชิงรุกยุค AEC
       หลักสูตรอบรม การสั่งซื้อและควบคุมคลังสินค้า
       หลักสูตรอบรม ผู้จัดการคลังสินค้า
       หลักสูตรอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อการจัดซื้อ
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดการตลาด
 
      หลักสูตร การสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่ Marketing Communication      
      หลักสูตร“การตลาด” เครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามของนักขายยุคใหม่
      หลักสูตร การตลาดเชิงสร้างสรรค์ Creative Marketing
      หลักสูตร Competitive sales & Marketing Strategy
      หลักสูตร "การเขียนแผนการตลาดเพื่อเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ" 
      หลักสูตร Marketing for Non Marketer
 
 
 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดการขาย
 
      หลักสูตรProfessional Selling Skill
      หลักสูตรทักษะการขายอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่าง ๆ DISC
      หลักสูตร เทคนิคการเสนอขาย และการปิดการขายให้ประสบความสำเร็จ
      หลักสูตรการขายแบบ Relationship
      หลักสูตรศิลปะการสร้างอิทธิพลเหนือลูกค้าสำหรับนักขายมืออาชีพ
      หลักสูตรสุดยอดผู้จัดการร้านค้าปลีก

      หลักสูตรเทคนิคการขายและบริการแบบมืออาชีพสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน (PC)  

      และพนักงานขาย Modern Trade

      หลักสูตรKey Account Management
      หลักสูตร เทคนิคการขายและติดตามผล
      หลักสูตร การขายเชิงจิตวิทยายุคใหม่
      หลักสูตร  สร้างพลังนักขายขั้นเทพ
      หลักสูตรการจัดการปัญหาด้านการขาย
      หลักสูตรการเจรจาต่อรองสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขาย
      หลักสูตร Consulting  Sales  and  Service
      หลักสูตรสุดยอดพนักงานขายทางโทรศัพท์
      หลักสูตรการบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
      หลักสูตรพัฒนามุมมองการขายและบริการ' สู่การเป็นสุดยอด "นักขายที่ประสบความสำเร็จ"
      หลักสูตร ขายอย่างไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    หลักสูตรการวางแผนการขาย เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขาย
     หลักสูตรเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงาน สู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดการบริการ
 
      หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ
      หลักสูตร Powerful  Service  Mind
      หลักสูตร Proactive  CRM
      หลักสูตร The Road of Service Excellence เส้นทางการบริการสู่ความเป็นเลิศ
      หลักสูตร ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของพนักงานต้อนรับ      
      หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
      หลักสูตร สุดยอดพนักงาน Call Center
      หลักสูตรการจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ Call center
      หลักสูตรบริหารความกดดันจากลูกค้า  Customer Complaint Management
      หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ  เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
     หลักสูตร  สั่งจิตสำนึก...สร้างจิตสำนึกนักบริการ (Orderring Mind for Change The Behaviour Services) 
     หลักสูตรการจัดการอารมณ์และความเข้าใจในการบริการ
     หลักสูตรการแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service  Action
     หลักสูตร Up Your EQ for Service Excellence
     หลักสูตร Customer Centric กับการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน
 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดบริหารจัดการ กลยุทธ์
 
      Strategic  Planing
      Crisis  Management
      Business Plan 
      Risk Management
      Project Management
      Change Management                 
      หลักสูตร กลยุทธ์การคิดต่อยอดเชิงบริหาร
      หลักสูตร กลยุทธ์การคิดเชิงสร้างสรรค์
     หลักสูตร ความคิดเชิงตรรกะ  เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ( Logical Thinking )
     หลักสูตร การจัดการความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์บนพื้นฐาน Balance Scorecard
     หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
     หลักสูตร Time Management การวางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
     หลักสูตร Happiness Management
     หลักสูตร ร้อยแผน แสนกลยุทธ์ การบริหารคน
     หลักสูตร พัฒนาคนเก่งด้วยทุนทางปัญญา  Intellectual Development
     หลักสูตร การจัดการความรู้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด KM for OD 
     หลักสูตร From Motivation to Action จากแรงบันดาลใจ สู่แผนปฏิบัติงาน
     หลักสูตรการตั้งเป้าหมายและบริหารผลงานเชิงรุกเพื่อพิชิตความสำเร็จ
     หลักสูตรการสื่อสารและจัดการภาวะวิกฤติ
 
 
 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดการสื่อสาร และภาษาต่างประเทศ
 
      สนทนาภาษาอังกฤษ  เพื่อก้าวสู่ AEC

      การสื่อสารประสานงานอย่างมีัประสิทธิภาพ

      เทคนิคการฟังและถามอย่างมีประสิทธิภาพ
      กลยุทธและทักษะระบบการสื่อสารที่เกิดผล......ด้านบริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
      การเขียน”  เพื่อการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิผล
      การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ  เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
      Effective  English  Writing  Communication for     Memo and   Business  Letter
      การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
 
 
 
 
ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดเลขานุการ ธุรการ
 
      หลักสูตรอบรม เลขาผู้ช่วยผู้บริหาร
      หลักสูตรอบรม เลขานุการเชิงรุก
      หลักสูตรอบรม เลขานุการมืออาชีพ สู่ความเป็นเลิศระดับ ผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่
      หลักสูตรอบรม การบริหารงานระบบเอกสาร  สู่ยุคไร้กระดาษ
      หลักสูตรอบรม การเสริมสร้างศักยภาพ........ผู้นำการบริหารงานธุรการ
      หลักสูตรอบรม การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน  “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล
      หลักสูตรอบรม การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการอย่างมืออาชีพ
      หลักสูตรอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ด้านการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ
      หลักสูตรอบรม เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Minute Meeting)
      หลักสูตรอบรม Effective  English  Writing  Communication for     Memo and   Business  Letter
 
 
 
 
 ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดการพัฒนาตนเอง องค์กร
      
      หลักสูตร ลูกน้องอย่างนี้ ที่ลูกพี่ฟรุ้งฟริ้ง
      หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
      หลักสูตร การปรับปรุงงาน และการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      หลักสูตร  การเสริมสร้างทักษะ “การบันทึก” และ  “การเขียนรายงานการประชุม” ที่มีประสิทธิผล
      หลักสูตร ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน  - แบบ Win  Win
      หลักสูต จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ - การทำงานเป็นทีม  และ ครองใจ  แบบ Win Win
      หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้าน “บุคลิกภาพ” อย่างมีระดับ
      หลักสูตร Attitude For Success สร้างทัศนคติ สุ่ความสำเร็จ
      หลักสูตร สร้างสุข สนุกกับทีมงาน
      หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าขั้นพื้้นฐาน
      หลักสูตร ศิลปะการทำงานกับหัวหน้าอย่างไร้รอยต่อ
      หลักสูตร อัจฉริยะสร้างได้  ด้วยสมองแห่งความสุข  Speed IQ 3.0
      หลักสูตร ปรับทัศนคติ  เพื่อการพัฒนาทีมงาน  Attitude for Teamwork
      หลักสูตร Happy Workplace
      หลักสูตร Think & Link
     หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ
      หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกรักองค์กร
 
 
 
 ตัวอย่างหลักสูตรอบรมหมวดกฎหมาย
 
      หลักสูตรอบรม เทคนิคการทวงหนี้ และการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
      หลักสูตรอบรม นักสืบ / สืบทรัพย์บังคับคดีตามคำพิพากษา
      หลักสูตรอบรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสินเชื่อและการให้เครดิต       
      หลักสูตรอบรม กฎหมายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ
      หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การติดตามหนี้ให้ได้เงิน  ได้ผล  และการรักษา
      หลักสูตรอบรม ฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานต้องรู้
      หลักสูตรอบรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
 
 
 
 
ตัวอย่างหลักสูตรหมวดAEC   
 
       หลักสูตร Moving Forward to AEC 2015 เดินหน้าก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2015
       หลักสูตรอบรม การจัดซื้อเชิงรุก ยุก AEC            
       หลักสูตรอบรม ขายอย่างไรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
       หลักสูตรอบรม  เลขานุการกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)       
       หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อพร้อมสู่ AEC
       หลักสูตร สื่อสารการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

 เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 10140

 

 

เบอร์โทร 089-773-7091, 089-606-0444 , 090-6450992 

E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.hrdzenter.com  www.facebook.com/hrdzenter 

 
 
Online:  3
Visits:  1,260,010
Today:  1,286
PageView/Month:  35,467