สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก


ภาพสัมมนา
 

 

Google
 
 
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

  

แนะนำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 

 

หลักสูตร Public Training 2020

 

เดือนเมษายน 2563
1 เมษายน 63 การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน  “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล (ไทย) ด้วย E-mail  : To  Enhance  Effectiveness  E-mail  Writing  Skill 
2  เมษายน 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
3 เมษายน 63 แปลงร่างสู่ OKRs Champion สำหรับ HR มืออาชีพ (Becoming OKRs Champion for HR Professional)
3 เมษายน 63 Lean Cooking Game
7 เมษายน 63 การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน
7 เมษายน 63 Sale for Non Sale  (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
8 เมษายน 63 การเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือออกหนังสือต่าง ๆ  เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ??  (ย้ายไป 28 พ.ค.63)
8 เมษายน 63 Effectiveness Management by PDCA 
9 เมษายน 63 การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง (Professional Beyond Tactfully Negotiation)
9 เมษายน 63 การพัฒนาทักษะการบริการด้วยจิตบริการ (Service Mind) 
9 เมษายน 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
 10 มษายน 63 วิธีคิดและวิธีการทำงานแบบ Agile เพื่อการปรับปรุงงาน HR  
 10 มษายน 63 สื่อสารอย่างไรด้วยการฟัง (Communication by Listening)
 16 เมษายน 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
 17 เมษายน 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  
 20 เมษายน 63  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
 20 เมษายน 63  การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง (Developing Leadership Skills and Change Management)
21 เมษายน 63 นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer) 
21 เมษายน 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
22 เมษายน 63 การบริหารงานบุคคลของฝ่ายบุคคลมือใหม่
22 เมษายน 63 การกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติงาน HR ที่สนองตอบกลยุทธ์ขององค์กร (Workshop) 
22 เมษายน 63 กฎเกณฑ์ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2010  (International Commercial Terms 2010 : INCOTERMS 2010) 
23 เมษายน 63 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วย 5 Gen และ 5 why
23 เมษายน 63 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
23 เมษายน 63 ความตระหนักด้านคุณภาพและการปรับปรุงงาน (Quality Awareness & Work Improvement)
23 เมษายน 63 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน(Preventive Maintenance)
23-24 เมษายน 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
24 เมษายน 63 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  (How to Purchase Effectively)
24 เมษายน 63 จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ  (Psychology of Managing Task & People) 
24 เมษายน 63 เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ(7 Wastes) 
24 เมษายน 63 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิส
24-25 เมษายน 63 VDA6.3 Process Audit (2Day)
25 เมษายน 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
25 เมษายน 63 เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0 (Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0)
27 เมษายน 63 การบริหารงานบุคคลของฝ่ายบุคคลมือใหม่
27 เมษายน 63 Effective Presentation by PowerPoint
27 เมษายน 63 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)
28 เมษายน 63 หลักเกณฑ์สำคัญและแนวปฆิบัติในการนำเข้า-ส่งออก
28 เมษายน 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2020)
28 เมษายน 63 สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0  (People Management in 4.0 Era) 
28 เมษายน 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน (Effective Communication for Supervisors/Managers)
28 เมษายน 63 แผนพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ   IDP for team and excellent performance  
29 เมษายน 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
30 เมษายน 63 Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
   
 เดือน พฤษภาคม 2563  
5 พฤษภาคม 63 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
6 พฤษภาคม 63 กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
7 พฤษภาคม 63 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงลึกสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR มืออาชีพ (In-depth HR For Professional HR Manager) 
8 พฤษภาคม 63 Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills
8 พฤษภาคม 63 การขจัดของเสียในงานและการลดต้นทุนในไลน์การผลิต  (Waste Elimination and Cost Reduction in Production Line) 
8 พฤษภาคม 63 เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร  (Technical Standardization Organizations to develop 5 S)
12 พฤษภาคม 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  
12 พฤษภาคม 63 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR for Non-HR Managers)
12 พฤษภาคม 63 ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste
13 พฤษภาคม 63 เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ  Professional Negotiation and Close Selling Technique
15 พฤษภาคม 63 Kaizen เพื่อปรับปรุงงาน   (Kaizen for Improvement)
15 พฤษภาคม 63 เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์  (สำหรับนักขายทางโทรศัพท์)
15 พฤษภาคม 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
15 พฤษภาคม 63 การสรรหาเชิงรุก กับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR
15 พฤษภาคม 63 เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
16 พฤษภาคม 63 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 
19 พฤษภาคม 63 เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0     
19 พฤษภาคม 63 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
19 พฤษภาคม 63 การมอบหมายและติดตามงานเพื่อพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม (Effective Delegations for Great Results) 
20 พฤษภาคม 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
20 พฤษภาคม 63 เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน ประสานให้เป็นหนึ่งเดียว (Boost Up Your Performance)
20 พฤษภาคม 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
21 พฤษภาคม 63 การวางแผนกำลังคนสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Workforce Planning Aspects for Professional HR) 
21 พฤษภาคม 63 รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร
21 พฤษภาคม 63 การบริการด้วยใจเพื่อเพิ่มรายได้ทวีคูณ(Service mind to increase revenue)
22 พฤษภาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  จ.ชลบุรี
22 พฤษภาคม 63 การจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างได้ผล (Effective Workload Collection)
22 พฤษภาคม 63 ระบบป้องกันความผิดพลาดแบบ POKA YOKE
22 พฤษภาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
23 พฤษภาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!!  จ.ชลบุรี
25 พฤษภาคม 63 เจาะประเด็น...การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
25 พฤษภาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support  2020)
27 พฤษภาคม 63 หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
27 พฤษภาคม 63 ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการแก้ปัญหา  (Analytical Thinking for problem-Solving)
28 พฤษภาคม 63 การเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ หรือออกหนังสือต่าง ๆ  เขียนให้ดี ให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ??  (ย้ายจาก 8 เม.ย. )
28 พฤษภาคม 63 จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies) 
28 พฤษภาคม 63 การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน(Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace)
29 พฤษภาคม 63  การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
29 พฤษภาคม 63  เทคนิคการจัดทำเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
29 พฤษภาคม 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
   
 เดือน มิถุนายน 2563   
 4 มิถุนายน 63  5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
 5 มิถุนายน 63  งานสารบรรณ.....สำคัญไฉน  New !!
 5 มิถุนายน 63  นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)
 5 มิถุนายน 63  การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Aprraisal)  
 7 มิถุนายน 63  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume)
 9 มิถุนายน 63  เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติที่ใช่ (Hiring for the Right Attitude People)  
9 มิถุนายน 63 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
9 มิถุนายน 63 การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 
10 มิถุนายน 63 การใช้สมรรถนะเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for HRM & HRD) 
10 มิถุนายน 63 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
10 มิถุนายน 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  
11 มิถุนายน 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
11 มิถุนายน 63 Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน
12 มิถุนายน 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
12 มิถุนายน 63 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น  
12 มิถุนายน 63 เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 
12 มิถุนายน 63 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิส
12 มิถุนายน 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
15 มิถุนายน 63 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 8D
15 มิถุนายน 63 บริหารลูกน้อง Gen Y และ Gen Z อย่างได้ใจและได้งาน  
15-16 มิถุนายน 63 Advanced Excel for Special Macro & VBA
16 มิถุนายน 63 เลขานุการในฐานะผุ้ช่วยผู้บริหาร 4.0
16 มิถุนายน 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
16 มิถุนายน 63 บริหารอย่างไรให้ได้ใจคน Gen Y (Unlocking Gen Y)
16 มิถุนายน 63 พัฒนาตนเอง ให้เป็นลูกน้องอย่างที่ใช่ ได้ทั้งใจ (หัวหน้า)  และผลงาน (How to be excellent Subordinator with Excellent performance) 
18 มิถุนายน 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน (Effective Communication for Supervisors/Managers)
18 มิถุนายน 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
18 มิถุนายน 63 Karakuri Kaizen 
19 มิถุนายน 63 เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้าในยุค 4.0 (Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0)
19 มิถุนายน 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
22 มิถุนายน 63 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย  Problem Solving & Decision Making Skill in Action
23 มิถุนายน 63 ความตระหนักด้านคุณภาพและการปรับปรุงงาน (Quality Awareness & Work Improvement)
24 มิถุนายน 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน  จ.ชลบุรี
24 มิถุนายน 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
24 มิถุนายน 63 ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง (People Management & Power Harassment for Leaders)
25 มิถุนายน 63  กฎเกณฑ์ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ 2010  (International Commercial Terms 2010 : INCOTERMS 2010) 
25 มิถุนายน 63 การบริหารความเสี่ยง  Enterprise Risk Management  
25 มิถุนายน 63 ว้าว!!! สุดยอดการนำเสนอ ”(WOW! Presentation)
26 มิถุนายน 63 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
29 มิถุนายน 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
29 มิถุนายน 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
 เดือน กรกฎาคม 2563   
 2 กรกฎาคม 63  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ PDCA และ 8Ds
13 กรกฎาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
13 กรกฎาคม 63 Sale for Non Sale  (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
13-14 กรกฎาคม 63 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ  The Professional Trainer 
14 กรกฎาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
14 กรกฎาคม 63 จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
15 กรกฎาคม 63 7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
16 กรกฎาคม 63 เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
17 กรกฎาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
17 กรกฎาคม 63 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
21 กรกฎาคม 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
22 กรกฎาคม 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
23 กรกฎาคม 63

กลยุทธ์การสร้างความผูกพันเพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จอย่างยั่งยืน   

  ( Employee Engagement Strategy for sustainable growth ) 

24 กรกฎาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
24 กรกฎาคม 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน จ.ชลบุรี  
25 กรกฎาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! จ.ชบุรี
29 กรกฎาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
 เดือน สิงหาคม 2563    
 3 สิงหาคม 63  เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique 
 5 สิงหาคม 63  กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 6 สิงหาคม 63  Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
 14 สิงหาคม 63  การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน
 14 สิงหาคม 63  การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
14 สิงหาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
17 สิงหาคม 63 ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
17 สิงหาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
17-18 สิงหาคม 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
18 สิงหาคม 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
19 สิงหาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
19 สิงหาคม 63 Leader as a Coach and Facilitator
19 สิงหาคม 63 หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
20 สิงหาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
21 สิงหาคม 63 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  (How to Purchase Effectively)
21 สิงหาคม 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
24 สิงหาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
24 สิงหาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ จ.ชลบุรี
28 สิงหาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
เดือน กันยายน 2563    
3 กันยายน 63 การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่
4 กันยายน 63 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking 
10 กันยายน 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
11 กันยายน 63 พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิส
14 กันยายน 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
16 กันยายน 63 เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
16 กันยายน 63 พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
17 กันยายน 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
17 กันยายน 63 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
18 กันยายน 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
21 กันยายน 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
22 กันยายน 63 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
22 กันยายน 63 การบูรณาการความสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในองค์กรอย่างยั่งยืน  ( Relationship Integration & Management for sustainable success in Organization ) 
22 กันยายน 63 การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้าน  “การเขียน” อย่างมีประสิทธิผล (ไทย) ด้วย E-mail
23 กันยายน 63 Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย
24 กันยายน 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  จ.ชลบุรี
25 กันยายน 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
29 กันยายน 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
เดือน ตุลาคม 2563    
5 ตุลาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
6  ตุลาคม 63 5ส และ ไคเซ็น ในสำนักงาน
9  ตุลาคม 63 เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย  Problem Solving & Decision Making Skill in Action
14  ตุลาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
16  ตุลาคม 63 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  (How to Purchase Effectively)
16  ตุลาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
19-20  ตุลาคม 63 Advanced Excel for Special Macro & VBA
21  ตุลาคม 63 การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน  จ.ชลบุรี
22  ตุลาคม 63 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
22  ตุลาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! จ.ชบุรี
22  ตุลาคม 63 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 8D
22  ตุลาคม 63 เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์  (สำหรับนักขายทางโทรศัพท์)
26  ตุลาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
28  ตุลาคม 63 Service Mind ขั้นเทพ ในยุค 4.0
29  ตุลาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
30  ตุลาคม 63 เทคนิคการเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ  Professional Negotiation and Close Selling Technique
30  ตุลาคม 63 Sale for Non Sale  (สำหรับผู้ที่ต้องการขาย แต่ไม่ใช่ฝ่ายขาย)
   
เดือน พฤศจิกายน 2563    
3 พฤศจิกายน 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
4  พฤศจิกายน 63 Service Mind  ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
 5  พฤศจิกายน 63  การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
 12  พฤศจิกายน 63  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน   Analytical Skill for Logical  Thinking
 16  พฤศจิกายน 63  เทคนิคการขายขั้นเทพ  (ขายแบบเซียน เนียนเหมือนไม่ได้ขาย)
 17  พฤศจิกายน 63  สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! 
 18  พฤศจิกายน 63  การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
 18  พฤศจิกายน 63  หัวหน้างานในดวงใจ  (Supervisory IDOL)
 19  พฤศจิกายน 63  เทคนิคการบริหารความฉลาดทางอารมณ์ และจัดการตนเองสู่ความสำเร็จ  Emotional Intelligence & Self -Management to achieve the target   
 20  พฤศจิกายน 63  เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ.ชลบุรี
 24  พฤศจิกายน 63  ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน  (Development Managerial Skills for Effective Management) 
 25  พฤศจิกายน 63  7 Waste for Cost Reduction (การลดความสูญเสีย 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต)
 26  พฤศจิกายน 63  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นเมืออาชีพขั้นเทพ
 27  พฤศจิกายน 63  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
 27  พฤศจิกายน 63  การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
เดือน ธันวาคม 2563    
1 ธันวาคม 63 การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Creative Conflict Management)
3 ธันวาคม 63 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
7 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ  (สำหรับผู้ที่ต้องการเทคนิคการเจรจาปิดการขาย)
14 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management 
14-15 ธันวาคม 63 Intermediate Excel for Database and Special Functions
15 ธันวาคม 63 เทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวใจ สำหรับหัวหน้างาน  (Motivation Technique for Leadership) 
15 ธันวาคม 63 จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
16 ธันวาคม 63 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จ.ชลบุรี
16 ธันวาคม 63 บุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารในงานบริการ
16 ธันวาคม 63 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
17 ธันวาคม 63 สวัสดิการ- ลงโทษ - เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ  HR ห้ามพลาด !!! จ.ชลบุรี
17 ธันวาคม 63 การจัดทำ Smart JD based KPI and Competency
21 ธันวาคม 63 เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย  Professional Selling Technique for Increasing Sales Volume
24 ธันวาคม 63 การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น (First Aid Basic Life Support 2015)
29 ธันวาคม 63 การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์  
   
   
   
   
 
 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 090-645-0992, 089-606-0444, 089-773-7091

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  9
Visits:  2,085,359
Today:  1,662
PageView/Month:  9,671