สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

ประเภทสินค้า

                   Download


     **  Form Public

     **  Form In-house

     **  Calendar 62 หลักสูตรจัดได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

หลักสูตรแนะนำ  Click  เลย !!!!


ผลงานจัดอบรมให้กับองค์กร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  January 22-23, 2019

 

   
 หลักสูตรแนะนำและเปิดจัดอบรมได้
 
 
 
เดือนมีนาคม 2562 
22-มี.ค.-62 จิตวิทยาการจูงใจลูกน้อง  Confirm  +++
22-มี.ค.-62 เทคนิคการจัดทำเอกสาร Production Part Approval Process (PPAP)  New!!!
22-มี.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
22-มี.ค.-62 Confirm !!!  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23-มี.ค.-62 พัฒนาคุณภาพการให้บริการเข้าไว้  ลูกค้ารายไหนก็ไม่หลุดมือ (Enhancing Service Quality)
23-มี.ค.-62 การจัดทำเส้นทางฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Creating your Effective Training & Development Road Map)
25-มี.ค.-62 ** Confirm  เปิดอบรม  เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0  และบริหารการประชุม
25-26-มี.ค.-62 Intermediate Excel for Database and Special Functions  Confirm
26-มี.ค.-62 OKRs : Objectives & Key Results  การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
26-มี.ค.-62 การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย  Gen Y
26-27-มี.ค.-62 เรียนรู้ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ  ISO  9001  :2015  (2 วัน)
27-มี.ค.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  First Aid-Basic Life Support 2015
27-มี.ค.-62 เทคนิคการขาย  เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
27-มี.ค.-62 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skills)  New !!!
27-มี.ค.-62 การลดความผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน  (Error Elimination & Boosting Work Efficiency)
28-มี.ค.-62 Effective Task  & Time Management Techniques
28-มี.ค.-62 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย  ต้นทุนต่ำ
29-มี.ค.-62 เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์และภาคสนาม
29-มี.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)  Confirm
29-มี.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)  Confirm
29-มี.ค.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ  (ไทย-อังกฤษ)  (Wing-win by Smart THAI-ENGLISH Telephone Conversation as Profitable Business Tool)
30-มี.ค.-62 บริหารลูกน้อง Gen Y และ Gen Z  อย่างได้ใจและได้งาน  (Managing Gen Y, Gen Z Subordinates)
 
 

 

 

เดือนเมษายน 2562 
1-เม.ย.-62 การสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1-เม.ย.-62 รู้ลึก...รู้จริง กับการออกแบบตัวชี้วัดผลงาน SMART KPIs  New!!!
2-เม.ย.-62 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M  New!!!
2-เม.ย.-62 จิตวิทยาบริหารทีมงาน  New !!
4-เม.ย.-62 การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานประจำวัน  >> Production and Daily Management for Supervisor
4-เม.ย.-62 เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)  New!!!
5-เม.ย.-62 Sale for Non Sale  ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
5-เม.ย.-62 OKRs & Performance Management  New!!!
5-เม.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
6-เม.ย.-62 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต  (Waste Elimination and Cost Reduction in Production Line)
9-เม.ย.-62 สอนลูกน้องอย่างไร  ให้ได้งานตามเป้าหมาย
9-เม.ย.-62 เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0  New!!!
9-เม.ย.-62 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 
10-เม.ย.-62 เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  Signature Analysis for Selection Technique
15-เม.ย.-62 รวมพลังสร้างสรรค์การเป็นทีม
18-เม.ย.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
18-เม.ย.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
19-เม.ย.-62 KAIZEN Strategy to Continue and Successful
22-เม.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Service)
22-เม.ย.-62 การดำเนินกิจกรรม 5ส  อย่างมีประสิทธิผล  (Effective 5S)
22-เม.ย.-62 การทำงานเป็นทีมและการคิดทางบวกสู่ผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอด  (Working in Team with Positive Attitude)
22-เม.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง  (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
23-เม.ย.-62

กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ 

(How to Become a Professional Top Sales)

23-เม.ย.-62 งานสารบรรณ...สำคัญไฉน?
24-เม.ย.-62 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid-Basic Life Support 2015)
24-เม.ย.-62

การจัดทำ 5ส  เพื่อเพิ่มผลผลิต  และปรับปรุงาน 

(5S for Productivity & Improvement)

24-เม.ย.-62 เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร
24-เม.ย.-62 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ  (Communication Techniques on Service)
25-เม.ย.-62

การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงเหตุผล 

(Analytical & Logical Thinking)

26-เม.ย.-62 ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด  (The Conversation Skills)
26-เม.ย.-62 การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
26-เม.ย.-62 Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
26-เม.ย.-62 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
26-เม.ย.-62 เจาะลึกการวิเคราะห์อัตรากำลังคนและบริหารกำลังคน  (Workforce Analysis  & Workforce Management Workshop)
27-28-เม.ย.-62 นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ  (professional Training Officer)  New +++
29-เม.ย.-62 การบริหารโครงการ (Profect Management)
29-เม.ย.-62 เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (สำหรับแผนกขายและซัพพอร์ทการขายที่ต้องขายทางโทรศัพท์)
29-เม.ย.-62 เทคนิคการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน  ISO  (Document Control for ISO)
30-เม.ย.-62

เทคนิคการสอบสวนอย่างไรให้ได้ใจพนักงาน

(How to Investigation Techniques)

29-30-เม.ย.-62 The Professional Trainer  การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  2 วัน  New !!!
 
 
เดือนพฤษภาคม 2562 
2-พ.ค.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
3-พ.ค.-62 Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
7-พ.ค.-62 จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
7-พ.ค.-62 กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต >> Strategic for Production Management
7-พ.ค.-62

ทักษะการพัฒนาบุคลิกาภาพทางการพูด 

(Professional Conversation Skills)

7-พ.ค.-62 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
15-พ.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
15-พ.ค.-62 การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
15-พ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
15-พ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
17-พ.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
23-พ.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
23-พ.ค.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
24-พ.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
24-พ.ค.-62 กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ  นักขายที่ปรึกษา
27-พ.ค.-62 How to have Professional Image and Great Personality
27-พ.ค.-62 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  (Project Feasibility Analysis)
28-พ.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

29-พ.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
29-พ.ค.-62 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO
31-พ.ค.-62

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication And crisis Management)

 
 
เดือนมิถุนายน 2562 
3-มิ.ย.-62 งานสารบรรณ...สำคัญไฉน?
4-มิ.ย.-62 กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
4-มิ.ย.-62

การสอนงานอย่างผู้นำให้ได้เข้าใจงาน  และคุณภาพของงาน 

(Coaching for High Leader Performance in Action)

4-มิ.ย.-62 การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ  (Coaching for Peak Performance)
6-มิ.ย.-62 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกาภที่เป็นเลิศ
7-มิ.ย.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
7-มิ.ย.-62 เทคนิคการขาย  เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
10-มิ.ย.-62 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ >>  Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement
10-มิ.ย.-62 การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
11-มิ.ย.-62 Finance for Non-Finance
12-มิ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13-มิ.ย.-62 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
13-มิ.ย.-62 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
18-มิ.ย.-62

แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน 

(Productivity Mindset for Sustainability)

19-มิ.ย.-62

เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

(Communication for Sustainable Relationships)

20-มิ.ย.-62 ทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  (Supervisor Skills)
20-มิ.ย.-62

จิตวิทยาในการสื่อสารและมอบอำนาจงาน 

(Phychology in Communication and Delegation)

21-มิ.ย.-62

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Project Feasibility Analysis)

21-มิ.ย.-62 การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน
24-25-มิ.ย.-62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
26-มิ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
7-มิ.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
27-มิ.ย.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

28-มิ.ย.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
28-มิ.ย.-62 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
 
 
เดือนกรกฎาคม 2562 
4-ก.ค.-62 การสื่อสารด้านการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
4-ก.ค.-62

ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน 

Skills of Job Control for Supervisor

4-ก.ค.-62 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
10-ก.ค.-62 การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
17-ก.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
12-ก.ค.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
19-ก.ค.-62

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Problem Solving and Decision Making)

22-ก.ค.-62

สุดยอดทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ 

(Effective Presentations Skill)

23-ก.ค.-62 การบริหารความเสี่ยง  (Risk Management)
24-ก.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)
24-ก.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

25-26-ก.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
30-ก.ค.-62

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication and Crisis Management)

31-ก.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-ก.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
 
 
เดือนสิงหาคม 2562 
7-ส.ค.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
7-ส.ค.-62 เทคนิคการเจรจาต่อรองปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
8-ส.ค.-62

เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน 

(Time Management for Supervisor)

16-ส.ค.-62 การบริหารห่วงโซอุปทาน  (Supply Chain Management)
19-ส.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-มิ.ย.-62 เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ  
21-ส.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ  (Communication Techniques on Service)
21-ส.ค.-62 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
22-ส.ค.-62

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 

(Handling Customer Complaints)

22-ส.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

23-ส.ค.-62 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานเอกสารในสำนักงานด้วยหลัก 5 ส. เพื่อประสิทธิผล 
26-ส.ค.-62 How to have Professional Image and Grate Personality
27-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
28-ส.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
 
 
เดือนกันยายน 2562 
5-ก.ย.-62

การแก้ไขปัญหาด้วย>> Why Why analysis 

Finding technique and solving problem by Why why analysis

5-ก.ย.-62 Service Mind by Personal Inner
6-ก.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
17-ก.ย.-62 Finance for Non-Finance
18-ก.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

19-ก.ย.-62

สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย 

(The Incredible Techniques for Upselling)

20-ก.ย.-62 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
23-24/9/62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
20-ก.ย.-62

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication And crisis Management)

20-ก.ย.-62 การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
25-ก.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
25-ส.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

26-ก.ย.-62 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Ho-Ren-So
27-ก.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง  (Confilct Managemebt Style)
 
 
เดือนตุลาคม 2562 
2-ต.ค.-62

เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA 

Efficiency and Productivity Improvement by PDCA 

8-ต.ค.-62 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
10-ต.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
15-ต.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
18-ต.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
21-ต.ค.-62 KAIZEN  Strategy to Continue and Successful
21-ต.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
24-ต.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

24-ต.ค.-62 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
25-ต.ค.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
25-ต.ค.-62 เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
28-29 ต.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
30-ต.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
31-ต.ค.-62

กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ 

(How to Become a Prefessional Top Sales)

 
 
เดือนพฤศจิกายน 2562 
5-พ.ย.-62

: เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 

Systematic analytical for Problem Solving technique

6-พ.ย.-62 I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
8-พ.ย.-62 จิตสำนึกรักองค์กร
12-พ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
18-พ.ย.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-พ.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

21-พ.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Services)
22-พ.ย.-62

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Project Feasibility Analysis)

27-พ.ย.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
27-พ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
27-พ.ย.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

28-พ.ย.-62

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 

(Professional Negotiation Skill)

29-พ.ย.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
 
 
เดือนธันวาคม 2562 
9-ธ.ค.-62 การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ  >> Quality Improvement Practices
12-ธ.ค.-62 ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
13-ธ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
12-ธ.ค.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
20-ธ.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
20-ธ.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
       
   
   
   
                                           
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     
 
           
             
 
 
 
     
 
 
 
                         
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
 
             
 
     
 
 
 
 
 
         
      
  
 


 
 
 
 


 


 
     
 
 
 
     
 
 
 
 


 
 
    
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       
         

  
     
 
 
 
                                        


  
 
     
  
 


 
 
 
 


 


 
     
 
 
 
     
 
 
 
 


 
 
    
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       
         

  
     
 
 
 
                                        


  
 
     
  
 


 
 
 
 


 


 
     
 
 
 
     
 
 
 
 


 
 
    
 


 
 
 
 


    
 
 


 
 

   
 
 


 
 
 
    
 
 
 


     
 
 
 


 
 
 

   
 


       

 

 
Online:  9
Visits:  1,486,134
Today:  514
PageView/Month:  30,044