สถาบันฝึกอบรม HRDZENTER บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา Training ทุกหลักสูตร และ First Aid CPR

 

Member Login
Username :
Password :
LoginRegister

Product Categories : Aug 19
22 August 2019 >> First Aid Basic Life Support 2015
  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
2 August 2019 >> Admin
  ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
6-7 August 2019 >>  IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
7 August 2019 >> Meeting
  เทคนิคการจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม
7 August 2019 >> Update…Law 2019
  Update…กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ ปี 2562
8 August 2019 >> Time Management for Supervisor
  เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน
10 August 2019 >> Smart Secretary Towards Effective Meeting Management
  ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ การบริหารการประชุม
15 August 2019 >> การสื่อสารเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ
  communication
19 August 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
  Excel Advanced for Special Functions
20 August 2019 >> Techniques to Identify and Eliminate 7 Wastes in the Work Process
  เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ
20-21 August 2019 >> Process Audit
  การตีความ และการประยกุตใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
21 August 2019 >> Communication Techniques on Service
  เทคนิคการสื่อสารงานบริการ
22 August 2019 >> Handling Customer Complaints
  เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
22 August 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
  การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น
23 August 2019 >> Development Managerial Skills for Effective Management
  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23 August 2019 >>Cost Document
  การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
23 August 2019 >> SSO and TAX
  การสร้างทัศนคติทีเหมาะสมในการทำงาน
23 August 2019 >> Development Managerial Skills for Effective Management
  การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23 August 2019 >> Production Planning & Control
  การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
24 August 2019 >> The Danger Identicification and Risk Assessmentof the work
  การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

Product Categories : Sep 19
4 September 2019 >> Strategic for Production Management
  กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต
4 September 2019 >> Secret Of Smart Organization by 4.0 Management Skills
  เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0
5 September 2019 >> The Presenter
  เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5 September 2019 >> การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
  การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
5 September >> เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
5-6 September 2019 >> ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
  ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
6 September >> meeting
  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
10 September >> Team Building for Success
  การสร้างและพัฒนาทีมงาน Team Building for Success
10 September 2019 >> ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น Crane Refresh
  ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น Crane Refresh
17 September 2019 >> จิตสำนึกด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  จิตสำนึกด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
17 September 2019 >> Finance for Non-Finance
  Finance for Non-Finance
18 September 2019 >> Effective Communication Skil
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication Skill)
Product Categories : Oct 19
9 October 2019 >> ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย (Lock out & Tag out System)
  ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (Safety for work at Height)
11-12 October 2019 >> วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ Train the Safety Trainer (Orientation)
  วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่
15-17 October 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
21-22 October 2019 >> การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน ( Installation & Inspection of Scaffolding)
  การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน
24-25 October 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2 October 2019 >> Efficiency and Productivity Improvement by PDCA
  เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA
7 October 2019 >> เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7 October 2019 >> Quality Awarenness
  จิตสำนึกด้านคุณภาพ
8 October 2019 >> 1 2 3 Sale ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
  1 2 3 Sale ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
9 October 2019 >> Lock out & Tag out System
  ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย
10 October 2019 >> เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
  เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
11-12 October 2019 >> Train the Safety Trainer (Orientation)
  วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่
Product Categories : Nov 19
4 November 2019 >> Service mind
  Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
5 November 2019 >> Systematic analytical for Problem Solving technique
  เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
6 November 2019 >> I am on Sale (ขายตัวตน คนขายจริง)
  I am on Sale (ขายตัวตน คนขายจริง)
8 November 2019 >> จิตสำนึกรักองค์กร
  จิตสำนึกรักองค์กร
12 November 2019 >> เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13 November 2019 >> Project Feasibility Analysis
  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
13 November 2019 >> 5S for Productivity & Improvement
  การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน
14 November 2019 >> Registration of Safety Laws and Conformity Assessment
  การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง
18 November 2019 >> Excel Advanced for Special Functions
  Excel Advanced for Special Functions
20 November 2019 >> Effective Communication Skill
  เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
21 November 2019 >> English for Business Services
  ภาษาอังกฤษในงานบริการ
21-22 November 2019 >>
  คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Product Categories : Dec 19
12-13 December 2019 >> เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
13 December 2019 >> สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
  สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
13 December 2019 >> Smart Communication and Communication with DISC
  Smart Communication and Communication with DISC
13 December 2019 >> เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
  เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ
19 December 2019 >> Safety for work at Height
  ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
20 December 2019 >> Secretary 4.0
  เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
20 December 2019 >> First Aid-Basic Life Support 2015
  First Aid-Basic Life Support 2015
20 DEcember 2019 >> การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
  การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
25 December 2019 >> Professional Conversation Skills
  ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
25 December 2019 >> การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
  การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
Google


หลักสูตรจัดได้
First Aid

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

090-645-0992

089-606-0444

089-773-7091
Line : hrdzenter
  24 HOURS EVERYDAY
 

หลักสูตรแนะนำ  Click  เลย !!!!


ผลงานจัดอบรมให้กับองค์กร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

   
แนะนำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 

 

หลักสูตร Public Training 2019

 

 
เดือนสิงหาคม 2562 
15-ส.ค.-62 การสื่อสารเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ
16-ส.ค.-62 การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนซักตัวอย่างผลิตภัณฑ์  AQL (MIL-STD-105E) : Quality cost reduction by Adjusting sampling plans
19-ส.ค.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-มิ.ย.-62 เทคนิคการค้นหาและกำจัดความสูญเปล่าภายในกระบวนการทำงาน 7 ประการ  
21--22-ส.ค.-62 การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit
21-ส.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารงานบริการ  (Communication Techniques on Service)
22-ส.ค.-62 เจาะลึกการสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่  เข้าทำงานในองค์กร   จ.ชลบุรี
22-ส.ค.-62

เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 

(Handling Customer Complaints)

22-ส.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

22-ส.ค.-62 เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  Signature Analysis for Selection Technique  
22-ส.ค.-62 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  : Production Planning & Control
22-ส.ค. 62 Incoterms®2010  และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
23-ส.ค.-62 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
23-ส.ค.-62 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
23-ส.ค. 62 ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(หลักสูตรเฉพาะ)
23-ส.ค.-62 การสร้างทัศนคติทีเหมาะสมในการทำงาน (Attitude Improvement)
24-ส.ค.-62 การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ  จ.ชลบุรี
24-ส.ค.-62 การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน   The Danger Identicification and Risk Assessmentof the work
26-ส.ค.-62 How to have Professional Image and Grate Personality
26-ส.ค.-62 เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์
26-ส.ค.-62 Quality Control Circle : QCC
27-ส.ค.-62 เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
27-ส.ค.-62 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล   (Effective CommunicationSkill)
28-ส.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
30-ส.ค.-62 ลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
30ส.ค.62 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
30-ส.ค.-62 เจาะประเด็น   การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
 
เดือนกันยายน 2562 
3-ก.ย.-62 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้
4-ก.ย.-62

กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต 

(Strategic for Production Management)

4-ก.ย.-62

เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0 

Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills

5-ก.ย.-62 เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5-6-ก.ย.-62 ข้อกำหนดและการประยุกต์ระบบการบริหารคุณภาพ IATF  16949:2016 จ.ชลบุรี
5-ก.ย.-62 การสร้างพฤติกรรมที่ดีเพื่อพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
6-ก.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
9-ก.ย.-62 เทคนิค...การเจรจาต่อรองข้อเรียงร้องของสหภาพแรงงาน  จ.ชลบุรี
10-ก.ย.-62 40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้  จ.ชลบุรี
10-ก.ย.-62 การสร้างและพัฒนาทีมงาน  Team Building for Success
10-ก.ย.-62 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น  Crane Refresh   จ.ชลบุรี
17-ก.ย.-62 จิตสำนึกด้านคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
17-ก.ย.-62 Finance for Non-Finance
18-ก.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

19-ก.ย.-62 สุดยอดนักขายเชิงรุก
19-ก.ย.-62

สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขาย 

(The Incredible Techniques for Upselling)

20-ก.ย.-62 ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
20-ก.ย.-62

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต 

(Communication And crisis Management)

20-ก.ย.-62 การทำงานเป็นทีมและสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
20-ก.ย.-62 เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้าน  (Scaffolding Technique Inspector)  จ.ชลบุรี
20-21-ก.ย.-62 การตีความ และการประยุกตใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit  จ.ชลบุรี
23-24/9/62 Intermediate Excel for Database and Special Functions
24-ก.ย.-62 กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา
25-ก.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
25-ก.ย.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

25-ก.ย.-62 ผู้เฝ้าระวังไฟ  Fire Watch Man  จ.ชลบุรี
25-26-ก.ย.-62 การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ผู้  (ชนิดอยู่กับที่)  Cranes Operator Training Courses (Overhead Cranes)  จ.ชลบุรี
26-ก.ย.-62 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรด้วย Ho-Ren-So
26-ก.ย.-62 การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงานด้วยหลัก 4M
27-ก.ย.-62 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง  (Confilct Managemebt Style)
27-ก.ย.-62 การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
30-ก.ย.-62 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  (Safety for work at Height)  จ.ชลบุรี
 
เดือนตุลาคม 2562 
2-ต.ค.-62

เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA 

Efficiency and Productivity Improvement by PDCA 

7-ต.ค.-62 เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7-ต.ค.-62 จิตสำนึกด้านคุณภาพ  (Quality Awarenness)
8-ต.ค.-62 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ ภายใน 7 นาที
9-ต.ค.-62 ระบบล็อคกุญแจแขวนป้าย  (Lock out & Tag out System)  จ.ชลบุรี
10-ต.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
10-11-ต.ค.-62 วิทยากรผู้สอนด้านความปลอดภัยลูกจ้างใหม่  Train the Safety Trainer (Orientation)  จ.ชลบุรี
15-ต.ค.-62 การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้  (HR FOR NON HR)
18-ต.ค.-62 การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)
21-ต.ค.-62 KAIZEN  Strategy to Continue and Successful
21-ต.ค.-62 เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  Signature Analysis for Selection Technique
21-ต.ค.-62 การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ  (Professional Negotiation Skill)
21-22-ต.ค.-62 การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน  (Installation & Inspection of scaffolding)  จ.ชลบุรี
24-ต.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

24-ต.ค.-62 สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย
25-ต.ค.-62 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)
25-ต.ค.-62 การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสารยุคไร้กระดาษ
25-ต.ค.-62 เคล็ดลับการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
28-29 ต.ค.-62 Advanced Excelfor Special Macro & VBA
29-ต.ค.-62 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  (Safety for work at Height)
30-ต.ค.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
30-ต.ค.-62 การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
31-ต.ค.-62

กลยุทธ์เริ่มต้นการขายสู่มืออาชีพ 

(How to Become a Prefessional Top Sales)

31-ต.ค.-62 Sale for Non Sale ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
 
เดือนพฤศจิกายน 2562 
4-พ.ย.-62 Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
5-พ.ย.-62

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 

Systematic analytical for Problem Solving technique

6-พ.ย.-62 I am on Sale  (ขายตัวตน คนขายจริง)
8-พ.ย.-62 จิตสำนึกรักองค์กร
12-พ.ย.-62 เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
13-พ.ย.-62 Project Feasibility Analysis  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
13-พ.ย.-62 การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน ( 5S for Productivity & Improvement)
14-พ.ย.-62 การจัดทำทะเบียนกฎหมายความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง  Registration of Safety Laws and Conformity Assessment  จ.ชลบุรี
18-พ.ย.-62 Excel Advanced for Special Functions
20-พ.ย.-62

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

(Effective Communication Skill)

21-พ.ย.-62 ภาษาอังกฤษในงานบริการ  (English for Business Services)
22-พ.ย.-62

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 

(Project Feasibility Analysis)

26-พ.ย.-62 เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
27-พ.ย.-62 Analytical Skill for Logical Thinking  การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ
27-พ.ย.-62 การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ  Coaching for Peak Performance
27-พ.ย.-62 การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ 
27-พ.ย.-62 บริการเหนือความคาดหมาย  (Service Beyond Expectation)
27-พ.ย.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

28-พ.ย.-62

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ 

(Professional Negotiation Skill)

29-พ.ย.-62 ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow)
 
 
เดือนธันวาคม 2562 
9-ธ.ค.-62 การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ  >> Quality Improvement Practices
12-ธ.ค.-62 ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
12-ธ.ค.-62 การบริหารทีมขายเพื่อกระตุ้นยอดขาย
13-ธ.ค.-62 สุดยอดหัวหน้างานที่ลูกน้องต้องการ
13-ธ.ค.-62 7th Step for Success Selling  7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
13-ธ.ค.-62 การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC
13-ธ.ค.-62 เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 
20-ธ.ค.-62 เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0
20-ธ.ค.-62

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น 

(First Aid-Basic Life Support 2015)

20-ธ.ค.-62 การเจรจาต่อรองและปิดการขายสำหรับนักขาย Gen Y
25-ธ.ค.-62 Professional Conversation Skills ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด
25-ธ.ค.-62 การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการ
   
 

Send an e-mail to us
Your name
Your e-mail
Your telephone
Subject
Message
captcha

 

 

 

สนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  

 

 Tel. 089-606-0444, 089-773-7091, 090-645-0992

Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

www.facebook.com/HrdZenter1/

หลักสูตรข้างต้นสามารถจัดอบรมภายในองค์กร In-house  Training ได้ในราคามิตรภาพ


 

 
Online:  1
Visits:  1,688,041
Today:  799
PageView/Month:  42,604