ประเภทสินค้า


Clip การปฐมพยาบาล  
 

Clip Attitude for Succes

เทคนิคการแต่งหน้าและ

พัฒนาบุคลิกภาพ

 

Access Basic Smart

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Advance Functions

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

Excel PivotTable

อาจารย์สมเกียรติ  ช่วยมาก

 

Excel Basic Smart

Access Advance VBA 
 
Excel Advance VBA 
Clip หลักสูตร  Word Techniques
Clip  หลักสูตร PDF Document Techniques
 

TEL. 090-645-0992

       089-606-0444

       089-773-7091
  Line : hrdzenter

  24 HOURS EVERYDAY

 Inhouse Training Program

   

 

          HRDZENTER   มีให้บริการจัดหลักสูตร  In-house  Training  ให้กับองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน   มากล้นไปด้วยประสบการณ์ของท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง   ซึ่งทุกหลักสูตรได้ตอบโจทย์อย่างตรงใจ   และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับทุก ๆ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

รายชื่อการจัดอบรมหลักสูตร In-house Training  2019

หมวด  การบริการ การขาย- การตลาด และการเจรจาต่อรอง  

1.             การสร้างอัธยาศัยไมตรี ทางโทรศัทพ์ 

2.             การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

3.             การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อังกฤษ

4.             Cummunication for Service Excellence

5.             Build Up Service Heart 1 วัน

6.             Service Mind in Action  ปฏิบัติการ บริการจากใจ

7.             กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

8.             การพัฒนาทักษะการบริการ ด้วยจิตบริการ  สำหรับพนักงาน

9.             การพัฒนาทักษะบริการ พนักงานเก็บเงิน/พนักงานทั่วไป

10.         Customer Service Excellence

11.         Service Beyond Expectation บริการเหนือความคาดหมาย 

12.         6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

13.         การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  (Service Mind)

14.         การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

15.         การสร้างมูลค่าเพิ่มงานบริการด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

16.         เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  (Effective Communication Skill)

17.         เทคนิคการสร้างมาตรฐานการบริการแบบ Call Center

18.         เทคนิคการจัดการบริการลูกค้าสัมพันธ์ระดับพื้นฐานถึงระดับสูง

19.         เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (CRM)

20.         เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ

21.         การจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

22.         จิตบริการและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

23.         บุคลิกภาพในงานบริการ

24.         Service Mind เพิ่มเสน่ห์ในงานบริการ

25.         การรับมือและป้องกันลูกค้าร้องเรียน        

26.         มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด             

27.          กลยุทธ์รักแลกใจเพื่อบริการที่เป็นหนึ่ง

28.         หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Boost up Service Mind)  

29.         **ปรับลุคเสริมบุคลิกภาพ (Good to Great Presonality)              

30.         ** ยกระดับการบริการให้เป็นเลิศ  (Service Excellence)

31.         Service Mind to Service Excellence       

32.         ทำอย่างไรให้ดูดี ดูมีบุคลิกภาพทางธุรกิจ

33.         การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จขององค์กร

34.         บุคลิกภาพในการทำงานด้านงานขายและบริการ

35.         ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

36.         เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

37.         เทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Handling customer complaints) 

38.         เคล็ดลับ...การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

39.         สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

40.         เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขาย

41.         Sales Planning & Sales Forecast Analysis 

42.         การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

43.         7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ  (7th Step for Success Selling)

44.         การบริหารการขาย  (Sales Management)

45.         เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก

46.         เทคนิคการขายทางโทรศัพท์แบบมืออาชีพ  (Tele-Selling)

47.         9 เทคนิคในการสร้างและเพิ่มยอดขาย 

48.         Salesman to Business : นักขายสายพันธุ์ใหม่

49.         Big Change ยอดขายมหาศาลเริ่มจากคุณ

50.         การรับมือและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

51.         สุดยอดเทคนิคเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นชื่นชม

52.         ขายได้ ขายเป็น ขายให้ตรงใจ

46.  เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพ

47.  การนำเสนองานขายและงานบริการอย่างมืออาชีพ

48.  เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ

49.  การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

50.  เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

51.  เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

52.  ทัศนคติเชิงบวกในงานขาย  (Positive Attitude with Sale)

53.  กลยุทธ์การขายเพื่อยอดขายเกิน100

54.  เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก

55.  Proactive Motivation for Sales

56.  ทัศนคติเชิงบวกกับงานขาย (Positive Attitude with Sales

57.  เคล็ดลับบริหารการขายในชีวิตประจำวัน

58.  สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

59.  นักขายโดนใจลูกค้า

60.  กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการหลังการขาย

61.  การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจอย่างเหนือชั้น

62.  การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

63.  การเจรจาการขายเพื่อนักขายมือใหม่

64.  เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0

65. การตลาด 4.0  (Marketing 4.0)

 

หมวด  การพัฒนาธุรกิจ

1.                  เทคนิคการสปอนเซอร์  และชวนคนแบบมืออาชีพ

2.                 เทคนิคการจัดประชุมกลุ่มแบบมืออาชีพ

3.                 คิดสำเร็จ เบ็ดเสร็บแบบผู้นำองค์กร  (Leadership Thinking)

4.                 การบริหาร ติดตาม และดูแลทีมงานในองค์กร

5.                 เทคนิคการทาบทาม การเชิญ และการนัดหมาย

6.                 การบริหารทัศนคติที่ดี สู่ความเป็นเลิศ

7.                 ความฝัน การวางแผนและการตั้งเป้าหมายในการทำงาน

8.                 เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน

9.                 การพัฒนาการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ

10.             ทักษะการจูงใจพื่อสร้างแรงบันดาลใจของผู้มุ่งหวัง

11.             การสื่อสารเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

12.             จิตวิทยาการขายและการจัดการข้อโต้แย้งในการขาย

13.             กฎระเบียบ และจรรยาบรรณของธุรกิจขายตรง

14.             การจัดการและพัฒนาศูนย์ตัวแทนธุรกิจ

หมวด  หัวหน้างาน / การพัฒนาตัวเอง / การทำงานเป็นทีม

1.                 Coaching Gen Y for High Performance

2.                 Coaching for Hign Leader Performance in action

3.                 การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (

4.                 การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

5.                 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน

6.                 การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

7.                 ผู้นำเชิงกลยุทธ์  (Strategic Leader)

8.                 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลัก COSO

9.           **การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์(Creative Confilct Management)

10.             ** เพิ่มพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน (Energize Your Power)

11.             **เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและเลี่ยงออฟฟิคซินโดรม

12.             **สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคนและผลงาน  (Professional Communication)

13.             **แก้ปัญหาและตัดสินใจ  (Problem Solving & Decision Making)

14.             5Q  for High Effective Work

15.             การวางแผนเชิงกลยุทธ์

16.             การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

17.             Problem Solving & Decision Making Skill in Action

18.             Communication for High Powerful Performance

19.             Coaching for High Leader Performance in Action

20.             การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

21.             การบริหารงานเชิงนโยบาย  (Policy Management)

22.             การบริหารเป้าหมาย  และการวางแผนเชิงกลยุทธ์

23.             กลยุทธ์การบริหารพลวัตการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)

24.             การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์  (Strategic Project Management)

25.             กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้ง  (Conflict Management)

26.             Super Manager for New Manager

27.             เทคนิคการบริหารคนให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

28.             หลักบริหาร 9 ประการกุญแจทองของหัวหน้างาน

29.             Problem Solving & Decisoion Making  เทคนิคการแก้ปัญหา

30.             การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

31.             ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

32.              ภาวะผู้นำในองค์กร

33.             การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน

34.              การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

35.              เทคนิคการให้คำปรึกษา (สำหรับหัวหน้างาน)

36.              ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

37.             สอนงานอย่างไรให้เป็นงาน  (Coaching by On the Job Training)

38.             การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

39.              พัฒนาศักยภาพการทำงานและบริหารเวลา (Develop Workforce and Time Management Competencies) 

40.             Time Management for Effective Work

41.             Project Feasibility Analysis

42.             Mindset and Skiullset for Excellent Innovation

43.             Communication and Crisis Management

44.             การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีม

45.             การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

46.             Smart Communication & Coordination with DISC

47.             การทำงานเชิงรุก  (Proactive Working)

48.             การสร้างแรงจูงใจและพลังขับเคลื่อนในการทำงาน

49.             เทคนิคการขับเคลื่อนบุคลิกภาพ เชิงปฏิบัติ 4.0

50.             เทคนิคการจัดทำโครงการ และเขียนแผนงานในเชิงปฏิบัติ

51.             จิตวิทยาการทำงานแบบมืออาชีพ

52.             การจัดการความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)

53.             5Q เพื่อความสำเร็จของงาน

54.             6 แนวคิดกับพฤติกรรมการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

55.             9 อุปนิสัยความสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิต  และการทำงาน

56.             การคิดเชิงสร้างสรรค์  (Creative Thinking)

57.             การคิดเชิงวิเคราะห์ (Logical & Systems Thinking)

58.             การสร้างแนวความคิดในการทำงานเชิงบวก (Positive Thinking)

59.             การคิดเชิงระบบบ  (Systematic Thinking)

60.             การคิดเชิงวิเคราะห์  (Innovation Thinking)

61.             การคิดวิเคราะห์ เชิงตรรกะ  (Analytical Skill for Logical Thinking)

62.             การคิดมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในองค์กร (Ownershop Mindset)

63.             การคิดแบบนอกกรอบ ในเชิงสร้างสรรค์  (Out of Box Thinking)

64.               สมดุลงานดี ชีวิตดี เปี่ยมความสุข  (Work – Life Balance)

65.             ประชุมแบบมืออาชีพ  เขาทำกันอย่างไร

66.             ลายเซ็น  ลายเส้นชีวิต  (The Signature)

67.             เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

68.             เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

69.             เทคนิคการสื่อสารที่ให้ได้งาน และได้ใจคน 

70.             การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC

71.             จิตสำนึกรักองค์กร

72.             การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

73.             เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (The Professional Trainer)

74.             การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional)

75.             การพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรแบบมืออาชีพ  (M.C)

76.             เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  (The Presentation)

77.             Presentation Skills  การนำเสนองานอย่างมือโปร

78.             การทำงานเป็นทีม และสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

79.              Happy@ Workplace การสร้างความสุขในการทำงาน

80.              จิตวิทยาสู่ความเป็นเลิศ ทีมงานและครองใจแบบ win-win

81.               IDP to drive the company goal

82.             พลิกโฉม..คน&องค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR Transform people & organization to Digital Era.

83.             เคล็ดลับภาพลักษณ์ผู้นำ เพื่อความยั่งยืนองค์กร

84.               เคล็ดไม่ (ลับ) สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ

85.              จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

86.             คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

87.             กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา

88.               The Power POSITIVE THINKING พลังคิดเชิงบวก

หมวด  กฎหมาย/ บัญชี/ บุคคล/เลขานุการ / ธุรการ

1.                   เทคนิคการติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง

2.                   เทคนิคการทวงหนี้และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทวงหนี้

3.                   การทำสัญญาจ้างทุกประเภทการจ้าง

4.                   Update และ Highlight กฎหมายแรงงาน และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด

5.                   เจาะประเด็น....การใช้เทคนิคตามอำนาจหน้าที่ของหัวหน้างาน

6.                   กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

7.                   กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่หัวหน้างานควรรู้

8.                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

9.                   รายจ่ายต้องห้าม ภาษีซื้อต้องห้าม

10.                เรียนรู้เจาะลึกบัญชี-ภาษีอากรแบบง่ายสำหรับผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)

11.                การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน  (Financial Statement)

12.                ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้

13.                เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

14.                เทคนิคการสัมภาษณ์โดยใช้ Resume และ JD อย่างมีประสิทธิผล

15.                Training Roadmap  & Competency Based

16.                Training Plan & Training Need Analysis

17.                การจัดทำ KPIs  เพื่อวัดความสำเร็จในงาน

18.                Competency Based Interview

19.                Easy KM for Organization Development

20.                การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

21.                การจัดการความรู้ (KM)  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

22.                การเขียน Action Plan  โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

23.                การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี

24.                เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคน

25.                จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร

26.                การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน

                            (Managing Employee   Performance for HR & Line Manager)

25.                       เทคนิคการสอนงานแบบ On-the-job Training

26.                      ปรับกระบวนทัศน์ เพื่อการสรรหาคนยุคใหม่

27.              การประเมินค่างาน ทำให้เป็นเรื่องง่าย ใครๆ ก็ทำได้ (Work Shop)

28.              เทคนิค การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ) 2 วัน

29.             เทคนิคการจัดทำงบประมาณประจำปี (งบกำไรขาดทุน, งบแสดงฐานะทางการเงิน, งบแสดง

                         การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, งบกระแสเงินสด)

30.                Finance for non Finance  (สำหรับผู้บริการที่ไม่ใช่นักบัญชี / การเงิน)

31.                กลยุทธ์การจัดการและพัมนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก

32.                 รู้ลึก...รู้จริง กับการออกแบบตัวชี้วัดผลงาน SMART KPIs

33.                 การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

34.                เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

35.                เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น  (Signature Analysis)

36.                เทคนิคการวิเคราะห์งาน เพื่อกำหนดหน้าที่งาน (Job Analysis to Job Description)

37.                การบริหารระบบผลการดำเนินงาน (Performance Management)

38.                กลยุทธ์การจัดการ KPIs  ที่เป็นแนวทางระบบ BSC

39.                สูตรความสำเร็จการพัฒนาสายอาชีพ  เพื่อการก้าวกระโดดทางธุรกิจ  (Career Development_

40.                เทคนิคการบริหารคนเก่งและคนดี (Talent Management)

41.                กลวิธีการจัดแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน  (Succession Planning)

42.                เทคนิคการจัดผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career Path Planning)

43.                กลยุทธ์การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (Individual Training &

                             Development Planning)

44.                การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

45.                 การบริหารผลการปฏิบัติงาน : การจัดทำตัวชี้วัด

46.                การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้

47.                HR Report for Effective Management

48.                HR for non-HR (1วัน /  2 วัน)

49.                HR for Non HR Manager

50.                HR for New HR

51.                ปั้น HR พันธุ์แกร่งให้องค์กร  (The Strong HR )

52.                การบริหารจัดการด้วยระบบ – CBM (Competency Based Management)

53.                จับมือปั้น Competency – Based Model  จากความฝันสู่ความสำเร็จ

54.                เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency

55.                การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (Manpower Planning Management)

56.                กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรรู้

57.                เทคนิคการทำงบประมาณโครงการ

58.                การจัดทำงบต้นทุนการผลิตอย่างมืออาชีพ

59.                การบริการธุรการยุคใหม่

60.                เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม

61.                การเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ

62.                สู่ความสำเร็จของเลขานุการ  และพนักงานธุรการมืออาชีพ

63.                เทคนิคการบริหารงานสำนักงาน  และธุรการแนวใหม่

64.                เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร

65.                เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม-ไทย

66.                ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

67.                ศาสตร์และศิลปะการบริหารการประชุมแบบครบวงจร

68.                การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน

69.                สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน"  ภาษาอังกฤษ

70.                ทักษะการเป็น นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC (To Enhance Good

                             Capturing Reader Skill Towards AEC)

71.                การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

หมวด IT  คอมพิวเตอร์

1.       Excel Advanced for Database & PivotTable

2.       Excel Advanced for Special Function

3.       Excel Basic Smart  เทคนิคการใช้ Excel ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.       PowerPoint Advanced for Effective Presentation

5.       การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง

6.       Pivot Table & Pivot Chart

7.       การใช้งาน Microsoft Windows XP

8.       การใช้งานอินเทอร์เน็ต

9.       การสร้างสรรค์เอกสารงานพิมพ์ด้วย Microsoft Word

10.   การสร้างเอกสารดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ

11.   การใช้งาน Microsoft Word ระดับกลาง

12.   การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher

13.   การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม ABI WORD

14.   การใช้งาน Excel ระดับเบื้องต้น

15.   การใช้งาน Excel ระดับกลาง

16.   การใช้งาน Excel ระดับสูง

17.   Workshop Excel ระดับกลาง

18.   Workshop Excel ระดับสูง

19.   ความรู้เบื้องต้นก่อนเขียน VBA ใน Excel

20.   การเขียนโปรแกรม Excel กับฐานข้อมูล: ADO Programming

21.   การป้องกันข้อมูลใน Excel

22.   การใช้งาน Access ระดับเบื้องต้น

23.   การใช้งาน Access ระดับสูง

24.   การใช้งาน PowerPoint ระดับเบื้องต้น

25.   การใช้งาน PowerPoint ระดับสูง

26.   เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint

27.   การใช้งาน Microsoft outlook

28.   การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Reader

29.   เทคนิคการสร้างเอกสารดิจิทัล

30.   การใช้งานโปรแกรม อ่านไทย

31.   การสร้างเอกสารดิจิทัลด้วย Acrobat

32.   เทคนิคการทำ Action ใน Photoshop

33.   การพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนe-Learningด้วย Learn Square

34.   การสร้างสื่อเรียนรู้ e-Learning ด้วยLearn Square

35.   การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลสำหรับ e-Learning

36.   การนำเนื้อหาเข้าสู่ระบบ Learn Square

37.   การเตรียมสื่อมัลติมีเดีย

38.   การใช้งานโปรแกรม Windows Movie Makerตอนที่ 1

39.   การใช้งานโปรแกรม Windows Movie Makerตอนที่ 2

40.   การใช้งานโปรแกรม Windows Movie Makerตอนที่ 3

41.   การสร้างมูวี่ด้วย Macromedia Captivate

42.   การใช้งานโปรแกรม Snag IT

43.   การใช้งาน OpenOffice/LibreOffice Calc

44.   การใช้งาน OpenOffice/LibreOffice Impress

45.   การใช้งาน OpenOffice/LibreOffice Writer

46.   การสร้างจดหมายเวียนด้วย OpenOffice/LibreOffice Writer

47.   การโอนย้ายไฟล์ใน OpenOffice/LibreOffice

48.   เปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง Microsoft Office กับ OpenOffice/LibreOffice

 

หมวด  Team Work , Walk Rally

1.       เปิด..ปรับ..เปลี่ยน : The Power of Change”

2.       Working Together for Team Success

3.       Smart Collaboration Group

4.       Leader Camp Focus on 4C ฯลฯ

 

หมวด  อุตสาหกรรม และโรงงาน

1.             Lean Management

2.             Kaizen Implementation

3.             Six Sigma

4.             Root Cause Analsis (RCA)

5.             Lean Supply Chain

6.             Preventive Maintenance (PM)

7.             Totel Productive Maintenance (TPM)

8.             5S Key Success Implementation

9.             Innovative Thinking

10.         Productivity Improvement for Supervisor

11.         Value Stream Mapping (VSM)

12.         Faliure Mode Effects Analysis (FMEA)

13.         Productivity Improvement for Supervisor

14.         Business Process Improvement (BPI)

15.         Key Performance Indicators (KPI)

16.         Balanced Scorecard (BSC)

17.         Project Feasibility Study

18.         การสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกในงานด้านคุณภาพ  (Quality Awareness)

19.         การลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และการปรับปรุงงาน (Quality Control 7 Tools for     Improvement)

20.         กิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและลดความสูญเปล่า (Kaizen for Improvement and Waste Redcing)

21.         เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น (Visual System)

22.         แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน (Lean Office Management)

23.         การลดความสูญเปล่า 7 ประการ  ด้วยเทคนิคเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

24.         เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เพื่อปรับปรุงงาน (Quality Control 7 Tools for Improvement)

25.         จิตวิทยาการบริหารคน  สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต (Production Leader Line)

26.         จิตวิทยาการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน ในสายการผลิต (Leader to Production Supervisor)

27.         ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality)

28.         เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs  ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป

29.         เทคนิคการจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขัดข้อง (Machine Breakdown Management)

30.         เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

31.         เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น  (Visual System)

32.           เทคนิคการปรับเรียบและการสร้างงานมาตรฐานในการผลิต  (Standardization Work to Heijuka-San Ten Set)

33.         เทคนิตการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoka

34.         เทคนิคและทักษะการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving & Decision Making Skill

35.         แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต (Modern Production Management for Productivity)

36.         ระบบ 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (5S. System for Productivity & Improvement

37.         วิถีทางและระบบการผลิตแบบโตโยต้า (The Toyota Way to Toyota Production System)

38.         Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Introduction to Six Sigma)

39.         Quality Control 7 Tool for Problem Solving

40.         เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO-REN-SO

41.         GMP & HACCP  Requirment

42.         ความรู้พื้นฐานสารต้องห้ามในงานอุตสาหกรรมยานยนต์

43.         เทคนิคการจัดทำ Visual Control ในกระบวนการผลิต

44.         การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T

45.         การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

46.         ข้อกำหนดและการแปลสัญลักษณ์การเขียนแบบที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน

47.         การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

48.         การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลง 7M 3E

49.         การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

50.         จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

51.         จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset) 

52.         จิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน

53.         การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

54.         การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen

55.         วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน

56.         5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

57.         การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Production Management for Supervisor)

58.         การบริหารผลงานลูกน้องผ่านกิจกรรมสร้างคุณภาพสำหรับหัวหน้างาน

59.         การทำงานในโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ

60.         การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน

61.         การลดต้นทุนในองค์กร

62.         การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

63.         ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5

64.         การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

65.          จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ

66.         จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

67.         การบริหารการผลิตและลดต้นทุน

68.         การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

69.         การจัดการคลังสินค้าและสด๊อคสมัยใหม่

70.         เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

71.         การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

72.         ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซปิโตรเลียม

73.         ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย

74.         การอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

75.         การจัดการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ของเสียอันตราย

76.         Letter of Credit และ UCP600 สำหรับผู้ส่งออก และผู้นำเข้า

77.         การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  (Production Planning & Control)

78.         เทคนิคการเขียนการผลิต (ตารางควบคุมกรรมวิธีControl Plan)

หมวด  ความปลอดภัย , ISO, IATF

1.       การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น  (First Aid – Basic Life Support 2015)

2.       การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น

3.       การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  (3 ชม./ 6 ชม.)

4.       ดับเพลิงขั้นต้น+การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (1 วัน 9 ชม.

5.       ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างใหม่

6.       ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

7.       ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

8.       จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

9.       การประเมินความเสี่ยงโรคจากการทำงาน

10.   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ จป.บริหาร ( 2 วัน/12 ชั่วโมง)

11.    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ จป.หัวหน้างาน  ( 2 วัน/12 ชั่วโมง)

12.   คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย (คปอ)   ( 2 วัน/12 ชั่วโมง)

13.   หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค

14.   หลักสูตร ความปลอดภัยพื้นฐาน เช่นความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไป

15.   หลักสูตร การทำงานบนที่สูง การทำงานบนกังหันลม

16.   หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ

17.   หลักสูตร เทคนิคการกู้ภัยในที่อับอากาศ ทางน้ำ และบนที่สูง

18.   หลักสูตร ด้านงานเครื่องจักร เครื่องกล เช่นหม้อน้ำ เครน/ปั้นจั่น โฟล์คลิฟท์ รถกระเช้า เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องจักรโรงงาน

19.   หลักสูตร ด้านงานก่อสร้าง เช่นการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้าน มาตรฐาน EN BS JIS

20.   หลักสูตร ด้านระบบบริหารการจัดการ ISO 14001 OHSAS 18001

21.   การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  JSA

22.   ผู้ตรวจสอบนั่งร้าน

23.   การจัดการสารเคมีและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

24.   การทำงานบนที่สูงและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุบนที่สูง

25.   การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

26.   ผู้ตรวจประเมินภายในมาตรฐาน ISO 9001: 2015”

27.   ISO 14001 : 2015 Requirements and Implementation

28.   ISO 14001 : 2015 Internal Environmental

29.   มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

30.   เทคนิคการจัดทำและควบคุมเอกสารระบบบริหารงาน มาตรฐาน ISO 1900/ 14001 : 2015, 18001 (45001 : 2017) เพื่อบรรลุ Lean Organization

31.   เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ (ภายใน) ISO 9001 : 2015 (แนว ISO 19011 : 2011 AUDITING)

32.   IATF 16949:2016 Understanding of New Requirement    ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ฉบับใหม่

33.   IATF 16949:2016 Transition for Internal Auditor     (Include Second – Party Auditor)   การอัพเกรดผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐานใหม่ (รวมผู้ตรวจติดตามระดับ 2)

34.   Quality Awareness for IATF 16949:2016  ความตระหนักด้านคุณภาพสำหรับมาตรฐานยานยนต์ IATF 16949:2016

หมวด  อื่น ๆ

1.        กลยุทธ์การจัดซื้อต่างประเทศ

2.        เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

3.        ครบเครื่องเรื่องการนำเข้า-ส่งออก

4.        การบริหารงานขนส่ง

5.        ครบเครื่องเรื่องการนำเข้าและส่งออก

6.         Incoterms ® 2010 และการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ

7.        กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0 (Logistic Management 4.0)

8.        Modern Stock Management & Control

9.        ครบเครื่องเรืองการนำเข้า-ส่งออกทั้งระบบ พิธีการศุลกากร  หลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่ พรบ.  ศุลกากร  2560

 

 

ติดต่อจัดสัมมนาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444 

คุณอิศราภรณ์  089 773 7091,  Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เบอร์โทรของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
captcha

 

 
Online:  6
Visits:  4,879,065
Today:  1,044
PageView/Month:  37,208