สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 หลักสูตรจัดได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

หลักสูตรแนะนำ  Click  เลย !!!!


ผลงานจัดอบรมให้กับองค์กร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   
แนะนำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 62

ISO9001:2015 Requirement  ข้อกำหนด ISO9001:2015  และ   

ISO9001:2015 Internal Audit การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015

 

 

หลักสูตร Public Training 2019

 

เดือนมิถุนายน 2562 
12-มิ.ย.-62 Finance for Non-Finance
12-มิ.ย.-62 การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
12-มิ.ย.-62 Super Admin  บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน
12-มิ.ย.-62 เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
13-มิ.ย.-62 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
13-มิ.ย.-62 ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
14-มิ.ย.-62 กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
14-มิ.ย.-62 การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0 (Warehousing/Stock Management and Control for 4.0)
15-มิ.ย.-62 การบริหารผลงานลูกน้อง
15-มิ.ย.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid Basic Life Support 2015)
18-มิ.ย.-62

แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน 

(Productivity Mindset for Sustainability)

18-มิ.ย.-62 Root Cause Analysis
19-มิ.ย.-62 กลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล
18-มิ.ย.-62 เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี
18-มิ.ย.-62 หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
21-มิ.ย.-62

เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

(Communication for Sustainable Relationships)

19-มิ.ย.-62 การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Raw Material Planning)
20-มิ.ย.-62 ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  (Supervisor Skills)
20-มิ.ย.-62

จิตวิทยาในการสื่อสารและมอบอำนาจงาน 

(Psychology in Communication and Delegation)

21-มิ.ย.-62 คล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
21-มิ.ย.-62 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน (Time Management for Effective Work)
21-มิ.ย.-62 งานสารบรรณ.....สำคัญไฉน  New !!
21-มิ.ย.-62 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
21-มิ.ย.-62 เจาะลึกประเด็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานที่ฝ่าย HR ควรรู้
21-มิ.ย.-62 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
22-มิ.ย.-62 เจาะลึกการวิเคราะห์อัตรากำลังคนและบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management Workshop)
22-มิ.ย.-62 ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ” (Smart Secretary Towards Administrator)
22-มิ.ย.-62 พัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Develop Thinking Skills for Problem-solving)
24-มิ.ย.-62 เทคนิคการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน  ISO
24-25-มิ.ย.-62

Intermediate Excel for Database and Special Functions

วันที่ 1  เรียน  Pivot Table

วันที่ 2 เรียน  Excel Function  (สามารถเลือกเรียน 1 วันได้)  ในราคาปกติ

25-มิ.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง  (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
25-มิ.ย.-62 ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisor Skills)
26-มิ.ย.-62 Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
26-มิ.ย.-62 KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
26-มิ.ย.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)  (เลื่อนจาก 28 มิ.ย. เป็น  26 มิ.ย. 62)
27-มิ.ย.-62  บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation) 
27-มิ.ย.-62 สรุปประเด็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับเบ็ดเสร็จ
27-มิ.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
28-มิ.ย.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
28-มิ.ย.-62 ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making Skill in Action)
28-มิ.ย.-62 กลยุทธ์บริหารการขายสินค้าหน้าร้าน
29-มิ.ย.-62 จัดการลูกน้องอย่างได้ผลด้วย DISC (Effective People Management by DISC)
 
 
 
เดือนกรกฎาคม 2562 
4-ก.ค.-62 การสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
4-ก.ค.-62

ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน 

Skills of Job Control for Supervisor

4-ก.ค.-62 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
6-7-ก.ค.-62 ISO9001:2015 Requirement  ข้อกำหนด ISO9001:2015  และ ISO  9001:2015 Internal Audit  การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001:2015
10-ก.ค.-62 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
17-ก.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
12-ก.ค.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
19-ก.ค.-62

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Problem Solving and Decision Making)

22-ก.ค.-62

สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ 

(Effective Presentations Skill)

23-ก.ค.-62 การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management)
24-ก.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
24-ก.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

25-26-ก.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
30-ก.ค.-62

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication and Crisis Management)

31-ก.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-ก.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
 
 
เดือนสิงหาคม 2562 
7-ส.ค.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7-ส.ค.-62 เทคนิคการเจรจาต่อรองปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
8-ส.ค.-62

เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน 

(Time Management for Supervisor)

16-ส.ค.-62 การบริหารห่วงโซอุปทาน  (Supply Chain Management)
19-ส.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-มิ.ย.-62 เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ  
21-ส.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ  (Communication Techniques on Service)
21-ส.ค.-62 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
22-ส.ค.-62

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 

(Handling Customer Complaints)

22-ส.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

23-ส.ค.-62 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
26-ส.ค.-62 How to have Professional Image and Grate Personality
27-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
28-ส.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
 
 
เดือนกันยายน 2562 
5-ก.ย.-62

การแก้ไขปัญหาด้วย>> Why Why analysis 

Finding technique and solving problem by Why why analysis

5-ก.ย.-62 Service Mind by Personal Inner
6-ก.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
17-ก.ย.-62 Finance for Non-Finance
18-ก.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

19-ก.ย.-62

สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย 

(The Incredible Techniques for Upselling)

20-ก.ย.-62 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
23-24/9/62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
20-ก.ย.-62

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication And crisis Management)

20-ก.ย.-62 การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
25-ก.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
25-ส.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

26-ก.ย.-62 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Ho-Ren-So
27-ก.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง  (Confilct Managemebt Style)
 
 
เดือนตุลาคม 2562 
2-ต.ค.-62

เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA 

Efficiency and Productivity Improvement by PDCA 

8-ต.ค.-62 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
10-ต.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
15-ต.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
18-ต.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
21-ต.ค.-62 KAIZEN  Strategy to Continue and Successful
21-ต.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
24-ต.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

24-ต.ค.-62 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
25-ต.ค.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
25-ต.ค.-62 เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
28-29 ต.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
30-ต.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-ต.ค.-62

กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ 

(How to Become a Prefessional Top Sales)

 
 
เดือนพฤศจิกายน 2562 
5-พ.ย.-62

: เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 

Systematic analytical for Problem Solving technique

6-พ.ย.-62 I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
8-พ.ย.-62 จิตสำนึกรักองค์กร
12-พ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
18-พ.ย.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-พ.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

21-พ.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Services)
22-พ.ย.-62

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Project Feasibility Analysis)

27-พ.ย.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
27-พ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
27-พ.ย.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

28-พ.ย.-62

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 

(Professional Negotiation Skill)

29-พ.ย.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
 
 
เดือนธันวาคม 2562 
9-ธ.ค.-62 การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ  >> Quality Improvement Practices
12-ธ.ค.-62 ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
13-ธ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
12-ธ.ค.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
20-ธ.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
20-ธ.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


           
 
 
                                               
 
     
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       
           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
   
   
                                           
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     
 
           
             
 
 
 
     
 
 
 
                         
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
             
 
     
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
   
 
 
                     
 
     
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 


 


 
     
 
 
 
     
 
 
 
 


 
 
    
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       
         

  
     
 
 
 
                                        


  
 
     
  
 


 
 
 
 


 


 
     
 
 
 
     
 
 
 
 


 
 
    
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       
         

  
     
 
 
 
                                        


  
 
     
  
 


 
 
 
 


 


 
     
 
 
 
     
 
 
 
 


 
 
    
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       

 

 
Online:  8
Visits:  1,586,549
Today:  769
PageView/Month:  38,735